Wednesday, August 01, 2012

အသိုင္းအ၀ုိင္းအခ်ဳိ႕က ဘာသာေရးျပႆနာအျဖစ္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာကိစၥရပ္အသြင္ ျဖစ္ေပၚေစရန္ႀကိဳးပမ္းမႈကို ျမန္မာႏုိင္ငံက လုံး၀ပယ္ခ်

ရန္ကုန္၊

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရက တရား၀င္သတင္းထုတ္ျပန္လုိက္ၿပီျဖစ္ရာ ပဋိပကၡမ်ား

၌ အိုင္အင္န္ဂ်ီအိုသုံးခုမွ ၀န္ထမ္းကိုးဦးပါ၀င္ပတ္သက္မႈရွိခဲ့ေၾကာင္း နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာ့စက္မႈဖံြ႕ၿဖိဳးေရး၀န္ႀကီး

ဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းေဌးက ေျပာၾကားသည္။


ယခုႏွစ္ ဇြန္လကျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ပဋိပကၡမ်ားတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံတကာအစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖဲြ႕အစည္း(INGO)

သုံးခုမွ ၀န္ထမ္း ၁၀ ဦးအား ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးခ့ဲရာ တစ္ဦးမွာ အျပစ္မရွိသည့္အတြက္ ဇူလုိင္ ၃ ရက္တြင္ ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့သည္။ ဖမ္းဆီး

၍ ႐ုံးတင္တရားစဲြခံေနရေသာ၀န္ထမ္းကိုးဦးမွာ ကုလသမဂၢလက္ေအာက္ခံအဖြဲ႕ႏွစ္ခု ျဖစ္ေသာ UNHCR မွ ငါးဦး၊ WFP မွ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး AZG မွလည္း သံုးဦးပါ၀င္သည္။၎တို႔မွာ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြား ေနစဥ္ ေနအိမ္မီး႐ိႈ႕မႈမ်ား၊ လႈံ႕ေဆာ္ေသာ လက္ကမ္းစာရြက္မ်ား ျဖန္႔ေ၀ျခင္းစသည့္

ဥပေဒပ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။ INGO ၀န္ထမ္းမ်ားက အဖဲြ႕အ စည္းအဓိကတာ၀န္ကို မေဆာင္ရြက္ဘဲ ၎တို႔ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့ ျခင္းကို ခိုင္လုံေသာ အေထာက္အထားမ်ား၊ သက္ေသမ်ား အခုိင္အမာရွိေၾကာင္းလည္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက

ေျပာသည္။ ၎တို႔အား တရားစဲြဆိုရာတြင္ ဥပေဒႏွင့္အညီ သက္ေသငွားရမ္းခြင့္လည္း ျပဳထားၿပီး၊ တရား႐ုံး၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အတုိင္းခံယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းေဌးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အျပစ္မရွိ၍ ျပန္လြတ္ေပးလုိက္သူတစ္ဦးမွာ AZG မွ ၀န္ထမ္းျဖစ္သည္။ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ ၍ ျမန္မာအစုိးရက အာဆီယံႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာသို႔ အေသးစိတ္ ရွင္းျပ ရန္

ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း အာဆီယံ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာဆူရန္ပစ္ဆူ၀မ္က ဇူလုိင္၂၆ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ထုိသို႔ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ၄ရက္အၾကာဇူလုိင္ ၃၀တြင္ ျမန္မာအစုိးရကျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရး အထူးကိုယ္စား

လွယ္ မစၥတာကင္တားနား၊ ႏုိင္ငံတကာမွ သံတမန္မ်ား၊ ျပည္တြင္းရွိ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ NGO, INGO မ်ားမွ တာ၀န္ရွိ

သူမ်ား၊ ျပည္တြင္း ျပည္ပသတင္းေထာက္မ်ားေရွ႕တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ႏွစ္ဖက္စလုံးတြင္ ေသဆုံးသူ ၇၇ ဦး၊ ဒဏ္ရာရသူ ၁၀၉ ဦး ရွိခဲ့ သည္။ လူေနအိမ္ေပါင္း ၄၈၂၂ လုံး၊ ဗလီ ၁၇ ခု၊

ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ၁၅ ေက်ာင္း ႏွင့္ စာသင္ေက်ာင္း ၃ ေက်ာင္း မီးေလာင္ပ်က္စီးခဲ့သည္။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ ၈၅၈ ဦးအား

ဖမ္းဆီး အေရးယူခဲ့သည္။ ေသဆုံးသူမ်ားထဲတြင္ ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္သျဖင့္ လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက ပစ္ခတ္ေသာ

ေၾကာင့္ ေသဆုံးသူရွစ္ဦးပါ၀င္ ေၾကာင္းလည္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ရသူမ်ားအတြက္ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္း ၈၉ ခုကို တည္ေဆာက္ေပးထားၿပီး လက္ရွိတြင္ ဒုကၡသည္

အေရအတြက္မွာ ရခုိင္ လူမ်ဳိး ၁၄၃၂၈ ဦး၊ အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္ ၃၀၇၄၀ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၄၅၀၆၈ ဦးရွိသည္။ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားမွာ

မိသားစုအခ်ဳိ႕ မွာ ေဒသျပန္လည္တည္ၿငိမ္လာသည့္အတြက္မိမိေနရပ္ ေျပာင္းေရႊ႕သူမ်ားလည္းရွိသည္ဟုဆိုသည္။ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀ဏၰေမာင္လြင္က “ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနမ်ားကို ေျဖရွင္းရာ၌ အာဏာပိုင္မ်ားက မလိုအပ္ဘဲ

အင္အားအလြန္အကၽြံ အသုံးျပဳေၾကာင္း အခ်ဳိ႕အသိုင္းအ၀ိုင္း၏ စြပ္စြဲမႈမ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံအေန ျဖင့္ အခိုင္အမာျငင္းဆိုသည္။အထက္ပါျဖစ္စဥ္မ်ားမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္အနည္းငယ္တြင္းေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ အုပ္စုခ်င္းအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသာျဖစ္သည္။

သို႔ျဖစ္ရာ ျဖစ္ရပ္မွန္အေျခအေနမ်ားကို ေထာက္႐ႈ၍ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚ ခဲ့သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအား အခ်ဳိ႕

အသိုင္းအ၀ုိင္းမွ ဘာသာေရး ျပႆနာတစ္ရပ္အျဖစ္ ႏိုင္ငံေရး အသြင္ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာကိစၥရပ္အသြင္ ျဖစ္ေပၚေစရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို

ျမန္မာႏုိင္ငံက လုံး၀ပယ္ခ်သည္”ဟု သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ဖတ္ၾကားသြားသည္။ေမ ၂၈ ရက္က ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္နီေမာ္ ေက်းရြာအနီး ရခိုင္အမ်ဳိးသမီးငယ္တစ္ဦးအား မြတ္ဆလင္ လူငယ္သုံးဦးက လုယက္၊ အဓမၼျပဳ၊သတ္ျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ဇြန္၃ရက္တြင္ ေတာင္ကုတ္၌ ခရီးသည္တင္ကားေပၚ မွ မြတ္ဆလင္အမ်ဳိးသား၁၀ဦးအား ေဒသခံမ်ားကသတ္ျဖတ္ရာမွ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမွာ စတင္ခဲ့သည္။သုိ႔ေသာ္ အဆုိပါအသတ္ခံရသူ ၁၀ဦးမွာ အိႏိယႏုိင္ငံေတာင္ပုိင္းမွ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ အထက္ပါ

ျဖစ္ရပ္ႏွစ္ခုျဖစ္ပြားၿပီး စစ္ေတြ၊ ေမာင္ေတာႏွင့္ ဘူး သီးေတာင္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း

အစိုးရ၏ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။“တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ဘာသာေရးအယူအဆ ကဲြျပားျခင္း၊ အထင္အျမင္ လဲြမွားျခင္းမွ မုန္းတီးမႈႏွင့္ လက္တုံ႕ျပန္မႈ၊ လက္စားေခ်မႈမ်ားေၾကာင့္

ဥပေဒမဲ့ စ႐ိုက္မ်ား ျပန္႔ႏွံ႔သြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္”ဟု အစုိးရက အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၏ ဇစ္ျမစ္ကို ေဖာ္ျပသည္။

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ရသူမ်ားအတြက္ ေနထုိင္စားေသာက္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးတို႔အတြက္ အစုိးရ၊

ႏုိင္ငံတကာအဖဲြ႕အစည္း မ်ားျဖစ္ေသာ UNHCR, Care Myanmar, WFP ကုလသမဂ မဟာမင္းႀကီး႐ုံးစေသာ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ

ႏုိင္ငံတကာအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္တြင္း ျပည္ပအလွဴရွင္မ်ား၏ အကူအညီမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္းလည္း

တရား၀င္သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ ထို႔အျပင္ ေမာင္ေတာ၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕မ်ားကို ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းသစ္ေရးဆဲြအေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ အစီ

အစဥ္မ်ားကိုလည္း ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းေဌးက ရွင္းျပခဲ့သည္။အဆုိပါ ပဋိပကၡမ်ားကို ျပည္ပမွ အဖဲြ႕အစည္းအခ်ဳိ႕ႏွင့္ ျပည္ပမီဒီယာအခ်ဳိ႕က ဘာသာေရး ျပႆနာတစ္ရပ္အသြင္၊ အစိုးရက

ဘဂၤါလီမ်ားကို အင္အားသုံး ၿဖိဳခြင္းေနသည့္အသြင္ ယခုလပိုင္းတြင္ ပိုမိုစြပ္စဲြေဖာ္ျပလာသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကို စုံစမ္းရန္ မစၥတာ

ကင္တားနားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ဇူလုိင္ ၂၉ ရက္မွ စတင္ေရာက္ရွိလာၿပီး၊ ရခိုင္ျပည္ နယ္သို႔ သြားေရာက္မည္ျဖစ္သည္။ ကင္တားနားသည္အစိုးရမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္၊ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္း သားေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ လည္းခရီးစဥ္အတြင္း ေတြ႕ဆုံမည္ျဖစ္သည္

7day news journal