Wednesday, June 05, 2013

မိေအးမ်ားစြာ ေရႊျမန္မာမိေအးႏွစ္ခါနာ ဆိုေသာျမန္မာစကားပံုကို လူတိုင္းၾကားဖူးၾကေပလိပ္မည္၊ပံုျပင္ထဲက မိေအးဟာ ႏွစ္ႀကိမ္ပဲ နားရသည္ သို႔ေသာ္ အမိျမန္မာျပည္မိေအး သည္ကားအႀကိမ္ႀကိမ္နာခဲ့ရၿပီး ယခုမူပို၍ပင္နာေနရေပသည္။ဘာသာေရးကိုအကာအကြယ္ယူ၍ စီးပြားေရး၊အိမ္ေထာင္ေရး၊ လူမႈေရးတို႔ကို ေအာက္လမ္းနည္းျဖင့္၀ါမ်ိဳတတ္ေသာ မူစလင္မ်ိဳးႏြယ္၊အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ ကုလားတို႔သည္ ေခတ္အဆက္ဆက္အိမ္ရွင္ေက်းဇူးရွင္ေရႊျမန္မာတို႔အား နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေစာ္ကား၀ါးမ်ိဳးဗိုလ္က်အႏိုင္က်င့္က်င့္ခဲ့ၾကပါသည္။နအဖ၊န၀တ၊လက္ထက္တြင္ စစ္အစိုးရအာဏာ ပိုင္မ်ားႏွင့္အပိုင္ေပါင္းကာ ျမန္မာတိုင္းရင္သားတို႔အား ေစာ္ကားအႏိုင္က်င့္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုစစ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ၊ကုလားတို႔၏မာယာပိုက္ကြန္ကို မသိနားမလည္ရွာေသာ ညီညြတ္မႈမရွိ ၾကသည့္ရႊျမန္မာတို႔သည္ မိေအးေလးမ်ားစြာအျဖစ္ ကုလားလက္တြင္းသက္ဆင္းခဲ့ၾကရရွာေလသည္။ ထိုေခတ္အခါတြင္ ကုလားတို႔၏ တရားလက္မဲ့ေစာ္ကားယုတ္မာမႈကို မ်ားစြာခံခဲ႕ရသည့္ သာဓကမ်ားကား ေျပာမျပႏိုင္ေလာင္ေအာင္ပင္ မ်ားခဲ့ပါသည္။
နအဖ၊န၀တ၊ေခတ္လြန္ျဖစ္ေသာယခုဒီမိုကေရစီေခတ္တြင္လည္း ဒီမိုကေရစီကို အေၾကာင္း ျပအကာအကြယ္ယူ၍ ၄င္းမူဆလင္တို႔၏မူ၀ါဒအတိုင္း အမိျမန္မာျပည္၏ စီပြားေရး၊လူမႈေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရး၊လူမ်ိဳးေရး တို႔ကိုေစာ္ကား၀ါးမ်ိဳၾကပါသည္။ ေခတ္ပ်က္အခါတြင္လည္းစစ္အစိုးရ အာဏာပိုင္တို႔ကို အကာအကြယ္ယူၿပီးထိုကုလားမ်ားကပဲ လူလည္က်ေစာ္ကားမႈလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး၊ ေခတ္ေကာင္းေရာက္သည့္အခါတြင္လည္း ဒီမိုကေရစီ ကိုအကာအကြယ္ယူ၍ ယခုမ်က္ေမွာက္ သိျမင္၊ေနၾကသည့္အတိုင္းပင္ ေရႊျမန္မာတို႔အား အစီအစဥ္တက် ၀ါးမ်ိဳးေစာ္ကား၍ေနေပ၏။
ယခုမူကားမူဆလင္တို႔သည္ကား ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ေစာ္ကားယံု မွ်မကေတာ့ပဲ တိုင္းရင္းသားျဖစ္ခြင့္ကိုေတာင္ဆိုကာ နယ္ေျမကိုပင္အပိုင္သိမ္းပိုက္ရန္အထိ အစြမ္းကုန္ေစာ္ကားေနပါတယ္။ ျပည္တြင္းေနမူဆလင္တို႔သည္လည္း အမိျပည္၏ ဆပ္မကုန္ေသာ ေက်းဇူးတရားကိုပင္မေထာက္ပဲ ၄င္းတို႔၏ မ်ိဳးႏြယ္ခိုး၀င္ဘဂၤါလီမ်ားဘက္မွေနကာ ေနာက္ကြယ္ မွေထာက္ပန္႔ေပးျခင္း၊ကမၻာအားလိမ္လည္ေလာ္လီေပးျခင္း၊ျမန္မာအခ်င္းခ်င္းစိတ္၀မ္းခြဲျခင္းစသည္တို႔ကို ကိုယ္စြမ္း၊ဉာဏ္စြမ္းအျပည့္ျဖင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနၾကေပသည္။
မူဆလင္တို႔၏ စီမံကိန္းေရးဆြဲ ယုတ္မာေစာ္ကားမႈကို က်နေသျခာေလ့လာျခင္းမရွိပဲ အာရတ္မူဆလင္တို႔၏ ေဒၚလာေလာင္းရိပ္မိကမၻာမီဒီယာမ်ားရဲ႕ေထာင္ ေျခာက္အတြင္း သက္ဆင္းသြားရရွာသည့္ လူအခြင့္အေရးတဖက္လတ္တို႔သည္ ကုလားတိ႔၏မာယာပိိုက္ကြန္တြင္ ၿမံဳးမိတဲ့ငါးပမာမကူးသာမလြန္႔သာျဖစ္ၾကရွာေလ၏။ ထို႔သို႔ေသာတဖက္လတ္အျမင္ရွိသည့္ေခါင္းေဆာင္တို႔၏ ကုလားေထာက္ေျခာက္မာယာစကားတို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာတို႔မွာ မူဆလင္တို႔၏ ေစာ္ကားအႏိုင္က်င့္လည္းခံရ၊ကမၻာ၏အထင္လြဲမႈကိုလည္းခံရရွာၿပီး၊ မိေအးေလးဘ၀ေရာက္သြားၿပီး ႏွစ္ခါမက အႀကိမ္ႀကိမ္နာၾကရသည္။
ျမန္မာျပည္တြင္ျဖစ္ေပၚသည့္ မူဆလင္အဓိကရုန္းမ်ားကိုေလ့လာၾကည့္ပါက ျပႆနာ တိုင္းတြင္ မူဆလင္မ်ားဘက္မွစတင္ရန္ျပဳၾကသည္ကိုေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ ထို႕သို႔မူဆလင္မ်ား၏ ေစာ္ကားရန္ျပဳသည့္အခါတြင္မူ နားေစးေနၾကၿပီး ျမန္မာတို႔မွ ျပန္လည္ခုခံသည့္အခါမွ လူအခြင့္အေရးဟု ကမၻာ့အားေျပာၾကာၾကျခင္းသည့္ ျမန္မာေတြကို မိေအးျဖစ္ေစျခင္း၏ အဓိကအခ်က္တခုအျဖစ္ပါ၀င္ပါသည္။
ဒီေနရာမွ ေရႊျမန္မာတို႔အား အထူးအသိေပးေမတၱာရပ္ခံလိုသည္မွာ ကုလားကျပႆနာရွာလို႔တစံုတရာျဖစ္ခဲ့ေသာ္ အေရးေပၚအသက္လုေနရသည့္အခ်ိန္မွလြဲ၍ ခုခံျခင္း၊ဗလီမ်ား အိမ္မ်ားစသည့္အေဆာက္အဦးတို႔ကိုဖ်က္ဆီးျခင္း(လံုး၀)လံုး၀မျပဳလုပ္ပဲ ဘာသာေရး၊လူမႈေရး၊ႏိုင္ငံေရး၊စသည့္အသင္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ စည္းလံုးညီညာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္၍ တရားဥပေဒႏွင့္အညီထိေရာက္ျပင္ထန္စြာေဆာင္ရြက္သင့္ပါတယ္။ ဗလီဖ်က္ျခင္း၊အိမ္ဖ်က္ျခင္း၊ ျပန္လည္တံု႕ျပန္တိုက္ခိုက္ျခင္းတို႕ဟာ ကုလားတို႔အတြက္မ်ားစြာ အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါတယ္။ ထို႔သို႔ျမန္မာတို႔က ဖ်က္ဆီးမွသာလွ်င္ အာရတ္မူဆင္မ်ား၏ ေထာက္ပန္႔မႈကို ပိုမိုရရွိႏိုင္ေသာေ ၾကာင့္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ထို႔အျပင္ ကမၻာ႔အလည္တြင္လည္း ျမန္မာတို႔အား ထင္ေရာင္ထင္မွားျဖစ္ေစကာ မိေအးဘ၀ေရာက္ေစႏိုင္ပါတယ္။ထို႔ေၾကာင့္ျပႆနာတစ္စံုတရာျဖစ္ခဲ့ေသာ္ အသင္းအဖြဲ႔ေပါင္း စံုပါ၀ င္ကာ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ထိထိေရာက္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ျပဳလုပ္သင့္ၿပီး၊ ထိုမူဆလင္တို႔၏ ယုတ္မာေကာက္က်စ္ေစာ္ကူးမႈကို အမွန္အတိုင္းကမၻာႀကီးသိလာေအာင္ ကမၻာ့အရပ္ရပ္တြင္ မူဆလင္ ဆန္႔က်င္ေနသကဲ့သို႔ ျပည္သူ၊ျပည္သားအမ်ားပါ၀င္ကာ ဆႏၵျပပြဲမ်ားကဲ့သို႔သာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာျပဳ လုပ္ၾက ရန္ အထူးတိုက္တြန္းလိုပါသည္။
ယခုအခါျပည္တြင္ေနမူဆလင္မ်ား၊ဘဂၤါလီနယ္ခ်ဲ႕မူဆလင္တို႔၏ အၾကမ္းဖက္လႈပ္ရွားမႈသည္ ျမန္မာျပည္တြင္မွာသာမကေတာ့ပဲ ျပည္ပေရာက္မူဆလင္မ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ကာ မေလးရွားမွ တိုင္းရင္း သားျမန္မာတို႔အား အၾကမ္းဖက္လွ်က္ရွိပါသည္။ ထိုအၾကမ္းဖက္မႈကိုဦးေဆာင္ႀကိဳးကိုင္ လႈပ္ရွားေန သူမ်ားမွာ ျမန္မာျပည္ေန၊ျမန္မာေရေသာက္ခဲ့ၾကသည့္ ျပည္တြင္း၊ျပည္ပမွ မူဆလင္မ်ားသာျဖစ္ ၾကပါသည္။၄င္းမူဆလင္တို႔၏ အၾကမ္းဖက္လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွာ ကြန္ယက္သဖြယ္အခ်ိတ္အဆက္မိမိ လႈပ္ရွားေနတာကိုေတြ႔ျမင္ႏိုင္မွာပါတယ္။ ထိုကဲ့သို႔မေလးရွားတြင္ျမန္မာတိုင္းရင္းသားတို႔အား ျမန္မာအမည္ခံမူဆလင္မ်ားမွ တရားဥပေဒမဲ့ သတ္ျဖတ္ညွင္းဆဲေစာက္ကားေနမႈကို မူဆလင္မ ေလးအစိုးရမွ အေလးမထားမ်က္ကြယ္ျပဳထား၏။ထိုထက္စိတ္မေကာင္းစရာေကာင္းသည္မွာ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္လည္း ထိေရာက္စြာ အေလးထားကာကြယ္မႈမေပးသလို၊ကုလားအေရးမ်ားတြင္ တက္ၾကြစြာအာေပါင္အာရင္းသန္သန္ျဖင့္ေျပာၾကေလ့ရွိသည့္ လူထုေခါင္းေဆာင္ဆိုသူမ်ားသည္လည္း အံ့ၾသဖြယ္ရာ ႏွာေစ့ေနေလ့ရွိသည္မွာျမန္မာတိုင္းရင္းသားတို႔အတြက္ မိေအးဘ၀လံုုးလံုး ေရာက္ရရွာ ေလေတာ့၏။လူ႕အခြင့္ဆိုသည္မွာ ကုလားမ်ားႏွင့္သာသက္ဆိုင္ၿပီး ျမန္မာတို႔ႏွင့္လားလားမွမဆိုင္ သကဲ့သို႔ျဖစ္ေနေတာ့၏။လူထုေခါင္းေဆာင္သည့္ ကုလားအေရးမ်ားတြင္ လူထုဘက္မွရပ္တည္ေလ့ မရွိပဲ ကုလားဘက္ကသာမားမားမတ္မတ္ရပ္တည့္ေလ့ရွိသည္မွ တစ္ႀကိမ္ႏွစ္ႀကိမ္တြင္ ခြင့္လြတ္ နားလည္ ေပးႏိုင္ေတာ့လည္း။အႀကိမ္ႀကိမ္အခါခါျဖစ္ေနသည္မွာ လူထုႏွင့္အမ်ိဳးဘာသာ၊ သာသနာအတြက္ မ်ားစြာအထိနာလွေခ်၏။
အာဏာရအစိုရအေနျဖင့္လည္း မူဆလင္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံတို႔၏ ၄င္းတို႔တိုင္းျပည္ႏွင့္ ဘာသာ၊လူမ်ိဳးဤားကာကြယ္ရန္ ေရးဆြဲထားသည့္ အမ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒမ်ားအားေလ့လာကာ တိက်ခိုင္ မာသည့္ ျမန္မာအမ်ိဳးေစာင့္ ကာကြယ္ေရးဥပေဒတရပ္ကိုမျဖစ္မေနခ်မွတ္ျပ႒ာန္းသင့္ပါသည္။ ထို႕သို႕မဟုတ္ပဲအာဏာၿမဲေရးတစ္ခုတည္းကိုသာဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ေနမည္ဆိုပါက ႏိုင္ငံလူမ်ိဳးၿမဲေရးဟာ မ်ားစြာနစ္နာသြားေပလိပ္မည္။
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္လည္း ထိုကဲ့သို႔ မိမိတို႔တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား မတရားေစာ္ကားခံေနရမႈကို လ်စ္လ်ဴရႈမေနသင့္ပဲ ျပည္သူ႕ဘက္မွ အမွန္အတိုင္းရပ္တည္ ေပးဖို႔လို့ပါတယ္။ႏိုင္ငံေရးအရမည္မွ် ပင္သေဘာထားကြဲလြဲေနျငားေသာ္လည္းတစ္တိုင္းျပည္လံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အမ်ိဳးသားေရးတြင္မူ ပုဂၢဳလိကခံစားခ်က္ကိုေရွ႔တန္းမတင္ပဲ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ ၊ျပည္သူ၊ အတိုင္းအခံ၊အစိုးရအားလံုးလက္တြဲကာ အတူတကြေျဖရွင္းသင့္ပါတယ္။ဒါမွသာျပည္သူ႕အက်ိဳးအမွန္တကယ္လိုလားေသာ ျပည္သူ႕ပါတီျဖစ္ႏိုင္ပါမည္။
အစိုးရႏွင့္ပါတီအသီးသီးတို႔သည္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး အတြက္ႏိုင္ငံေရးလုပ္ေနၾကသည္မွန္ပါက ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားတို႔အား ဥပေဒႏွင့္အညီ စည္းလံုးညီညာစြာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ၾကပါ မိမိ၏ႏိုင္ငံသားတို႔အား မိေအးအျဖစ္မျဖစ္ရေအာင္ အဓိကႏွင့္ သာမည ကိုခြဲျခား၍ ပုဂၢလိကခံစားမႈကို ဦးစားမေပးပဲ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ိဳးကို အမွန္တကယ္ကာကြယ္ႏိုင္ေသာ ျပည့္သူအစိုးရ၊ျပည္သူပါတီမ်ားျဖစ္ေအာင္ႀကိဳးစာၾကပါဟု တိုက္တြန္းလိုပါသည္။
မူဆလင္အေရးအမ်ိဳးသားေရးအေရးကို အာဏာေရးမဟုတ္လို့ ေပါ့ေပါ့ေလးေတြးမိပါက အမ်ားႀကီးမွားေပလိပ္မယ္။ဗုဒၶျမတ္စြာ၏ ဇာတ္ေတာ္ထဲက မင ္းညီမင္းသားေတြ သြားေရာက္ ပညာဆည္းပူခဲ့ရာ တကၠသီလျပည္သည္ယခု ပါကစၥတန္အစၥလာမ္မစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ေနၿပီး ေအးခ်မ္းသာယာ သာသနာေတာ္ထြန္းကားခဲ့ရာ ဂႏၶာရတိုင္သည္လည္းယခု ကမၻာ့မွာအဆိုးဆံုး မူဆလင္ အႀကမ္းဖက္မ်ားရွိရာ အီရတ္၊အီရန္၊အာဖဂန္နစၥတန္ျဖစ္သြား၍ ၊သု၀ဏၰဘူမိ ႏိုင္ငံေတာ္ မ်ားထဲတြင္ တခုအပါအ၀င္ျဖစ္ေသာ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံသည္လည္း ယခုမူကမၻာ့မူဆလင္ အမ်ားဆံုး တိုင္ျပည္တခုျဖစ္ေနေခ်၏။ ယခုျမန္မာမ်ား မူဆလင္တို႔၏ တိုက္ခံေနရသည့္ မေလးရွားႏိုင္ငံသည္ပင္ တခ်ိန္တခါက ဗုဒၶသာသနာေတာ္ထြန္းကားခဲ့သည္မွာ ယံုးတမ္းစကားမဟုတ္သလို၊ အိပ္ရာ၀င္ပံုျပင္မဟုတ္ေပ။
သတမိမူဂူမျမင္၊သတိမူက ျမဴကိုျမင္ ဆိုသည့္အတိုင္း မူဆလင္တို႔၏ အႏၱရာယ္ကို သတိမမူပဲေၾကာင့္ၾကမဲ့ေန ၾကမည္ဆိုက ပါရမီေတာ္မ်ားစြာတို႔ကို ဆင္းရဲပင္ပန္ႀကီးစြာျဖည့္ က်င့္ေတာ္မူခဲ့သျဖင့္ ရရွိေတာ္မုူခဲ့သည့္ သဗၺညဳတေရႊဉာဏ္ျဖင့္တည္ေထာင္ေတာ္မူခဲ့သည့္ မွန္ကန္တန္ဖိုးရွိလွသည့္ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ႏွင့္ မိမိတို႔၏ ဘိုး၊ေဘးဘီ၊ဘင္၊မိဘေဆြမ်ိဳးအဆက္ဆက္ လက္ဆင့္ကမ္း ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္လာသည့္ အမ်ိဳးဘာသာ၊သာသနာေတာ္မွာ မိမိတို႔ညံ့ဖ်င္း မႈေၾကာင့္ ေပ်ာက္ကြယ္သြာပါက ျပဳျပဳင္လို႔မရသည့္ အမွားဆိုးျခင္းႏွင့္ မလြဲမေသြ ႀကံဳေတြ႕ရေ ပလိပ္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သံဃာေတာ္ မ်ား၊အစိုးရမ်ား၊အာဏာရွိသူမ်ား၊ပါ၀ါရွိသူ မ်ား၊ျပည္သူ၊ျပည္ သားမ်ားစသည့္ အလႊာေပါင္းစံုမွျမန္မာျပည္သူ၊ျပည္သားမ်ားအေနျဖင့္ လက္တြဲညီညာ ေအာင္ေၾကာင္းျဖာ ဆိုသကဲ့သို႔ ညီညာစြာျဖင့္ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ မူဆလင္ရန္စြယ္ကို ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္ကာကြယ္တြန္းလွန္းၾကပါဟု တိုက္တြန္းႏိုးေဆာ္လိုက္ရပါေတာ့
သည္………..။

ဓမၼ၀ီရ အရွင္ေတဇနိယ
ကိုလံဘို၊သီရိလကၤာ။

http://m.facebook.com/story.php?story_fbid=625553730788017&id=100000001866083&from_feed=1&refid=28