Thursday, August 02, 2012

ေျမေစ်းႏႈန္းကို ေမာ္ေတာ္ကားေစ်းကြက္ကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားရန္ျပဳလုပ္မည့္ အစီအစဥ္တစ္ခုရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးစိုးသိန္းက ေျပာၾကား

ေရးသားသူ- ျမင့္မိုရ္ေဆြ

ေျမေစ်းႏႈန္းကို ေမာ္ေတာ္ကားေစ်းကြက္ကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားရန္ျပဳလုပ္မည့္ အစီအစဥ္တစ္ခုရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးစိုးသိန္းက ေျပာၾကား

ေၾကာင္းဇူလုိင္ ၅ ရက္ထုတ္ 7Day News ဂ်ာနယ္တြင္ ဖတ္႐ႈခဲ့ရပါသည္။ မိတ္ေဆြတစ္ဦးက ၿမိဳ႕ျပလူမႈဘ၀တြင္ ေျမသည္ဖိုးသူေတာ္ႏွင့္တူ၍ ေမာ္ေတာ္ကားသည္ ေတာင္ေ၀ွးႏွင့္တူေၾကာင္း၊ ေတာင္ေ၀ွးလဲလွ်င္ ဖိုးသူေတာ္က ထူ၍ရေၾကာင္း၊ အခ်ိန္တိုအတြင္းေတာင္ေ၀ွးလဲၿပီးေနာက္ ဖုိးသူေတာ္ပါ အလဲထိုးခံရလွ်င္ အကုန္တုံးလုံးပက္လက္လန္၍ အခ်ဳိ႕မွာ လက္ထဲကခြက္ပင္ လြင့္ေပ်ာက္သြားႏုိင္ေၾကာင္း ေ၀ဖန္ေျပာၾကားလာပါသည္။ယေန႔ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရသည္ ေမာ္ေတာ္ကား ေစ်းႏႈန္းကိုက်ေအာင္ မည္ကဲ့သို႔ျပဳလုပ္ခဲ့သနည္း။ ေစ်းကြက္လို အပ္ခ်က္ ျပည့္မီေအာင္ အေရ အတြက္ မ်ားစြာ ျဖည့္ဆည္းျခင္း ႏွင့္ အခြန္ေငြေလွ်ာ့ခ်ျခင္းဟူေသာ နည္းလမ္းႏွစ္သြယ္ျဖင့္ က်ေအာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ကို အထင္ အရွားေတြ႕ျမင္ႏုိင္ပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေရာင္းအား (Supply)ကို တုိး၍ အခြန္ေငြ(Tax) ကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ထိုနည္းအတုိင္း “ေျမေစ်းကို ေမာ္ေတာ္ကား ေစ်းကြက္ကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားေအာင္ လုပ္မည္”ဟု ဆုိရာ၌ၿမိဳ႕ျပျပည္သူတို႔၏ ေျမႏွင့္ အိမ္ရာ

လိုအပ္ခ်က္ကို တိုးပြားျဖည့္ဆည္း၍ ေစ်းႏႈန္းကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္းဟူေသာ နည္းလမ္းကိုဆုိလုိျခင္းသာ ျဖစ္မည္ဟု စာေရးသူ အေကာင္း ျမင္မိေလသည္။ဆက္လက္၍ ၿမိဳ႕ျပေစ်း တက္ရျခင္းအေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ဦးစြာဆန္းစစ္တင္ျပလုိပါသည္။ စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္သည့္ ရန္

ကုန္ၿမိဳ႕၏ ေျမေစ်းသည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွစ၍ တရိပ္ရိပ္တက္ လာခဲ့ရာ ေလးႏွစ္အတြင္း ေလးဆမွ ငါးဆအထိ တုိးျမင့္လာခဲ့ေပသည္။

ေျမေစ်းတက္ျခင္း၏ အဓိက အေၾကာင္းမ်ားမွာ ျဖည့္ဆည္းမႈအပိုင္း(Supply) တြင္ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိခဲ့ျခင္း၊ စုိက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရး

ႏွင့္ စက္မႈထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားတြင္ စီးပြားေရးက်ဆင္းျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားေလွ်ာ့ခ်၍ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ

မ်ား တုိးခ်ဲ႕၀င္ေရာက္လာသည္ႏွင့္အမွ်ေျမယာ လုိအပ္ခ်က္ (Demand) ျမင့္မားမည့္ အလားအလာကို ႀကိဳတင္တြက္ဆ ရင္းႏွီး

ထားျခင္း စသည့္အေၾကာင္းရင္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။ျဖည့္ဆည္းမႈအပိုင္းႏွင့္ပတ္ သက္၍ ဦးစြာတင္ျပလိုပါသည္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွစ၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ား ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခင္ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ အစိုးရႏွင့္ ပုဂလိကအက်ဳိးတူပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ အထပ္ျမင့္အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားတြင္ အ က်ဳိးအျမတ္ ခဲြေ၀မႈကို မူလ ၂၀ /၈၀ အခ်ဳိးမွ ၄၀/၆၀ အခ်ဳိးသို႔ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ခဲ့၏။ ပုဂၢလိကမ်ားက အစုိးရသို႔ ရွယ္ရာ ၂၀ ရာ

ခုိင္ႏႈန္းမွ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ တုိးျမႇင့္ေပးရန္ အခက္အခဲရွိလာေသာအခါ အထပ္ျမင့္တုိက္မ်ားကို အ ထပ္နိမ့္မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲပစ္လုိက္ၾက၏။ ေျမႀကီးထဲ၌အထပ္ ျမင့္အတြက္ အကုန္အက်မ်ားစြာ ခံ၍ အုတ္ျမစ္ခ်ၿပီးမွ ရွစ္ထပ္သို႔ေျပာင္းလဲေဆာက္လုပ္မႈမ်ား ရွိလာ၏။ ေဆာက္လုပ္မႈမ်ားမွာ လည္း ေႏွးေကြးၿပီး အခန္းအေရ အတြက္ ယုတ္ေလ်ာ့က်ဆင္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာ၏။တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ တဲေပၚ မွ တုိက္ေပၚတင္စီမံကိန္းတန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာစီမံကိန္းစသည္မ်ားလည္း ရပ္ဆုိင္းသြား၏။ ႏုိင္ငံေတာ္ အပိုင္းမွ ထုတ္လုပ္မႈက်ဆင္း၍ ျဖည့္းဆည္းမႈ (Supply) အားနည္းလာေသာအခါ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားက ပုဂၢလိကေျမေပၚ၌ ၎တို႔အစီအစဥ္ျဖင့္ ေဆာက္ လုပ္ၿပီးစီးေသာ ကြန္ဒိုေခၚ အဆင့္ ျမင့္အိမ္ရာမ်ားကို ၿပိဳင္ဘက္မရွိ ေစ်းတင္ေရာင္းခ်လာ၏။တစ္ဖက္တြင္ ႏုိင္ငံပိုင္ သိမ္းဆည္းထားေသာ ေျမႏွင့္အေဆာက္အအုံမ်ား၊ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ အေဆာက္အအုံ အေျမာက္အျမားကို ထုခဲြ

ေရာင္းခ်မႈမ်ား ရွိလာ၏။ ထုိကဲ့သို႔ ေရာင္းခ်ခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံပုိင္ေျမကြက္လပ္မ်ားအနက္ အမ်ားအျပားမွာ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈ ႐ုပ္သိမ္းခ်ိန္၌ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရသစ္၏ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားအလို႔ငွာ ခ်န္လွပ္ထားရွိသင့္ေသာ အဖိုးတန္ေျမအမ်ားအျပား ပါ၀င္ေနသည္ကို ေတြ႕ ရွိရေပသည္။ အမွန္အားျဖင့္ လက္ ၀ယ္ရွိသည့္ ေျမေရာင္း၍ ေငြရွာရ ေသာ အလုပ္မွာ အထည္ႀကီး ပ်က္မုဆိုးမအလုပ္သာျဖစ္သည္ ဟူေသာ ေရွးလူႀကီးသူမ ေျပာစ ကားမွာ မွတ္သားဖြယ္ေကာင္းလွ၏။ ဖံြ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံတြင္ အစိုးရ၏ လက္၀ယ္ရွိ ၿမိဳ႕ျပေျမကြက္လပ္မ်ားသည္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းအတြက္ ျပဒါးရွင္လုံးသဖြယ္ျဖစ္ေပသည္။ အခ်ဳိ႕ေျမကြက္မ်ားမွာ အစုိးရႏွင့္ ပုဂၢလိက အက်ဳိးတူပူးေပါင္း ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ B.O.T စနစ္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အစိုးရ၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ေသာ္ လည္း၊ အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ာ၊ စီးပြားေရးအေဆာက္အအုံမ်ား စသည္ ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္ သည့္ ေျမမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း ပုဂလိက ေငြရွင္ေၾကးရွင္မ်ား၏ လက္၀ယ္သို႔ ပိုင္ဆုိင္မႈလုံး၀သက္ ေရာက္ က်ဆင္းသြားသည္မွာ လြန္စြာႏွေျမာဖြယ္ေကာင္းလွ၏။ အိမ္ရာေျမလက္၀ယ္ထား ေစ်းကစားမႈ(Land Speculation)ကို သြယ္၀ုိက္၍ အးေပးရာလည္း ေရာက္ခ့ဲ၏။ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စိုက္ ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ မ်ားစြာအ႐ႈံးေပၚ ခဲ့ၾကၿပီး စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း မွာလည္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားအ ခက္အခဲ၊ နည္းပညာေနာက္က် က်န္ရစ္မႈႏွင့္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈစသည္တို႔ေၾကာင့္ ဆုတ္ယုတ္က်ဆင္းမႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ အခ်ိန္လည္း ျဖစ္ေပသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈဒဏ္ကို အခံႏုိင္ဆုံးျဖစ္ေသာ ၿမိဳ႕ျပေျမ ယာက႑သို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပို မိုစီး၀င္လာျခင္းျဖစ္၏။ ၀င္ေငြအလယ္အလတ္ ရွိသူတုိ႔၏ စု ေဆာင္းေငြမ်ားသည္ပင္ ၿမိဳ႕သစ္မ်ား၌ ေျမႏွင့္အိမ္ရာက႑သို႔ စုၿပံဳ ၀င္ေရာက္လာၾက၏။ဖံြ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ား၌ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ၀င္ေရာက္လာလွ်င္ ေျမေစ်းတက္ၿမဲျဖစ္ပါသည္။ “အရင္းစစ္လွ်င္ အျမစ္ေျမက”ဆို သကဲ့သို႔ ေျမမရွိလွ်င္ မည္သည့္ စီမံကိန္းမွ် အျမစ္တြယ္၍ မရႏုိင္ေပ။ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအျမစ္ တြယ္ရန္အတြက္ ေျမအမ်ဳိးအစား မွာ ျပည္တြင္းရွိ SMEs ဟုပင္ ေခၚဆိုႏုိင္ေသာ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္သာ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံအဆင့္နိမ့္(၁)ဧက၊ (၂)ဧက ေျမကြက္မ်ားမဟုတ္ေပ။ SEZ(Special Economic Zone) ဟူေသာ အထူးစီးပြားေရးဇုန္၊ EPZ (Export Psocessing Zone) ဟူေသာ ျပည္ပပို႔ကုန္ ထုတ္လုပ္သည့္ ႏုိင္ငံတကာအ ဆင့္မီ စက္မႈႈဇုန္ႀကီးမ်ားမွ ေျမယာမ်ားသာ ျဖစ္ေပသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အဆုိပါ ဇုန္ႀကီးမ်ား ထပ္မံေဖာ္ထုတ္ရန္မ်ားစြာလုိ အပ္လ်က္ရွိေနေပသည္။ၿမိဳ႕ျပေျမေစ်းက်ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရာ၌ အခြန္ႏႈန္းျမႇင့္ တင္ျခင္း၊ မေဆာက္လွ်င္ ျပန္ သိမ္းျခင္းစသည္ “ညႇစ္ထုတ္သည့္အား”(Forced action ထက္ဘက္ေပါင္းစုံမွ ႐ႈျမင္၍ အေျခခံ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ဖယ္ရွားျခင္းဟူေသာ “အျမစ္ျဖဳတ္မည့္အား” (Creative Action) မ်ားကို ပိုမိုအရင္းျပဳေစလိုပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ေအာက္ပါလုပ္ငန္းသည္ ၿမိဳ႕ျပေျမယာေစ်းကြက္က်ဆင္းမႈကို အထင္အရွား အက်ဳိးသက္ ေရာက္ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပလုိက္ရပါသည္။

(၁) ၿမိဳ႕ျပဖံြ႕ၿဖိဳးမႈစီမံကိန္း ႏွင့္ ေျမအသုံးခ်မႈစီမံကိန္းမ်ား အျမန္ၿပီးစီးေအာင္ ေရးဆဲြအ ေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္။

(၂)အခ်က္အျခာေနရာမ်ား ရွိ ၿမိဳ႕ျမေျမကြက္လပ္မ်ားကို စီး ပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားသို႔ ေရာင္းခ်ျခင္း မျပဳရန္။

(၃)ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၌ အိမ္ရာသန္း ေခါင္စာရင္းႏွင့္ အိမ္ရာလိုအပ္ခ်က္ ကို စနစ္တက်ျပဳစုရန္။

(၄) ႏုိင္ငံေတာ္အပုိင္းမွ လက္ရွိအိမ္ရာ၊ ေျမယာခ်ထားမႈစနစ္ကို ပိုမိုပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိ ေစရန္။

(၅) ၀င္ေငြအလယ္အလတ္ ႏွင့္ ၀င္ေငြနည္းျပည္သူမ်ားအတြက္တန္ဖိုးနည္းႏွင့္ တန္ဖိုးလတ္အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ား၊ တဲေပၚမွ တုိက္

ေပးတင္စီမံကိန္းမ်ား ဦးစားေပးအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္။

(၆) အိမ္ရာဘဏ္(Housing Bank) ထူေထာင္ရန္။

(၇) ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစက္မႈဇုန္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ရန္။

မည္သို႔ဆိုေစ ေဆာင္းပါး အစ၌ စာေရးသူတင္ျပခဲ့သည့္

အတုိင္း ၿမိဳ႕ျပေျမေစ်းရွိ က်ေစရန္ အတြက္ ကားေစ်းက်ေအာင္ လုပ္ခဲ့သည့္နည္းအတုိင္းျဖစ္လွ်င္ မူ အမွန္ပင္အသင့္ေတာ္ဆုံးျဖစ္ပါ ေၾကာင္း ...။ ။