Friday, March 05, 2010

၂၂ႏွစ္ျပည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႕အခြင့္အေရးေန႔ ဆိုတာ

၁၃၊မတ္လ၊၂၀၁၀ေန႔(၂၂ႏွစ္ျပည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႕အခြင့္အေရးေန႔ )
ေက်ာငး္ သားမ်ားအား လ႔ူအဖဲြ႕အစညး္ တခု၊ ပညာတတ္ အဝနး္ အဝိုင္း တခုအ ျဖစ္ လူ႕အသိုင္း အဝိုင္း မွ
မွတ္ ယူ ေလ့ရွိွၿပီး ၊ ေက်ာငး္ သားမ်ားရ႕ဲ လိုလားခံစားခ်က္မ်ားသည ္ ျပည္သူ လူ ထူ လိုလားခ်က္မ်ားကို ကိုယ္ စားျပဳေစသည္ဟု ယူဆေလ့ရွိ သည္။ တခ်ိန္ ထဲမွာဖံြ ၿဖဳိ းဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား၊ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ ငံအသီးသီး၏ ေခတ္မွီ ေရး လူူမႈေတာ္လွန္ ေရးမ်ားဆီသ႔ိုေမာငး္ ႏွင္ ေသာ အင္အားစုအျဖစ္ ရွဳ႕ျမင္ခံရေလရွိ သည္။ပညာရွင္တခ်ဳိ႕က ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားမွ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ား သာမက၊ အထက္တန္းေက်ာင္းသားမ်ားသည္ပင္ ႏုိင္ငံေတာ္မ်ား ေခတ္မီေရး၊ လူမႈစီးပြားတုိးတက္ေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအရ ႏုိးၾကားတက္ၾကြေသာ အုပ္စုတခုျဖစ္သည္ဟု ႐ႈ႕ျမင္သည္။ သူတုိ႔၏ အမ်ဳိးသားေရးတာဝန္မ်ားအတြက္ အျမဲတမ္းထက္သန္ေနၿပီး ဘယ္ေသာအခါမွ စြန္႕လြတ္႐ုိးထံုးစံမရၾိွကဟု မွတ္ခ်ကျ္ပဳၾကသည္။ျမန္မာေက်ာငး္ သားမ်ားသည္ လြတ္လ ပ္ေရးလဳွပ္ ရားမႈမ်ားတြင္ အေရးပါေသာ အခနး္ က႑မ်ားမွပါဝင္ခၿ့ဲပီး ၊ ျမန္မာ့မ်ဳးိ ခ်စ္ႏိုင္ငံေရး သမားမ်ားသည္လည္း ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ မွစတင္ေပါက္ဖြားခၾ့ဲကသည။္ သို႕အတြက္ေၾကာင ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရး သမိုင္္း တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ရာဇဝင္အရ၊ ႏုိင္ငံေရးအရ ႏုိးၾကားမႈရွိၿပီး လူထု၏ ႐ုိေသကိုးစားမႈကို ခံရသည္။ အစဥ္အလာအားျဖင့္ ေက်ာင္းသားတဦးအား အာဏာပုိင္မ်ားမွ မတရားႏွိပ္စက္သတ္ျဖတ္ ခံရပါက ထုိျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ လူမႈေတာ္လွန္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားဆီသုိ႔ အမ်ားအားျဖင့္ အသြင္ေျပာင္း သြားတတ္သည္။ ၁၉၈၈ မတ္လ (၁၃) ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္စက္မႈတကၠသုိလ္ ပဥၥမႏွစ္ ဓာတုအင္ဂ်င္နီယာ ေက်ာင္းသား ကုိဖုန္းေမာ္သည္ လံုထိန္းမ်ား၏ လက္ခ်က္ျဖင့္ ေသနတ္ဒဏ္ရာျဖင့္ ပြဲျခင္းျပီး ေသဆုံးခဲ့သည္။ ၄င္းျဖစ္ရပ္က
သမုိင္းဝင္ ၁၉၈၈ ဒီမုိကေရစီ အေရးေတာ္ပုံႀကီးျဖစ္ေပၚေစေသာ အေၾကာင္းရာမ်ားမွ အဓိကက်ေသာ အေၾကာင္းအခ်က္ တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ ၁၉၈၈ ဒီမုိကေရစီလွဳပ္ရွားမႈႀကီးအတြင္း ႏုိင္ငံေရးတက္ၾကြ လွဳပ္ရွားသူမ်ား ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ မ်ားသည္ ကုိဖုန္းေမာ္ က်ဆုံးခဲ့ရမႈအား အမွတ္တရရွိၾကျပီး ထုိေန႔အား ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ ေျပာဆုိလာခဲ့ၾကသည္။ ကုိဖုန္းေမာ္ႏွင့္ တကၠသိုလ္တြင္ ရင္းႏွီးခဲ့ေသာ သူငယ္ခ်င္းတဦးျဖစ္သူ ကုိေအာင္မ်ဳိးမင္း (အခုအခါတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးပညာေပး႒ာန - ျမန္မာႏုိင္ငံ မွ ဒါရုိက္တာ အျဖစ္ လက္ရွိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသူ) က ကုိဖုန္းေမာ္ ေသဆုံးေသာေန႔အား ျမန္မာႏုိင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္သည္ကုိ သူအေနျဖင့္ အေလးအနက္ ေထာက္ခံေၾကာင္း အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ကုိဖုန္းေမာ္ မေသဆးံု မီွအထိျမန္မာလူထသည္ မဆလ တပါတီအာဏာရွင္စနစ္ လက္ေအာက္တြင္လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳးိ ေဖာက္မႈ မ်ား ခံေနရေသာ္လညး္ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားႏွင့္ ယဥ္ပါးေနသားက်ေနကာ လူအခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ ခံရမႈမ်ားအား သတိမမူမိေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ ကုိဖုန္းေမာ္ အသတ္ခံရေသာအခါတြင္မွ လူထုအတြင္း ေတာ္ေတာ္ လွဳပ္လွဳပ္ရွားရွား ျဖစ္သြားခဲ့ၿပီး မဆလ စစ္အာဏာရွင္၏ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မွဳမ်ားအား ျပတ္ သမိုင္းေနာက္ခံ ျပတ္ထင္ထင္ ရွိလာေစခဲ့ၿပီး၊ ဒီမုိကေရစီ လူအခြင့္အေရး တန္ဖုိးမ်ားအား သေဘာေပါက္လာကာ ဒီမုိ ကေရစီ လူအခြင့္အေရးအတြက္ တုိက္ပြဲဝင္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ လက္တြဲကာ လမ္းေပၚထြက္လာခဲ့ၾကၿပီး သမုိင္းဝင္ ရွစ္ေလးလုံး အေရးေတာ္ပုံႀကီးအား ျဖစ္ပြားေစခဲ့ေၾကာင္း။ သို႔ျဖစ္ ၍ ကုိဖုန္းေမာ္ က်ဆုံးေသာေန႔အား ျမန္မာႏုိင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္သည္မွာ ေလ်ာ္ကန္ သင့္ျမတ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိသည္။ သူကဆက္လက္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးေန႔ ဆုိသည္မွာ ကုိဖုန္း ေမာ္ တေယာက္ထဲအား ရည္စူးၿပီး သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ႏိုင္ငံေရးတေလွ်ာက္ အသက္ အေသခံ၊ ေထာင္တြင္းႏွစ္ရွည္လမ်ား အက်ဥ္းက်ခံၿပီး ဒီမုိကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ တုိက္ပြဲဝင္သူ မ်ား အားလံုးကုိ ဂုဏ္ျပဳရာေရာက္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ပထမဆုံးေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံလူအခြင့္အေရးေန႔အား ရန္ကုန္စက္မွဳ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းဝင္း အတြင္း၌ ကိုဖုန္းေမာ္က်ဆံုးျခင္း တစ္ႏွစ္တင္းတင္း ျပည့္သည့္ေန႔ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ မတ္လ (၁၃) ရက္ေန႔ တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ ထုိအခမ္းနားသုိ႔ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဦးတင္ဦး၊ ျပည္သူတုိးတက္ေရးပါတီမွ ဦးခင္ေမာင္ျမင့္၊ ဦသာဘန္း၊ ဦးသုေဝ၊ ေဒၚခ်ဳိခ်ဳိေက်ာ္ၿငိမ္းႏွင့္ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္ေသာ ကုိမင္းကုိႏုိင္၊ ကုိမုိးသီးဇြန္၊ ကုိကုိႀကီး၊ ကုိေအာင္ဒင္ အစရွိသူတုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ကုိဖုန္းေမာ္ေန႔ ေအာက္ေမ့ဖြယ္အခမ္းအနား ျပင္ဆင္ေရး ဦးေဆာင္ေကာ္မတီဝင္တဦးျဖစ္ခဲ့သူ ကုိတိတ္ႏုိင္ (ယခုအခါ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း - ျမန္မာ ႏုိင္ငံ) က ၄င္းေကာ္မတီတြင္ ကုိမင္းကုိႏုိင္၊ ကုိကုိႀကီး၊ ကုိေအာင္ပြင့္ (စက္မႈ)၊ ကုိေစာဝင္းရွိန္ (စက္မႈ) တုိ႔ အပါအဝင္ အျခားႏုိင္ငံေရး တက္ၾကြသူမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ၿပီး ေကာ္မတီဝင္ စုစုေပါင္း (၁၃) ဦးရွိေၾကာင္း ျပန္လည္ စဥ္းစားေျပာဆုိခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိေန႔အား မည္သူက လူအခြင့္အေရးေန႔ အျဖစ္ သတ္မွတ္သင့္ေၾကာငး္ အဆျိုပဳခဲ့ေၾကာငး္ မသိခဲ့ေၾကာငး္ သို႕ေသာ္ လူအမ်ားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစၾုကည္၏ စိတ္ကူးျဖစ္ေၾကာင္းေျပာဆုိၾကသလုိ အခ်ဳိ႕ကလည္း ဦးႏုက ကုိဖုန္းေမာ္က်ဆုံးေသာ ေန႔အား ျမန္မာႏုိင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးေန႔ အျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ ဦးေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာဆုိေၾကာင္း ျပန္လည္ေျပာဆုိခဲ့သည္။ သုိ႔ ေသာ္လည္း ထုိေန႔က မည္ သည့္ႏုိင္ငံေရးသမားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားမွ ျမန္မာ ႏုိင္ငံလူ႕အခြင့္ေရးေန႔အ ျဖစ္ ထုိေန႔ အခမ္းအနားတြင္ သုံးႏႈန္း ေျပာဆိုမႈမရွိခဲ့ေပ။ သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးေန႔ ဟူေသာ ပုိစတာမ်ားကုိ အခမ္းအနား က်င္းပရာ စက္မွဳတကၠသုိလ္ ဝင္းအတြင္း ေနရာအႏံွအျပား ေရးသားခ်ိတ္ဆဲြထားသည္ကို ေတြ႕ခဲ့ရေၾကာင္း ေျပာသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ထုိေန႔ အား ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပထမဆုံး လူ႔အခြင့္ေရးေန႔ အခမ္းအနားဟု ေျပာဆုိႏုိင္သည္ဟု ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ကုိတိတ္ႏုိင္က ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပထမဆုံးေသာ လူအခြင့္အေရးေန႔ ျမင္ကြင္းအေၾကာင္း ျပန္လည္ ေျပာဆုိရာမွာ ေက်ာင္းသားမ်ား အခမ္းအနားျပင္ဆင္ရာသုိ႔ အလာတြင္ သမုိင္းလမ္းဆုံအေရာက္ တားဆီးခံ ရေၾကာင္း၊ ေနာက္အတန္ၾကာမွ ျပင္ဆင္ေရး ေကာ္မတီကုိ ျပန္လႊတ္ေပးလုိက္ေၾကာင္း၊ အခမ္း အနား က်ငး္ ပရာ စက္မွဳတကၠသုိလ္ဝင္းအား စစ္ကားမ်ားျဖင့္ လွည့္ပတ္ေနၿပီး အခမ္းအနားသုိ႔ လာေရာက္သူမ်ားအား ၿခိမ္းေျခာက္ ေနေၾကာင္း သုိ႔ေသာ္ ေက်ာင္းဝင္းအတြင္း လူအမ်ား တစႏွင့္တစမ်ားလာၿပီး ေက်ာင္းေရွ႕ ကြင္းႀကီး ျပည့္သြားေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။ အခမ္းအနား တက္ေရာက္လာသူ အားလုံးက ကုိဖုန္းေမာ္ သုိ႔ျဖစ္၍ ထုိေန႔ အား ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပထမဆုံး လူ႔အခြင့္ေရးေန႔ အခမ္းအနားဟု ေျပာဆိုႏိုင္သည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။ က်ဆုံးခဲ့ေသာ ၁၉၈၈ မတ္လ (၁၃) ရက္ေန႔သည္ ရွစ္ေလးလုံးအေရးေတာ္ပုံႀကီးအတြက္ အေရးပါေသာ ေန႔တေန႔ျဖစ္ေၾကာင္း တညီတညြတ္ထဲ ေျပာဆုိခဲ့ၾကၿပီး၊ ထုိမတ္လ (၁၃) ရက္ေန႔ မတုိင္မွီ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္ အတြင္း ေငြစကၠဴမ်ားအား မဆလအစုိးရမွ တရားမဝင္ေၾကျငာ သျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြင္း မေက်နပ္ မႈမ်ား ျဖစ္ပြားေနခဲ့ေသာ္လည္း ကုိဖုန္းေမာ္သာ အသတ္မခံရပါက ရွစ္ေလးလုံး အေရးေတာ္ပုံႀကီး ေပၚ လာရန္ ခက္ခဲႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ကုိတိတ္က ဆက္လက္၍ ပထမဆုံးႏွင့္ ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ တရားဝင္သေဘာျဖင့္ က်င္းပခဲ့ရေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးေန႔ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးေန႔အား ေက်ာင္းသားမ်ား အေနျဖင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ က်င္းပရန္ႀကိဳးစာခဲ့ၿပီး (၁၃) ဦးေကာ္မတီကုိ ၁၉၉ဝ တြင္ ထပ္မံဖြဲ႕စည္းခဲ့ေၾကာင္း ထုိေကာ္မတီတြင္ ေမာင္ေမာင္ေက်ာ္၊ တုိးေက်ာ္လွိဳင္၊ ကုိျမေအး၊ ေက်ာ္ေက်ာ္စိုး အစရွိေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း သုိ႔ေသာ္ အခမ္းအနား မက်င္းပမီ တရက္အလုိတြင္ ေက်ာင္းသားအမ်ားစု အဖမ္းခံရၿပီး ေထာင္သုံးႏွစ္စီ ခ်မွတ္ခဲ့ ရေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ထုိအခ်ိန္မွစ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးေန႔အား ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တရားဝင္ က်င္းပခြင့္မရွိေတာ့ပါ သုိ႔ေသာ္လည္း မတ္လ (၁၃) ရက္ေန႔ ေရာက္တုိင္း ကုိဖုန္းေမာ္ေန႔အား အမွတ္တရေသာအားျဖင့္လည္း ေကာင္း၊ ေက်ာင္းသားမ်ား ေသြစြန္းေသာေန႔ကုိ ဝမ္းနည္းေသာအေနျဖင့္ အဝတ္အမဲစေလးမ်ားအား အက်ႌတြင္ ဝတ္ဆင္ေလ့ရွိၿပီး ေက်ာင္းသားအာဇာနည္ ကုိုဖုန္းေမာ္အား မေမ့ရန္၊ ဒီမုိကေရစီလူအခြင့္အေရးၿငိမ္းခ်မ္းေရးတုိ႔အတြက္တုိက္ပြဲဝင္ၾကရန္သတိေပးေလ့ရွိသည့္ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားျဖန္ေဝေလ့ရွိသည္။ျမန္မာႏုိင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးေန႔သည္ ကုိဖုန္းေမာ္တေယာက္ထဲအား အမွတ္တရထား၍ က်င္းပျခင္းမ်ဳိး မျဖစ္ သင့္ဘဲ ျမန္မာႏုိင္ငံတဝွန္း လတ္တေလာျဖစ္ေပၚေနေသာ လူအခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ ခံေနရမႈမ်ားအား အတြက္ အသိရွိသင့္ၿပီး လူအခြင့္အေရးအတြက္ တုိက္ပြဲဝင္ၾကရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ လူအခြင့္အေရးစာတမ္းပါ အခ်က္မ်ားအရ ႏိုင္ငံသားတိုင္း လိင္၊ အသားအေရာင္၊ လူမ်ဳိး၊ ဘာသာ မတူကဲြျပားမႈမ်ား အေပၚအေျခမခံဘဲ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္အညီ ဆက္ဆံခံရႏိုင္ေရးအတြက္ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ႀကိဳးစားသင့္ပါသည္။ ျမင့္ေဇာ္(All Burma Federation of Student Unions - Foreign Affairs Committee) ၂၀ႏွစ္ျပည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႕အခြင့္အေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ သမဂၢ စာစဥ္ အတဲြ (၃) အမွတ္ (၁) မတ္လ ၂ဝဝ၈

0 comments: