Monday, January 27, 2014

ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္သူတစ္ဦး (သုိ႔မဟုတ္) ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္"

ဇန္နဝါရီ ၁၅ ရက္ Foreign Policy အြန္လိုင္းစာမ်က္နွာတြင္ Su Mon Thazin Aung ေရး သားသည့္ The Man to Watch သံုးသပ္ခ်က္ ေဆာင္းပါးကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပန္ဆို ထားသည့္ .... ရန္ကုန္တုိင္းမ္ဂ်ာနယ္ပါ ေဆာင္းပါး

မန္မာျပည္သူမ်ားသည္ သူတို႔၏ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားအား ေစာင့္ျကည့္ေလ့ ရိွၾကသည္ ။ ျပီး ခဲ့သည့္ ရာစုနွစ္ဝက္ေက်ာ္မွ် စစ္တပ္က ျမန္မာနိုင္ငံအား အုပ္ခု်ပ္ခဲ့ျပီး မၾကာေသးမီကမွ နိုင္ငံေရး အေပၚ လံုးဝဥႆံု ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားအား လက္လြတ္ေပးလိုက္သည္ ကို စဉ္းစား သံုးသပ္ျကည့္လွ်င္ ယင္းမွာ အက်ဳိးအေၾကာင္း ခိုင္လံုလွေသာ အေလ့အထတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ယေန့အထိပင္ သံုးနွစ္ၾကာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ခဲ့သည့္တိုင္ အဆင့္ျမင့္ အရာရိွႀကီး မ်ားမွာ သူတို႔သာ ျဖစ္ေနေပေသးသည္။ ျပီးခဲ့သည့္ အပတ္က တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး) မင္းေအာင္လိႈင္၏ မိန့္ခြန္း အေသးစိတ္ကိ ုအပတ္စဉ္ထုတ္ စာေစာင္တစ္ခုက ေဖာ္ျပထုတ္ေဝလိုက္သည့္အခါ လူေတြ ထိုင္ျပီးေစာင့္ၾကည့္ေန ၾကျခင္းကို အျပစ္တင္ရန္ ခက္လွေပလိမ့္မည္။

သူ၏ မိန္ ့ခြန္းတြင္ စစ္တပ္သည္ မည္သူကိုမွ် မေၾကာက္ဟု အျခား အေၾကာင္းအရာမ်ားနွင့္ အတူ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ေၾကညာခဲ့သည္။ တစ္စံုတစ္ဦးကမ်ား အကယ္၍ ထိုသတင္း စကားမရခဲ့လွ်င္ သူက ယခုလိုထပ္ေျပာပါသည္။ “ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ အျငိမ္းစား ဗိုလ္ခု်ပ္မႉးျကီး သန္းေရႊ ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ မူဝါဒမ်ားကိုအျမဲလိုက္နာမည္” ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ ဦးသန္းေရႊသည္ ျမန္မာနိုင္ငံအား ၁၉၉၂ မွ ၂၀၁၁ အထိ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ စစ္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္ မဟုတ္ပါလား။

ကာခ်ဳပ္သည္ ထိုအမွာစကားမ်ားကို နိုဝင္ဘာ ၂၉ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ အရာရိွမ်ားနွင့္ တံခါးပိတ္အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာျကားခဲ့ ဟန္တူပါသည္။ ထိုသတင္းကို အစိုးရ သတင္းစာ မ်ားက ပံုနိွပ္ေဖာ္ျပျခင္း မျပဳခဲ့ပါ။ ထိုေျပာၾကားခ်က္မ်ားတြင္ နိုင္ငံ၌ ဆယ္စုနွစ္မ်ားၾကာ ကပ္ဆိုး ဆိုက္ေနသည့္ တအံုေႏြးေႏြး တိုင္းရင္းသား ပဋိပကၡမ်ား အေၾကာင္းနွင့္ ပတ္သက္ျပီး တင္းမာသည့္ အသြင္ေဆာင္ေသာ မွတ္ခ်က္မ်ားစြာလည္း ပါသည္။ ထိုအထဲတြင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ပိုမိုက်ယ္ျပန့္ေသာ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခု်ပ္ေရး နွင့္ အရင္းအျမစ္ မွ်ေဝေရးမ်ားအား တိုက္ပဲြဝင္ေနသည့္ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား အား ျမန္မာနိုင္ငံ၏ နွစ္ရွည္ၾကာ ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး အျပစ္တင္ခဲ့သည္။

ထိုေျပာျကားခ်က္မ်ားကသာ လူေတြကိ ုသတိျပဳဆဲြေဆာင္နိုင္ခဲ့ျခင္းမဟုတ္ပါ။ ျပီးခဲ့သည့္ သံုးပတ္ခန့္ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္ကထုတ္ေဝေသာ ေၾကးမံုသတင္းစာတြင္ တပ္ခ်ဳပ္ႀကီး၏ လတ္တေလာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို မ်က္နွာဖံုးအျပည့္သာမက သီးျခား စာမ်က္နွာ ၄ မ်က္နွာ ေပးကာ ေဖာ္ျပခဲ့ရာ စာဖတ္သူမ်ားအား အံ့အားတသင့္ျဖစ္သြားေစခဲ့ေသးသည္။ စစ္တပ္က အာဏာကို သိသိသာသာ ဆက္လက္ကိုင္စဲြေနဆဲျဖစ္သည့္ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားအား ေျမွာက္ပင့္ေရးသားမႈမ်ားမွာ အထူးအဆန္းေတာ့ မဟုတ္လွပါ။
သို ့ေသာ္ ေနာက္ဆံုးေရးသား ထုတ္ေဝမႈေတြကေတာ့ အာရံုကို ဒက္ထိစိုက္မိသြားေစ ပါသည္။ အဘယ္ေျကာင့္ဆိုေသာ္ ယင္းတို ့မွာ လူေတြသိေအာင္ တမင္တကာေပးေသာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္နိုင္ေျခရိွေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

ထိုသတင္းစာတြင္ တစ္မ်က္နွာအျပည့္ေရးထားေသာ သတင္းမ်ားထဲတြင္ တပ္မေတာ္ စစ္ တကၠသိုလ္ သင္တန္းဆင္းပဲြတက္ေသာ ဗိုလ္ခု်ပ္မႉးျကီး ပံုနွင့္အတူ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဗိုလ္ခု်ပ္မႉးျကီး၏ အမွာစကားတြင္ သူက “နိုင္ငံေတာ္လံုျခံုေရးကို ေဆာင္ရြက္ရာမွာ သမားရိုးက် မဟုတ္တဲ့ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈေတြေရာ၊ သမားရိုးက်အတိုင္း အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈေတြကိုပါ လုပ္ေဆာင္သင့္တယ္” ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။ သူက သမားရိုးက် မဟုတ္ေသာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈနွင့္ပတ္သက္ျပီး အနက္ဖြင့္ ေျပာဆိုရာတြင္ လူသားလံုျခံဳေရး အေတြးအေခၚ အယူအဆကို အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ရွင္းျပ ေျပာဆို သြားခဲ့သည္။ လူသားလံုျခံဳေရးတြင္ စီးပြားေရး၊ အစားအေသာက္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၊ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ပုဂၢိဳလ္ေရး လံုျခံဳမႈနွင့္ နိုင္ငံေတာ္ လံုျခံုေရးမ်ား ပါဝင္ေျကာင္း သူက ေျပာခဲ့သည္။ 

အထိမိဆံုးအခ်က္မွာ စစ္တပ္အာဏာပိုင္ႀကီးက "လူသားလံုျခံဳေရး" ဆိုသည့္ ေဝါဟာရအား အဂၤလိပ္လို သံုးနႈန္းသြားခဲ့ျခင္းပဲျဖစ္သည္။ ဘာေတြျဖစ္ေနျပီလဲ။ ဒီစာေၾကာင္းေတ ြဖတ္ျပီး အသံုးတည့္စရာ ဘာေတြသိနိုင္မလဲ။ (ဗိုလ္ခု်ပ္မႉးႀကီး) မင္းေအာင္လိႈင္၏ မိန့္ခြန္းမွ အနည္းဆံုးေတာ့ အေရးႀကီးေကာက္ခ်က္ နွစ္ခ်က္ ဆဲြနိုင္ပါသည္။ ပထမအခ်က္မွာ စစ္တပ္ ဆိုင္ရာ အယူဝါဒ တည္ေဆာက္မႈတြင္ အေရးပါလွေသာ အေရႊ႕တစ္ခုရိွေနျခင္းကို ညႊန္းဆို ျပသလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္ခုမွာ တပ္မေတာ္၏ ဦးေဆာင္မႈဟန္ပန္ (စတိုင္) ႀကီးမားစြာ ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ေပၚေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ဒုတိယအခ်က္မွာတပ္ခ်ဳပ္သည္ လာမည့္ ၂၀၁၅ တြင္ က်င္းပရန္ရိွသည့္ ေရြးေကာက္ပဲြ၌ သမၼတအျဖစ္ နိုင္ငံေရးထဲ ဝင္လာဖြယ္ ရိွေနသည္ဆိုျခင္းကို သူ႕မိန့္ခြန္းက သိသာထင္ရွားလွစြာ ျပဆိုေနျခင္းပဲ ျဖစ္ေလသည္။

၁၉၈၈ ခုနွစ္ စစ္တပ္ကအာဏာသိမ္းျပီးကတည္းက လြန္ခဲ့ေသာနွစ္ေပါင္း ၂၅ နွစ္အတြင္း စစ္တပ္သည္ ဒို႔တာဝန္အေရးသံုးပါးကို အေျခခံေသာသေဘာတရားကို က်င့္သံုး လိုက္နာ ခဲ့သည္။ ထိုသေဘာတရားမ်ားကို အေျခခံကာ တပ္မေတာ္သည္ လံုးဝဥႆံု အမိ်ဳးသား ကာကြယ္ေရး အယူဝါဒကို တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းတို့အထဲတြင္ ၂၀၀၈ ခုနွစ္ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒလည္း ပါဝင္သည္။ ယင္းသည္ တပ္မေတာ္သမိုင္းတြင္ တတိယ အဆင့္ အယူဝါဒ တည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္သည္ ၁၉၅၀ ျပည့္နွစ္တြင္ ပထမ အယူဝါဒ နွင့္ ၁၉၅၈ တြင္ ဒုတိယအယူဝါဒကို တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ တခိ်ဳ႕ေျပာင္းလဲမ ႈျပဳစဉ္မွာပင္ သေဘာတရားေရးအစီအစဉ္တြင္ နိုင္ငံေတာ္ လံုျခံဳေရး ဗဟိုျပဳသည့္ အခ်က္သံုးခ်က္အားလံုးကို ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာေဖာ္ျပခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္သည္ ထိုဝါဒသေဘာတရားကို အလြန္ေလးနက္စြာပင္ ခံယူက်င့္သံုးခဲ့သည္ကို အေတြ႕အႀကံဳမ်ားက ျပသေနေပသည္။

အဆိုပါ ၀ါဒေရးရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအား ျပည္သူလူထုအေပၚ လွ်ဳိ႕ဝွက္ထားေသာ္လည္း (၁၉၉၀ ျပည့္လြန္နွစ္မ်ားအထိ) စစ္တပ္သည္ တပ္နွင့္ အရပ္ဆက္ဆံေရးနွင့္ အရပ္သား နိုင္ငံေရးမ်ားတြင္ ၾကားဝင္ေရးမ်ားတြင္ ယင္းတို႔ကို အသံုးျပဳခဲ့သည္။ ၁၉၅၀ ျပည့္လြန္ နွစ္မ်ားတြင္ ၀ါဒေရးရာ တည္ေဆာက္သည့္အခါ ဥပမာအားျဖင့္ တပ္မေတာ္သည္ သူ၏ အခန္းက႑ကို ကာကြယ္ေရးမွ ျပည္သူ႕အုပ္ခု်ပ္ေရးနွင့္ စီးပြားေရးအထိ တိုးခဲ်႕ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ တပ္မေတာ္သည္ ထိုသေဘာတရားေရးမ်ားကို လက္ေတြ႕ဆက္လက္ က်င့္သံုး ခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၅၈ မွစကာ နွစ္နွစ္ၾကာ နိုင္ငံအာဏာကို ရယူခဲ့ျပီး ၁၉၅၀ ျပည့္လြန္ေနွာင္း ပိုင္းတြင္ စစ္တပ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား တည္ေထာင္ခဲ့သည္။
စစ္တပ္သည္ နိုင္ငံေတာ္ လံုျခံုေရး အမည္နာမတပ္ကာ ၁၉၅၈၊ ၁၉၆၂ နွင့္ ၁၉၈၈ တို့တြင္ အာဏာသိမ္းခဲ့သည္။ ဆက္လက္ဆက္ခံၾကေသာ စစ္အစိုးရမ်ားက စီးပြားေရးတြင္ ျပည္တြင္း ဖူလံုမႈနွင့္ နိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒတြင္ မိမိကိုယ္မိမိ အထီးက်န္ေစမႈတို႔ အကိ်ဳးအေၾကာင္း ျပသ နိုင္ရန္ အဆိုပါ သေဘာတရားေရးရာမ်ားကိုပဲ ဆက္လက္ကိုင္စဲြ ခဲ့ၾကသည္။ ပညာေရး၊ စီးပြားေရးနွင့္ က်န္းမာေရးအသံုးစရိတ္မ်ားေနရာတြင္ စစ္အသံုးစရိတ္ကို တိုးခဲ်႕ခဲ့ျခင္းမ်ားကို တရားဝင္ ျဖစ္ေစရန္အတြက္ သူတို႔က နိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရးဆိုသည္ကို အေၾကာင္းျပခဲ့ၾက သည္။

စစ္တပ္သည္ လမ္းမ်ား၊ တံတားမ်ား၊ ဆည္မ်ားနွင့္ ေတာနက္ႀကီး ထဲတြင္ ျမိဳ႕ေတာ္ အသစ္ ကိုပင္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ကြ်န္မ၏ ပညာေရး သင္တန္းအတြက္ ကြ်န္မ အင္တာဗ်ဴး ခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ ျပည္သူလူထုတြင္ ဒီမိုကေရစီနွင့္ လူမႈေစာင့္ေရွာက္ေရး စသည့္ မတူျခားနားေသာ ဦးစားေပးအစီအစဉ္မ်ား ရိွေနၾကသည္ ဆိုျခင္းကို ရွင္းလင္းစြာသတိျပဳမိၾကလင့္ကစား ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရးက ထိပ္တန္း အေရးႀကီး လွေျကာင္း အေလးေပးေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ အျမင္တိမ္သူမ်ား၊ ေပၚျပဴလစ္မ်ားဟူေသာ အျမင္ကို စစ္တပ္အဖဲြ႕ဝင္မ်ားက ပယ္ခ်ခဲ့ၾကသည္။

သမိုင္းနွင့္ ဆက္စပ္လွ်င္ လူသားလံုျခံဳေရး ဆိုသည့္အေပၚ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ က ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ ေထြးေပြ႕လိုက္ျခင္းမွာ သူတို႔သည္ စံသတ္ မွတ္ခ်က္မ်ားမွ သိသာစြာ ခဲြထြက္လာျခင္းကို ညႊန္းဆိုေနျခင္းျဖစ္သည္။

သူ၏ ေၾကညာေျပာဆိုခ်က္မ်ားကို ေလးေလးနက္နက္သာ ခံယူၾကည့္ပါက စစ္တပ္သည္ သူတို႔ ကိုယ္သူတို႔ ဒီမိုကေရစီနွင့္ လူမႈေစာင့္ေရွာက္ေရး တို႔အတြက္ အကာအကြယ္ေပးသူ အျဖစ္ ျပန္လည္သတ္မွတ္ျခင္းျဖင့္ ျပည္သူတို႔၏ အသည္းနွလံုးနွင့္ စိတ္မ်ားအေပၚ ရယူ ဖို႔ႀကဳိးပမ္းလာမႈအျဖစ္ ယင္းတို႔က ညႊန္ျပေနေပသည္။

တပ္ခ်ဳပ္ အေနနွင့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ဝင္ေရြးခံနိုင္ဖြယ္ေရာ ဘယ္လိုရိွပါသနည္း။ 

စစ္တပ္တြင္းရိွ သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားစြာ၏ အဆိုအရ ထိုနွစ္တြင္ သက္ျပည့္ ပင္စင္ယူ ရမည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္သည္ သမၼတဝင္ေရြးခံရန္ တိတ္တဆိတ္ ျပင္ဆင္ေန သည္ဟု သိရသည္။ စစ္တပ္မွ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ တခိ်ဳ႕ကလည္း ၂၀၁၅ တြင္ စစ္တပ္က သူ႕အား သမၼတေလာင္းအျဖစ္ အဆိုျပဳလိမ့္မည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။
ယခု ကိစၥတြင္ လူသားလံုျခံုေရးဆိုသည့္ သူ၏ အာစလွ်ာစသည္ ျပည္သူတို႔၏ ျပင္းျပေသာ ဆႏၵနွင့္ အတူ ဟိန္းျမည္လာလိမ့္မည္။ ရွင္းလင္း ျပတ္သားေသာ နိုင္ငံေရးအျမင္နွင့္အတူ သူ႕ကိုယ္သူ နိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ (စတိတ္မင္း) အျဖစ္ ျပသေပလိမ့္မည္။ လက္ရိွ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၊ ပါလီမန္ (လႊတ္ေတာ္) ဥကၠ႒ သူရဦးေရွြမန္း၊ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ အပါအဝင္ တျခားေသာ အင္အား ျပင္းထန္လွသည့္ ယွဉ္ျပဳိင္ဖက္မ်ားအေပၚ သူ႕အေနျဖင့္ ေကာင္းစြာ အျမတ္ထုတ္ နိုင္စြမ္းေပလိမ့္မည္။ လာမည့္လမ်ားအတြင္း ဗိုလ္ခု်ပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္အေနျဖင့္ ဘာေတြ လုပ္မည္ကို ျမန္မာ့နိုင္ငံေရး ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားက အနီးကပ္ အာရံုစိုက္ ေလ့လာၾကည့္ရႈေနၾကမည္မွာ အေတာ့္ကို ေသခ်ာသေလာက္ ရိွေနျပီျဖစ္ပါသည္။
.
.
.
.
 — with Nld Central and 29 others.