Saturday, July 13, 2013

တိုက္စစ္ဖြင့္ရန္ အခ်ိန္ေရာက္ျပီ NLD

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဧ။္ ေန႔စဥ္လွဴပ္ရွားမွဳမ်ားကို ခြန္ဒီးယမ္ဟူေသာ အမည္၀ွက္တစ္ခုမွ တစ္ဆင့္ အင္တာနက္ေပၚတြင္ သိခြင့္ရၾကသည္။ ေမေမ၊ ခ်စ္ေမ စေသာ ထပ္တလဲလဲေခၚသံသည္ ၾကည္ညိဳသူမ်ားကိုပင္ ကသိကေအာင့္ျဖစ္ေစသည္။ တစ္နည္း ၾကားပါမ်ားလွ်င္ ရုိးသြားတတ္ေသာ လူ႔သဘာ၀ကို ထည့္မတြက္သည့္ အေရးအသားမ်ဳိးေတြ ျဖစ္ေနသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လူၾကိဳက္မ်ားေစႏိုင္ေသာ္လည္း အျခားေသာ NLD ပါတီ၀င္မ်ားအား ေမွးမွိန္ေသးသိမ္ေစလ်က္ရွိသည္။ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ နတ္ဘုရားတမွ် ျဖစ္လာျပီး က်န္ပါတီ၀င္မ်ားမွာ နတ္ကေတာ္အဆင့္သာရွိေတာ့သည္။ ျပည္သူမ်ားမွာမူ နတ္တင္သလို ဆုေတာင္းသမွဳ ျပဳရုံသက္သက္လို ျဖစ္ေနသည္။ ဤအခ်က္သည္ NLD အတြက္ အလားအလာေကာင္းမည္မဟုတ္။

အၾကံျပဳလိုသည္မွာ NLD သည္ ခြန္ဒီးယမ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေနလွ်င္ အေရးအသားမ်ားကို ျပင္သင့္သည္။ ပါတီၾကီးတစ္ခုဧ။္ ကိုယ္ေရးတာ ကိုယ္တာ၀န္ခံႏုိင္ေသာ လူေလးစားဖြယ္ အေရးအသားမ်ားျဖစ္သင့္သည္။ အကယ္၍ NLD သည္ ခြန္ဒီးယမ္ႏွင့္ မပတ္သက္ပါက မပတ္သက္ေၾကာင္းကို လူသိရွင္ၾကားေၾကျငာလ်က္ တစ္ဖက္ေစာင္းနင္းျဖစ္ေနေသာ စကားလံုးမ်ားအတြက္ ေမတၱာရပ္ခံသင့္သည္။ ခြန္ဒီးယမ္သည္ ေနာက္ဆံုးသတင္းမ်ားကို ေရွ႔ဆံုးမွ မည္သုိ႔ရရွိေနေၾကာင္း မည္သူမွ မသိ။

NLD ဧ။္ တရား၀င္ ဂ်ာနယ္ျဖစ္ေသာ ဒီလွဳိင္းသည္ ေၾကးမံုသတင္းစာအဆင့္မ်ဳိးမွာသာ ရွိေနျခင္းမွာလည္း အားနည္းခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။ တစ္ဖက္သတ္ဆန္ေသာ အေရးအသားမ်ားသည္ တစ္ခဏတာစိတ္လွဴပ္ရွားေစေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာ္လည္း ေရရွည္တြင္မူ အက်ဳိးမရွိ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဧ။္ သတင္းမ်ား၊ ဓါတ္ပံုမ်ား၊ အေရးအသားမ်ားကိုသာ အားထားေနရေသာ ဂ်ာနယ္သည္ မက္ေလာက္စရာတစ္ခုမွ မရွိျဖစ္ေနသည္။ 

အတိတ္ကိုလြမ္းေမာသံမ်ား၊ ေပြ႔ဖက္သံမ်ားသည္ လူၾကီးမ်ားအတြက္ အရသာျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မည္။ အနာဂတ္ကို ေတာက္ပေသာနံနက္ခင္းအျဖစ္သာ ျမင္ေတြ႔လိုသည့္ လူငယ္မ်ားအတြက္မူ ေကာက္ကိုင္ခ်င္စရာမေကာင္းေပ။ လူထုကို အားျပဳရေသာ ပါတီစာေစာင္ျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ လူတန္းစားမေရြး၊ အသက္အရြယ္မေရြး ဖတ္ခ်င္စဖြယ္ျဖစ္ေအာင္ လူထုအၾကိဳက္ကို အေလးထားရန္လိုအပ္ေနသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ပုဂၢလိကဂ်ာနယ္စာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚတြင္ မင္းသမီးမ်ားထက္ပင္ ေနရာယူထားႏိုင္သည္ကို အားလံုးသိျပီးျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ေမာ္ဒယ္တစ္ေယာက္အတြက္ ဓါတ္ပံုသည္ လံုေလာက္ေသာ္လည္း ရုပ္ရွင္မင္းသမီးတစ္ေယာက္အတြက္မူ ဗီဒီယိုကလစ္တစ္ခ်က္က ပိုအဖိုးတန္သည္။ ထို႔အတူ ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ေယာက္အတြက္ စကားတစ္ခြန္း၊ မွတ္ခ်က္တစ္ခုကိုသာ ေရြးလ်က္ေဖာ္ျပခံရျခင္းသည္ အႏၱရာယ္မ်ားလွေပသည္။ သို႔ျဖစ္၍ မိမိအျမင္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျပည့္ျပည့္စံုစံု တင္ျပထားေသာ ကိုယ္ပိုင္မီဒီယာတစ္ခုရွိသင့္သည္။ ကြဲျပားမွဳမ်ား ေပၚေပါက္လာပါက အလြယ္တကူ ကိုးကားႏိုင္ေသာ အေထာက္အထားခိုင္ခိုင္မာမာလည္း ျဖစ္သင့္သည္။

NLD ဧ။္ ျပန္ၾကားေရးသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဧ။္ ကိုယ္ပိုင္ျပန္ၾကားေရး၊ ပါတီဧ။္ တရား၀င္ျပန္ၾကားေရးဟု ႏွစ္မ်ဳိးႏွစ္စား ခြဲျခားေဆာင္ရြက္ႏုိင္လွ်င္ ပိုမိုေကာင္းမြန္မည္။ သို႔မွသာ ပါတီေခါင္းေဆာင္ဧ။္ ေဆာင္ရြက္မွဳမ်ားအျပင္ အျခားေသာ အရည္အခ်င္းရွိပါတီ၀င္မ်ားဧ။္ ၾကိဳးပမ္းမွဳမ်ားကို ျပည္သူမ်ား ထိေတြ႔ခြင့္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

ဥပမာအားျဖင့္ အမ်ားအက်ဳိးေဆာင္ခဲ့ေသာ ေဒၚျဖဴျဖဴသင္းသည္ ကိုယ္ပိုင္အစြမ္းအစျပႏုိင္သူအျဖစ္ ျမင္ၾကည့္ႏိုင္သည္။ လတ္တေလာတြင္ ေဒၚစႏၵာမင္းမွ လူေျပာအမ်ားဆံုး၊ အျငင္းအပြားဆံုး ဥပေဒတစ္ခုႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းတင္ထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ အလားအလာေကာင္းေသာ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ရွဴျမင္သည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ အားလံုးသေဘာညီရန္ မလိုအပ္။ ျငင္းခုန္ျခင္း၊ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ညိွႏွဳိင္းအေျဖရွာျခင္းသည္သာ အႏွစ္သာရျဖစ္ဧ။္

ေနာက္ဆံုးေပၚျပသနာျဖစ္ေသာ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ေရး ဥပေဒႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းလိုင္စင္ကန္႔ကြက္ေသာအဆိုမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း NLD မွ ကိုယ္ပိုင္ရပ္တည္ခ်က္၊ ခံယူခ်က္မ်ားကို အျမန္ဆံုး လူထုသို႔ရွင္းလင္းတင္ျပႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည္။ သို႔မွသာ သူ႔အျမင္၊ ကိုယ့္အျမင္၊ သူ႔လိုအပ္ခ်က္၊ ကိုယ့္လိုလားခ်က္မ်ားကို အခ်ိန္မဆိုင္းပဲ အျပန္အလွန္ဖလွယ္ႏုိင္လိမ့္မည္။

ဤအခ်က္မ်ားသည္ ျပည္တြင္းႏုိင္ငံေရးကြင္းႏွင့္သာ သက္ဆုိင္သည္ဟု မမွတ္ယူေစလိုပါ။ အင္တာနက္ေပၚတြင္ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာမ်ား သန္းႏွင့္ ခ်ီ၍ရွိေနသည္ကို သတိျပဳေစလိုသည္။။ အမ်ားစုသည္ အိမ္ျပန္ခ်င္ေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ အေျပာင္းအလဲကို ေစာင့္စားေနသည္ကိုလည္း ထည့္တြက္ေစလိုသည္။ ထိုသူတို႔အား NLD ဘာလုပ္ေနေၾကာင္း၊ ဘာေတြစီစဥ္ထားေၾကာင္း အသိေပးရန္ တာ၀န္ရွိသည္။ ဤသည္ပင္လွ်င္ တစ္ခ်ိန္၌ ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ၾကိဳတင္လူသူစုေဆာင္းျခင္းလည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။

ေနာက္တစ္ဆင့္တက္လိုသည္မွာ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ သံတမာန္အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ား၊ ျပည္ပမီဒီယာသမားမ်ားအတြက္ျဖစ္သည္။ NLD သည္ ရက္စက္စြာ ဖိႏွိပ္မွဳမ်ားကို ႏွစ္ ၂၀ ၾက႔ံၾက႔ံခံခဲ့ေသာ အ႔ံၾသဖြယ္ပါတီျဖစ္သည္။ ႏွစ္ ၂၀ အတြင္း ျပည္သူတို႔ဧ။္ ကရုဏာေပၚတြင္ ေျခခ်ခဲ့သည္္။ ယခုမူ ကိုယ့္ေျခေထာက္ေပၚ ကိုယ္ရပ္တည္ႏုိင္ေသာပါတီျဖစ္ေၾကာင္း ကမၻာသိျပရလိမ့္မည္။ ပါတီမူ၀ါဒမ်ား၊ လမ္းစဥ္မ်ား၊ လုပ္ငနး္မ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ကမၻာသို႔ ခ်ျပႏိုင္မွသာ မိမိတို႔သည္ အရည္အခ်င္းျပည္႔ပါတီျဖစ္ေၾကာင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကို စနစ္တက် ဆက္ခံႏုိင္စြမ္းရွိေၾကာင္း ဂုဏ္ယူ၀င့္ၾကြားစြာ ေၾကျငာႏုိင္ေပလိမ့္မည္။

Credit to>>> Thanda Win