Wednesday, August 21, 2013

မက္ေလာက္စရာ ...... တစ္ကြက္မွ မရွိ

ေအာင္စည္ေတာ္ႀကီး'
မက္ေလာက္စရာ ...... တစ္ကြက္မွ မရွိ ..... (၀ိုင္းစုခိုင္သိန္း သီခ်င္းစာသားအား ငွားသံုးလိုက္ပါေၾကာင္း)
~~~~~~~~~***~~~~~~~~~

ယေန႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အမိ ျပည္ေထာင္စုႀကီးေန ျပည္သူမ်ားက တင္ေျမွာက္သည္ ျဖစ္ေစ၊ မတင္ေျမွာက္သည္ ျဖစ္ေစ ဦးသိန္းစိန္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ရာထူးတြင္ လက္ရွိ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ ေနသည္မွာ ျငင္းဖယ္၍ မရႏိုင္သည့္ ကိစၥ တစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတဟူသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ကိုယ္စားျပဳသူ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦး ျဖစ္သည္မွာ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒအရ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ သတ္မွတ္ခ်က္ မ်ားအရ ေသာ္လည္းေကာင္း ဖံုးကြယ္၍ မရႏိုင္ပါ။
သို႔ပါေသာ္လည္း ....
ဦးသိန္းစိန္ ႏိုင္ငံတကာသို႔ လွည့္လည္ကာ ျပည္ပ အားကို ပုဆိန္ရိုး ထြက္လုပ္သည့္ အခါတိုင္း (အက်င့္ပါသြားပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာသို႔ လွည့္လည္ကာ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး ကိစၥရပ္မ်ား ထြက္ၿပီး ေဆာင္ရြက္သည့္ အခါ ဟု ျပင္ဖတ္ေပးပါရန္) တြင္ ႏိုင္ငံအတြင္း၌ လူမ်ဳိးေရး ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားေလ့ရွိၿပီး ၿမိဳ႕ရြာမ်ား မီးေလာင္ ျပာက်ကုန္သည္မွာ ျပည္သူအမ်ား သိရွိၿပီးပင္ ျဖစ္ပါသည္။
ထိုကဲ့သို႔ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေနရာမွ ဦးသိန္းစိန္ ႏိုင္ငံတြင္း ျပန္ေရာက္ လာသည့္ အခါတိုင္း ထို ပဋိပကၡမ်ားမွာ အံ့ၾသဖြယ္ရာ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ ခ်က္ခ်င္းပင္ ၿငိမ္သက္သြားေလ့ ရွိပါသည္။ 
ထိုအခ်င္းအရာကို ေလ့လာ ျခင္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ဦးသိန္းစိန္သည္ မရွိမျဖစ္ ၊ ျပည္သူမ်ား အားကိုး တႀကီး ျဖစ္ေစရန္ ကေလးကလား အႀကံဥာဏ္ျဖင့္ မည္သူက ေဆာင္ရြက္ေနပါသနည္း ဟု ထင္မွတ္စရာပင္ ျဖစ္လာပါသည္။ (ပဋိပကၡ ျဖစ္ေပၚမႈမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ ႀကိဳးကိုင္သူ ရွိေၾကာင္း ဦးသိန္းစိန္ ကိုယ္တိုင္ပင္ မၾကာခဏ ေျပာဆိုေလ့ ရွိၿပီးသား ျဖစ္ပါသည္။)
တစ္ခါ ႏိုင္ငံ အတြင္း၌ ခိုး၀င္ ေနထိုင္သူ ဘဂၤါလီမ်ား မရွိပါဘူးဟု ေျပာဆိုျခင္းသည္ ႏိုင္ငံအတြင္း ၌ ဘဂၤါလီမ်ား တရား၀င္ ေနထိုင္ေနျခင္း ျဖစ္ေနေၾကာင္း ၀န္ခံရာ ေရာက္ေနသည္ကို ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ တစ္ဦး အေနျဖင့္ မသိလို႔ ေျပာသည္ မျဖစ္ႏိုင္ဘဲ ၄င္း ကိုယ္တိုင္ပင္ ဘဂၤါလီမ်ားအား တရား၀င္ ျဖစ္သည္ဟု အလိုတူ အလိုပါ သတ္မွတ္ထား သည္မွာ ၄င္း၏ စကား အရပင္ ျမင္သာ ထင္ရွား ေနပါသည္။
သို႔ေသာ္လည္း မ်ားမၾကာမီတြင္ တရားမ၀င္ ေနထိုင္လွ်က္ ရွိသူ ဘဂၤါလီ မ်ားအား ေခၚယူလိုသူ ရွိပါက ေလယာဥ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ သေဘၤာျဖင့္ လည္းေကာင္း ပို႔ေဆာင္ေပးမည္ဟု ဆိုျပန္ပါသည္။ တစ္ဖန္ ဘဂၤါလီမ်ားအား တရား၀င္ ႏိုင္ငံသား အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားျခင္း မရွိဟု ဆိုျပန္ၿပီး white card မ်ား တရား၀င္ ထုတ္ေပးထားၿပီး တရား၀င္ ပညာသင္ၾကားခြင့္ ျပဳထားျခင္း၊ တရား၀င္ မဲဆႏၵေပးခြင့္ ျပဳထားျဖင္း ရွိပါသည္ဟု အစိုးရ အဖြဲ႔မွ ေၾကျငာခ်က္ ထုတ္ျပန္ပါသည္။
တစ္ဖန္ ႏိုင္ငံအတြင္း၌ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား မရွိပါဟု ဆိုထားခဲ့ၿပီး ယခုအခါ (၂၀၁၃)ႏွစ္မကုန္ခင္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား အကုန္ လႊတ္ေပးမည္ဟု ေျပာၾကား ျပန္ပါသည္။ 
ယခုအခါ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ား အသိုင္းအ၀န္းက တရား၀င္ ခန္႔အပ္ထားျခင္း ခံရသည့္ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးျဖစ္သူ မစၥတာ ကင္တားနား ဗမာျပည္သို႔ လာေရာက္သည့္ ဤတစ္ႀကိမ္တြင္ ေတြ႔ဆံုရန္ မရွိပါဟု ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာ ျပန္သည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ႏိုင္ငံသည္ ကမၻာ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီး ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ မႏႈိင္းယွဥ္ပါႏွင့္၊ အနီး ၀န္းက်င္ ရွိ အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္မည္ ဆိုလွ်င္ပင္ ကမၻာတြင္ ေအာက္က် ေနာက္က် မ်က္ႏွာမြဲ ႏိုင္ငံ ျဖစ္ေနသည္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား မဆိုထားႏွင့္ ျပည္ပသို႔ အလုပ္ထြက္လုပ္ ေနရသည့္ ျပည္သူအမ်ား သိရွိၿပီးသားပင္ ျဖစ္ပါသည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ႏိုင္ငံအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အလင္းေရာင္ မီးရွဴးတန္ေဆာင္ ပမာ လင္းျဖာ ေပးေနသည့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ႏိုင္ငံတြင္း၌ ရွိေနသျဖင့္ ယခုအခ်ိန္ထိ ကံေကာင္းေနျခင္းမွာ Burma = Myanmar = Aung San Suu Kyi ဟု ေခၚသည့္ ကမၻာ့အသိအမွတ္ျပဳ လူထုေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦး ရွိေနသျဖင့္သာ ကံအလြန္ ေကာင္းေနပါသည္။
သို႔ပါေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ လက္ရွိတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ သမၼတ မဟုတ္ပါ။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦး အဆင့္သာ ရွိၿပီး မည္သည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာမွ် မရွိေၾကာင္းကို အစိုးရ အဖြဲ႔အစည္း တစ္ရပ္လံုး ႏွင့္တကြ ကမၻာ တစ္၀ွမ္းလံုးက သိရွိၿပီးသာ ျဖစ္ေပသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ ဘဂၤါလီ အေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မစၥတာ ကင္တားႏြား (စာလံုးေပါင္းမွားလွ်င္ သီးခံေပးပါရန္) လာသည့္ အခါ တိုင္းျပည္တြင္ အဓိက တာ၀န္ အရွိဆံုး ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ တစ္ဦး အေနျဖင့္ မျဖစ္မေန လက္ခံေတြ႔ဆံုၿပီး ဘဂၤါလီ မ်ားသည္ တရားမ၀င္ ခိုး၀င္ ေနထိုင္ၾကသူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရိုဟင္ဂ်ာ ဆိုသည္မွာလည္း တိုင္းရင္းသား မ်ဳိးႏြယ္စုထဲတြင္ လံုး၀(လံုး၀) မရွိခဲ့ေၾကာင္းကို သမိုင္း အေထာက္အထား မ်ားႏွင့္ တကြ ရဲ၀ံ့ျပတ္သားစြာ ေျပာဆိုရမည္သာ ျဖစ္ေပသည္။
ယခုအခါ ထိုသို႔ ရဲ၀ံ့ ျပတ္သားစြာ ေတြ႔ဆံု ေျပာဆိုျခင္း မရွိဘဲ (အင္တာနက္ လူမႈ ကြန္ယက္သည္ ဗမာတစ္ျပည္လံုးအား ကိုယ္စား မျပဳ ဆိုသည္ကို မသိျခင္းသည္ အံ့ၾသစရာပင္) အင္တာနက္ လူမႈကြန္ယက္မွ ေအာက္တန္းစား page မ်ား၏ ခ်ီးက်ဴးသံမွ်ႏွင့္ပင္ တင့္တိမ္ ေရာင့္ရဲ ေနျခင္းသည္ ေရွ႕က်န္သည့္ သမၼတ တာ၀န္ ဆက္လက္ ထမ္းေဆာင္မည့္ ဗမာျပည္ အတြက္ ၀မ္းနည္းဖြယ္ရာ အခ်ိန္မ်ား ႏွေမ်ာဖြယ္ ေကာင္းလွပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ယခုတစ္မ်ဳိး ေတာ္ၾကာ တစ္မ်ဳိး ေျပာၾကားျခင္းသည္ သမၼတတစ္ဦး အေနျဖင့္ သိကၡာ က်ဆင္း ယံုမွ်မက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ နိုင္ငံ၏ ပံုရိပ္ကိုလည္း မ်ားစြာ က်ဆင္း ေစျခင္းမွာ ဦးသိန္းစိန္၏ ပင္ကိုယ္ စိတ္ေၾကာင့္ေလာ၊ 
သို႔တည္း မဟုတ္ ဦးသိန္းစိန္အား အနီးကပ္ အႀကံေပး (ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ တစ္ဦး ျဖစ္ေနသျဖင့္ ႀကိဳးကိုင္ ခံေနရသည္ဟု မသံုးႏႈံးခ်င္ပါ) ေနသူက ဤကဲ့သို႔ တိုင္းျပည္၏ ပံုရိပ္တစ္ဦး ျဖစ္ေနသည့္ သမၼတအား ကေလးကလား ေရွ႕ေနာက္ မညီသည့္ စကားမ်ဳိးစံု ထြက္ေနေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေစရန္ အႀကံ ေပးေနသည္ (ခိုင္းေစေနသည္ဟု မသံုးႏႈံးခ်င္ပါ) လား ဆိုသည္မွာ စဥ္းစားစရာပင္ ျဖစ္ေနပါသည္။
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးေရႊမန္း အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသို႔ သြားေရာက္စဥ္ အတြင္း၌ ႏိုင္ငံအတြင္း လူမ်ဳိးေရး ပဋိပကၡမ်ား ထပ္မံ ျဖစ္ေပၚ လာပါက ထိေရာက္စြာ အေရးယူ ႏွိမ္ႏွင္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားၿပီး ခ်ိန္မွ စတင္ကာ ႏိုင္ငံအတြင္း ၿမိဳ႕ရြာမ်ား မီးေလာင္ ျပာက်မႈ ကင္းေ၀း ခဲ့သည္မွာ ေဘာင္းဘီ ခၽြတ္ျခင္း အတူတူ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ တစ္ရပ္လံုးက ပို၍ စကားတည္သည္ဟု အသိအမွတ္ ျပဳရမည္သာ ျဖစ္ေပသည္။
လက္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာမ်ားသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ အသြင္ ေျပာင္းမ်ား၏ လက္၀ယ္တြင္သာ ရွိေနသည္မွာ ျပည္သူမ်ားသာ မက တစ္ကမၻာလံုး က သိရွိၿပီးသားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ပါေသာ္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး  အသြင္ေျပာင္းခ်င္း အတူတူ စကား တစ္ခြန္း ေျပာၿပီးလွ်င္ တည္သည့္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႀကီးသည္ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတထက္ပင္ ေလးစားစရာ ပို၍ ေကာင္းလွပါသည္။
၂၀၁၅-ခုႏွစ္ အလြန္တြင္ ဦးသိန္းစိန္က အာဆီယံ ဥကၠ႒ ရာထူး အေနျဖင့္ ရယူၿပီး ေနာင္တက္မည့္ အစိုးရအား အာဏာ လႊဲေျပာင္း ေပးအပ္ မည္ ဆိုလွ်င္ လည္း ယခုကဲ့သို႔ ေရွ႕ေနာက္ မညီသည့္ စကားမ်ဳိးသာ ထပ္မံ ေျပာၾကားၿပီး လုပ္ေဆာင္ ေနမည္သာ ဆိုပါက ပတ္၀န္းက်င္ ႏိုင္ငံမ်ား အလယ္တြင္ ယခင္ ကတည္းက မ်က္ႏွာပန္း မလွသည့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ႏိုင္ငံအတြက္ ရင္ေလးစရာပင္ ျဖစ္ေနပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္ အလြန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဤျပည္ေထာင္စုႀကီးသည္ ကမၻာ့အလယ္တြင္ မ်က္ႏွာပန္း လွေစႏိုင္ေရး အတြက္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအမ်ား၏ ေလးစားမႈ ခံယူေနရသူ ဗမာျပည္သူ လူထု တစ္ရပ္လံုး၏ လူထု ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သမၼတ (ရုပ္ေသး သမၼတ ျဖစ္လာလွ်င္ပင္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဗမာျပည္သူမ်ားက ေက်နပ္လိမ့္မည္ဟု ထင္ပါသည္)၊ လက္ရွိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႀကီးက ဒုသမၼတ တာ၀န္သာ မက အာဆီယံ ဥကၠ႒ ရာထူးကိုပါ ပူးတြဲ ေနရာ ယူသင့္ၿပီးလွ်င္ စစ္မွန္သည့္ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးက ပူးတြဲ ဒုသမၼတ အျဖစ္ တာ၀န္မ်ား ပူးတြဲကာ ထမ္းေဆာင္ၿပီး ဤျပည္ေထာင္စုႀကီး ႏွင့္တကြ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုႀကီး ေကာင္းစားႏိုင္ေရး အတြက္ သာမက စစ္အာဏာရွင္မ်ား၏ အတိတ္ဆိုးမ်ားကို ျပည္သူမ်ား ေမ့ေပ်ာက္ကာ လွပေသာ အနာဂတ္မ်ား သုိ႔ ဖန္တီးႏိုင္ေရး အတြက္ ျငင္သာ ေပ်ာ့ေျပာင္းစြာ အာဏာ လႊဲေျပာင္းၿပီး ဤအမိ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ၿငိမ္းေအးသာယာစြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ၿပီး စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္ပါေစေၾကာင္း ေမွ်ာ္လင့္လွ်က္ .......
 

ေအာင္စည္ေတာ္ႀကီး
၂၁.၈.၂၀၁၃၊ ဗုဒၶဟူးေန႔
ည(၁၂း၄၅)နာရီ
မက္ေလာက္စရာ ...... တစ္ကြက္မွ မရွိ ..... (၀ိုင္းစုခိုင္သိန္း သီခ်င္းစာသားအား ငွားသံုးလိုက္ပါေၾကာင္း)
~~~~~~~~~***~~~~~~~~~

ယေန႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အမိ ျပည္ေထာင္စုႀကီးေန ျပည္သူမ်ားက တင္ေျမွာက္သည္ ျဖစ္ေစ၊ မတင္ေျမွာက္သည္ ျဖစ္ေစ ဦးသိန္းစိန္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ရာထူးတြင္ လက္ရွိ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ ေနသည္မွာ ျငင္းဖယ္၍ မရႏိုင္သည့္ ကိစၥ တစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတဟူသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ကိုယ္စားျပဳသူ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦး ျဖစ္သည္မွာ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒအရ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ သတ္မွတ္ခ်က္ မ်ားအရ ေသာ္လည္းေကာင္း ဖံုးကြယ္၍ မရႏိုင္ပါ။
သို႔ပါေသာ္လည္း ....
ဦးသိန္းစိန္ ႏိုင္ငံတကာသို႔ လွည့္လည္ကာ ျပည္ပ အားကို ပုဆိန္ရိုး ထြက္လုပ္သည့္ အခါတိုင္း (အက်င့္ပါသြားပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာသို႔ လွည့္လည္ကာ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး ကိစၥရပ္မ်ား ထြက္ၿပီး ေဆာင္ရြက္သည့္ အခါ ဟု ျပင္ဖတ္ေပးပါရန္) တြင္ ႏိုင္ငံအတြင္း၌ လူမ်ဳိးေရး ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားေလ့ရွိၿပီး ၿမိဳ႕ရြာမ်ား မီးေလာင္ ျပာက်ကုန္သည္မွာ ျပည္သူအမ်ား သိရွိၿပီးပင္ ျဖစ္ပါသည္။
ထိုကဲ့သို႔ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေနရာမွ ဦးသိန္းစိန္ ႏိုင္ငံတြင္း ျပန္ေရာက္ လာသည့္ အခါတိုင္း ထို ပဋိပကၡမ်ားမွာ အံ့ၾသဖြယ္ရာ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ ခ်က္ခ်င္းပင္ ၿငိမ္သက္သြားေလ့ ရွိပါသည္။ 
ထိုအခ်င္းအရာကို ေလ့လာ ျခင္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ဦးသိန္းစိန္သည္ မရွိမျဖစ္ ၊ ျပည္သူမ်ား အားကိုး တႀကီး ျဖစ္ေစရန္ ကေလးကလား အႀကံဥာဏ္ျဖင့္ မည္သူက ေဆာင္ရြက္ေနပါသနည္း ဟု ထင္မွတ္စရာပင္ ျဖစ္လာပါသည္။ (ပဋိပကၡ ျဖစ္ေပၚမႈမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ ႀကိဳးကိုင္သူ ရွိေၾကာင္း ဦးသိန္းစိန္ ကိုယ္တိုင္ပင္ မၾကာခဏ ေျပာဆိုေလ့ ရွိၿပီးသား ျဖစ္ပါသည္။)
တစ္ခါ ႏိုင္ငံ အတြင္း၌ ခိုး၀င္ ေနထိုင္သူ ဘဂၤါလီမ်ား မရွိပါဘူးဟု ေျပာဆိုျခင္းသည္ ႏိုင္ငံအတြင္း ၌ ဘဂၤါလီမ်ား တရား၀င္ ေနထိုင္ေနျခင္း ျဖစ္ေနေၾကာင္း ၀န္ခံရာ ေရာက္ေနသည္ကို ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ တစ္ဦး အေနျဖင့္ မသိလို႔ ေျပာသည္ မျဖစ္ႏိုင္ဘဲ ၄င္း ကိုယ္တိုင္ပင္ ဘဂၤါလီမ်ားအား တရား၀င္ ျဖစ္သည္ဟု အလိုတူ အလိုပါ သတ္မွတ္ထား သည္မွာ ၄င္း၏ စကား အရပင္ ျမင္သာ ထင္ရွား ေနပါသည္။
သို႔ေသာ္လည္း မ်ားမၾကာမီတြင္ တရားမ၀င္ ေနထိုင္လွ်က္ ရွိသူ ဘဂၤါလီ မ်ားအား ေခၚယူလိုသူ ရွိပါက ေလယာဥ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ သေဘၤာျဖင့္ လည္းေကာင္း ပို႔ေဆာင္ေပးမည္ဟု ဆိုျပန္ပါသည္။ တစ္ဖန္ ဘဂၤါလီမ်ားအား တရား၀င္ ႏိုင္ငံသား အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားျခင္း မရွိဟု ဆိုျပန္ၿပီး white card မ်ား တရား၀င္ ထုတ္ေပးထားၿပီး တရား၀င္ ပညာသင္ၾကားခြင့္ ျပဳထားျခင္း၊ တရား၀င္ မဲဆႏၵေပးခြင့္ ျပဳထားျဖင္း ရွိပါသည္ဟု အစိုးရ အဖြဲ႔မွ ေၾကျငာခ်က္ ထုတ္ျပန္ပါသည္။
တစ္ဖန္ ႏိုင္ငံအတြင္း၌ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား မရွိပါဟု ဆိုထားခဲ့ၿပီး ယခုအခါ (၂၀၁၃)ႏွစ္မကုန္ခင္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား အကုန္ လႊတ္ေပးမည္ဟု ေျပာၾကား ျပန္ပါသည္။ 
ယခုအခါ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ား အသိုင္းအ၀န္းက တရား၀င္ ခန္႔အပ္ထားျခင္း ခံရသည့္ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးျဖစ္သူ မစၥတာ ကင္တားနား ဗမာျပည္သို႔ လာေရာက္သည့္ ဤတစ္ႀကိမ္တြင္ ေတြ႔ဆံုရန္ မရွိပါဟု ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာ ျပန္သည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ႏိုင္ငံသည္ ကမၻာ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီး ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ မႏႈိင္းယွဥ္ပါႏွင့္၊ အနီး ၀န္းက်င္ ရွိ အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္မည္ ဆိုလွ်င္ပင္ ကမၻာတြင္ ေအာက္က် ေနာက္က် မ်က္ႏွာမြဲ ႏိုင္ငံ ျဖစ္ေနသည္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား မဆိုထားႏွင့္ ျပည္ပသို႔ အလုပ္ထြက္လုပ္ ေနရသည့္ ျပည္သူအမ်ား သိရွိၿပီးသားပင္ ျဖစ္ပါသည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ႏိုင္ငံအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အလင္းေရာင္ မီးရွဴးတန္ေဆာင္ ပမာ လင္းျဖာ ေပးေနသည့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ႏိုင္ငံတြင္း၌ ရွိေနသျဖင့္ ယခုအခ်ိန္ထိ ကံေကာင္းေနျခင္းမွာ Burma = Myanmar = Aung San Suu Kyi ဟု ေခၚသည့္ ကမၻာ့အသိအမွတ္ျပဳ လူထုေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦး ရွိေနသျဖင့္သာ ကံအလြန္ ေကာင္းေနပါသည္။
သို႔ပါေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ လက္ရွိတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ သမၼတ မဟုတ္ပါ။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦး အဆင့္သာ ရွိၿပီး မည္သည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာမွ် မရွိေၾကာင္းကို အစိုးရ အဖြဲ႔အစည္း တစ္ရပ္လံုး ႏွင့္တကြ ကမၻာ တစ္၀ွမ္းလံုးက သိရွိၿပီးသာ ျဖစ္ေပသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ ဘဂၤါလီ အေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မစၥတာ ကင္တားႏြား (စာလံုးေပါင္းမွားလွ်င္ သီးခံေပးပါရန္) လာသည့္ အခါ တိုင္းျပည္တြင္ အဓိက တာ၀န္ အရွိဆံုး ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ တစ္ဦး အေနျဖင့္ မျဖစ္မေန လက္ခံေတြ႔ဆံုၿပီး ဘဂၤါလီ မ်ားသည္ တရားမ၀င္ ခိုး၀င္ ေနထိုင္ၾကသူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရိုဟင္ဂ်ာ ဆိုသည္မွာလည္း တိုင္းရင္းသား မ်ဳိးႏြယ္စုထဲတြင္ လံုး၀(လံုး၀) မရွိခဲ့ေၾကာင္းကို သမိုင္း အေထာက္အထား မ်ားႏွင့္ တကြ ရဲ၀ံ့ျပတ္သားစြာ ေျပာဆိုရမည္သာ ျဖစ္ေပသည္။
ယခုအခါ ထိုသို႔ ရဲ၀ံ့ ျပတ္သားစြာ ေတြ႔ဆံု ေျပာဆိုျခင္း မရွိဘဲ (အင္တာနက္ လူမႈ ကြန္ယက္သည္ ဗမာတစ္ျပည္လံုးအား ကိုယ္စား မျပဳ ဆိုသည္ကို မသိျခင္းသည္ အံ့ၾသစရာပင္) အင္တာနက္ လူမႈကြန္ယက္မွ ေအာက္တန္းစား page မ်ား၏ ခ်ီးက်ဴးသံမွ်ႏွင့္ပင္ တင့္တိမ္ ေရာင့္ရဲ ေနျခင္းသည္ ေရွ႕က်န္သည့္ သမၼတ တာ၀န္ ဆက္လက္ ထမ္းေဆာင္မည့္ ဗမာျပည္ အတြက္ ၀မ္းနည္းဖြယ္ရာ အခ်ိန္မ်ား ႏွေမ်ာဖြယ္ ေကာင္းလွပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ယခုတစ္မ်ဳိး ေတာ္ၾကာ တစ္မ်ဳိး ေျပာၾကားျခင္းသည္ သမၼတတစ္ဦး အေနျဖင့္ သိကၡာ က်ဆင္း ယံုမွ်မက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ နိုင္ငံ၏ ပံုရိပ္ကိုလည္း မ်ားစြာ က်ဆင္း ေစျခင္းမွာ ဦးသိန္းစိန္၏ ပင္ကိုယ္ စိတ္ေၾကာင့္ေလာ၊ 
သို႔တည္း မဟုတ္ ဦးသိန္းစိန္အား အနီးကပ္ အႀကံေပး (ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ တစ္ဦး ျဖစ္ေနသျဖင့္ ႀကိဳးကိုင္ ခံေနရသည္ဟု မသံုးႏႈံးခ်င္ပါ) ေနသူက ဤကဲ့သို႔ တိုင္းျပည္၏ ပံုရိပ္တစ္ဦး ျဖစ္ေနသည့္ သမၼတအား ကေလးကလား ေရွ႕ေနာက္ မညီသည့္ စကားမ်ဳိးစံု ထြက္ေနေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေစရန္ အႀကံ ေပးေနသည္ (ခိုင္းေစေနသည္ဟု မသံုးႏႈံးခ်င္ပါ) လား ဆိုသည္မွာ စဥ္းစားစရာပင္ ျဖစ္ေနပါသည္။
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးေရႊမန္း အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသို႔ သြားေရာက္စဥ္ အတြင္း၌ ႏိုင္ငံအတြင္း လူမ်ဳိးေရး ပဋိပကၡမ်ား ထပ္မံ ျဖစ္ေပၚ လာပါက ထိေရာက္စြာ အေရးယူ ႏွိမ္ႏွင္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားၿပီး ခ်ိန္မွ စတင္ကာ ႏိုင္ငံအတြင္း ၿမိဳ႕ရြာမ်ား မီးေလာင္ ျပာက်မႈ ကင္းေ၀း ခဲ့သည္မွာ ေဘာင္းဘီ ခၽြတ္ျခင္း အတူတူ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ တစ္ရပ္လံုးက ပို၍ စကားတည္သည္ဟု အသိအမွတ္ ျပဳရမည္သာ ျဖစ္ေပသည္။
လက္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာမ်ားသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ အသြင္ ေျပာင္းမ်ား၏ လက္၀ယ္တြင္သာ ရွိေနသည္မွာ ျပည္သူမ်ားသာ မက တစ္ကမၻာလံုး က သိရွိၿပီးသားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ပါေသာ္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အသြင္ေျပာင္းခ်င္း အတူတူ စကား တစ္ခြန္း ေျပာၿပီးလွ်င္ တည္သည့္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႀကီးသည္ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတထက္ပင္ ေလးစားစရာ ပို၍ ေကာင္းလွပါသည္။
၂၀၁၅-ခုႏွစ္ အလြန္တြင္ ဦးသိန္းစိန္က အာဆီယံ ဥကၠ႒ ရာထူး အေနျဖင့္ ရယူၿပီး ေနာင္တက္မည့္ အစိုးရအား အာဏာ လႊဲေျပာင္း ေပးအပ္ မည္ ဆိုလွ်င္ လည္း ယခုကဲ့သို႔ ေရွ႕ေနာက္ မညီသည့္ စကားမ်ဳိးသာ ထပ္မံ ေျပာၾကားၿပီး လုပ္ေဆာင္ ေနမည္သာ ဆိုပါက ပတ္၀န္းက်င္ ႏိုင္ငံမ်ား အလယ္တြင္ ယခင္ ကတည္းက မ်က္ႏွာပန္း မလွသည့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ႏိုင္ငံအတြက္ ရင္ေလးစရာပင္ ျဖစ္ေနပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္ အလြန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဤျပည္ေထာင္စုႀကီးသည္ ကမၻာ့အလယ္တြင္ မ်က္ႏွာပန္း လွေစႏိုင္ေရး အတြက္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအမ်ား၏ ေလးစားမႈ ခံယူေနရသူ ဗမာျပည္သူ လူထု တစ္ရပ္လံုး၏ လူထု ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သမၼတ (ရုပ္ေသး သမၼတ ျဖစ္လာလွ်င္ပင္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဗမာျပည္သူမ်ားက ေက်နပ္လိမ့္မည္ဟု ထင္ပါသည္)၊ လက္ရွိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႀကီးက ဒုသမၼတ တာ၀န္သာ မက အာဆီယံ ဥကၠ႒ ရာထူးကိုပါ ပူးတြဲ ေနရာ ယူသင့္ၿပီးလွ်င္ စစ္မွန္သည့္ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးက ပူးတြဲ ဒုသမၼတ အျဖစ္ တာ၀န္မ်ား ပူးတြဲကာ ထမ္းေဆာင္ၿပီး ဤျပည္ေထာင္စုႀကီး ႏွင့္တကြ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုႀကီး ေကာင္းစားႏိုင္ေရး အတြက္ သာမက စစ္အာဏာရွင္မ်ား၏ အတိတ္ဆိုးမ်ားကို ျပည္သူမ်ား ေမ့ေပ်ာက္ကာ လွပေသာ အနာဂတ္မ်ား သုိ႔ ဖန္တီးႏိုင္ေရး အတြက္ ျငင္သာ ေပ်ာ့ေျပာင္းစြာ အာဏာ လႊဲေျပာင္းၿပီး ဤအမိ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ၿငိမ္းေအးသာယာစြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ၿပီး စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္ပါေစေၾကာင္း ေမွ်ာ္လင့္လွ်က္ .......


ေအာင္စည္ေတာ္ႀကီး
၂၁.၈.၂၀၁၃၊ ဗုဒၶဟူးေန႔
ည(၁၂း၄၅)နာရီ