Thursday, October 04, 2012

OIC ကိုလက္သင့္ခံသင့္လား


 
(၁) တိုင္းရင္းသားရခိုင္ ႏွင့္ ဘဂၤါလီခိုး၀င္သူမ်ားကို တန္းတူ သေဘာထား၍ ေခၚယူေဆြးေႏြးျခင္း၊ ၾကား၀င္ညိွႏိႈင္းေပးျခင္း မွန္သမွ်သည္ အေျခခံ အႏွစ္သာရအားျဖင့္ မွားယြင္းသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားမွာ ျပည္သူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ဘဂၤါလီခိုး၀င္သူမ်ားမွာ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား ျဖစ္ၿပီးသကာလ တန္းတူရပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ား မဟုတ္ၾကေခ်။
....................................................................................................................
(၂) မၾကာေသးခင္က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဘဂၤါလီဆူပူမႈ ကို ေျဖရွင္းရန္အလို႔ငွာ ဘဂၤါလီတို႔နွင့္ တစ္စားပြဲတည္းထိုင္ေဆြးေႏြးေသာ ရခိုင္လူမ်ိဳး (ႏွင့္ အျခားေသာ ျမန္မာတိုင္းရင္းသား) တို႔မွာ ရခိုင္လူမ်ိဳးတို႔၏ သိကၡာကို ႀကီးစြာက်ဆင္းေစ၊ ရပိုင္ခြင့္တို႔ကို မ်ားစြာဆံုးရံႈးေစသည္သာမက ျမန္မာနိုင္ငံသား တိုင္းရင္းႏြယ္ဖြားတို႔၏ သားသမီးေျမးျမစ္တို႔၏ အနာဂတ္ကို မ်ားစြာနစ္နာေစသူျဖစ္သည္။ ယခုေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ‘ရခိုင္ေဒသ ရခိုင္ျပည္နယ္ေရရွည္ တည္တံ့ ခိုင္ၿမဲေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ဆိုင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ’ ဆိုသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ အလားတူ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ိဳးျဖစ္သည္။
....................................................................................................................
(၃) ေမာင္ေတာဘူးသီးေတာင္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွ တက္လာသည့္ (ဘဂၤါလီ)အမတ္ ဦးေရႊေမာင္ ကဲ့သို႔ေသာသူမ်ားအား ယင္းေဆြးေႏြးပဲြသို႔ တက္ခြင့္ျပဳ၍ ‘တန္းတူရည္တူ’ ‘အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈ’ အစရွိသည့္ မအပ္မရာ စကားလံုးမ်ားကို သံုးစြဲေျပာဆိုခြင့္ျပဳကာ ျပည္ေထာင္စု သားမ်ားအား လႊတ္ေတာ္တြင္ မထီမဲ့ျမင္ေစာ္ကားခြင့္ျပဳမည့္အစား၊ ယခင္တစ္ႀကိမ္က ေဒသခံျပည္သူမ်ား စုေပါင္းလက္မွတ္ထိုးေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည့္အတိုင္း ဘဂၤါလီအမတ္ မ်ား၏ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ စစ္မွန္ျခင္းရွိမရွိကိုသာ စစ္ေဆးၿပီး ပယ္ဖ်က္သင့္က ပယ္ဖ်က္ရမည္ ျဖစ္သည္။
....................................................................................................................
(၄) နိမ့္က်ေနေသာ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားအား ပညာရည္ျမွင့္တင္ရမည့္အစား ဘဂၤါလီမ်ားအား ပညာေရးျမင့္မားေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးေရးကိုသာ ပဋိပကၡ ေျဖရွင္းေရးနည္းလမ္းတစ္ရပ္ပမာ ေျပာဆိုေနၾကသည့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ သေဘာထားကို သံေယာင္လိုက္ေျပာဆိုျခင္းသည္ မိမိလည္ပင္းကို မိမိ ႀကိဳးကြင္းစြပ္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။
....................................................................................................................
(၅) တစ္ဘက္တြင္ ဘဂၤါလီမ်ားကို သနားစဖြယ္သ႑ာန္ျဖစ္ေအာင္ ပံုေဖၚေျပာျပကာ အျခားတစ္ဘက္တြင္ ဘဂၤါလီမ်ားကို အျခအေနတူေဒသခံမ်ားထက္ ပိုမိုအားေကာင္း သထက္အားေကာင္းေအာင္ လုပ္ေပးျခင္းကို ရခိုင္ျပည္သူမ်ား ယေန႕ထက္တိုင္ ခံစားေနၾကရသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ၿမိဳ႕ျပင္ေရာက္ေနသည္ဟု ဟုဆိုေသာ ဘဂၤါလီ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ မီးထိန္ထိန္လင္း ေနၿပီး၊ မေန႔က စက္တင္ဘာလ (၂၃)ရက္ေန႔ အထိ စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္း ရခိုင္ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္ မသြယ္တန္းရေသးျခင္း မွာ အလားတူ အလြန္အမင္း မမွ်တမႈမ်ိဳး ျဖစ္သည္။
....................................................................................................................
(၆) Organisation of Islamic Cooperation ေခၚ ႏိုင္ငံတကာအစၥလမ္မစ္ႏိုင္ငံမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕ (OIC) ရံုး စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ဖြင့္လွစ္ျခင္းအားျဖင့္ မလိုလား အပ္ေသာ ပဋိပကၡမ်ား ေပၚေပါက္လာ လွ်င္၊ ေဒသခံမ်ားသာမက ယင္းရံုးတြင္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ သည့္သူမ်ားပါ ဒုကၡေရာက္ႏိုင္သည္။ စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ တင္းမာမႈ ေရခ်ိန္ျမင့္မားဆဲ ျဖစ္သည္ဟု ႏိုင္ငံတကာ မီဒီယာမ်ားက အႀကိမ္ႀကိမ္ ေဖာ္ျပထားၿပီး ျဖစ္သည္။
....................................................................................................................
(၇) OIC ကဲ့သို႔ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေၾကာင္သူေတာ္သည္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အေၾကာင္းျပ ခ်က္မ်ားျဖင့္ ျမန္မာျပည္တြင္းေရးကို ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ပိုင္ခြင့္မရွိေပ။ OIC ၏ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာစံ (Cairo Declaration on Human Rights in Islam) သည္ ႏိုင္ငံတကာလူ႕အခြင့္အေရးစံကို လက္ခံသူမ်ား၏ အျပင္အထန္ရႈတ္ခ်ျခင္းကိုခံရေသာ ရွရီးယားလူ႕အခြင့္အေရးစံျဖစ္သည္။ OIC အတြင္း အထူးၾသဇာရွိသည့္ ပင္မႏိုင္ငံမွာ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး၊ ပါကိစၥတန္ေထာက္လွမ္းေရးသည္ တာလီဘန္ကဲ့သို႔ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားေပၚေပါက္လာေအာင္ပ်ိဳးေထာင္ခဲ့ေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။
....................................................................................................................
(၈) OIC သည္ ႏိုင္ငံတကာကလက္ခံထားသည့္ အၾကမ္းဖက္သမား ေ၀ါဟာရသတ္မွတ္ခ်က္ကို လက္ခံျခင္းမရွိေပ။ သေဘာမွာ တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို ႏိုင္ငံတကာက အၾကမ္းဖက္သမားဟု သတ္မွတ္သည့္တိုင္ OIC က ၄င္းပုဂၢိဳလ္ကို အၾကမ္းဖက္သမားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခ်င္မွ သတ္မွတ္မည္ျဖစ္သည္။
....................................................................................................................
(၉) ထို႔ေၾကာင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ OIC က႑ကို ကေယာင္ကတမ္း ကိုင္တြယ္ ျပဳမူလုပ္ကိုင္ေနပါက၊ ျပည္သူမ်ားက OIC ၏ သရုပ္သကန္အမွန္ကို သိျမင္လာသည့္ အခ်ိန္တြင္ သမိုင္းတရားခံအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းကို ခံလာရႏိုင္ေပသည္။

(ေက်ာ္ေဇာဦး)
.