Monday, August 06, 2012

ကုလသမဂၢအထူးကိုယ္စားလွယ္ကင္တင္နား၏ ရခိုင္အေရးကိစၥ သံုးသပ္ေျပာဆိုခ်က္မ်ားလံုး၀လက္မခံ

ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းသူ ကုလသမဂၢအထူးကိုယ္စားလွယ္ ေသာမတ္စ္ အိုဂ်ီယာ ကင္တင္နားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေျခာက္ရက္ၾကာမွ် လာေရာက္ၿပီးေနာက္ ၾသဂုတ္၄ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွမထြက္ခြာမီ ရန္ကုန္ႏိုင္ငံတကာေလဆိပ္၌ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ၿပီး သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ရပ္ ဖတ္ၾကားခဲ႔သည္။

In this respect, I have, throughout my mandate, consistently highlighted concerns regarding systematic discrimination against the Rohingya community. Such concerns include the denial of citizenship or legal status to Rohingyas, restrictions on their freedom of movement, marriage restrictions, and other discriminatory policies. I hope that steps will be taken to address these issues, including a review of the 1982 Citizenship Act to ensure that it is in line with international human rights standards.

ကင္တင္နား၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚေနေသာ ရခိုင္အေရးကိစၥကို အထူးအေလး ေျပာဆိုသြားခဲ႔ရာ အထက္ေဖာ္ျပပါအပိုဒ္၌ ရိုဟင္ဂ်ာႏွင္႔ပတ္သက္ၿပီး ကာကြယ္ဘက္လိုက္ေျပာဆိုသြား ခဲ႔သည္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႕ေလ႕လာမွတ္သားလိုက္ရပါသည္။

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကိုစနစ္တက်ခြဲျခားႏွိမ္႔ခ်ဆက္ဆံေနျခင္းမ်ားအေပၚစိုးရိမ္မကင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကုလအထူး ကိုယ္စားလွယ္က ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုသည္။ထို႔အျပင္ သူတို႕အား ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈသို႔မဟုတ္ တရား၀င္တည္ရွိမႈ ျငင္းပယ္ျခင္း၊ လြတ္လပ္စြာသြားလာမႈမ်ားကို ကန္႔သတ္ျခင္း၊အိမ္ေထာင္ျပဳမႈကန္႔သတ္ျခင္းႏွင္႔ အျခားေသာ ခြဲျခားႏွိမ္႔ခ်ဆက္ဆံမူ၀ါဒမ်ားအေပၚ စိုးရိမ္မကင္းျဖစ္ေၾကာင္း အေသးစိတ္ပါေဖာ္ျပထားသည္။ထိုမွတစ္ဖန္ ႏိုင္ငံတကာ လူ႕အခြင္႔အေရးစံႏႈန္းမ်ားႏွင္႔ကိုက္ညီေအာင္ ၁၉၈၂ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈအက္ဥပေဒကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္လည္း ကင္တင္နားက တိုက္တြန္းခဲ႔သည္။

ထိုတစ္ပုိုဒ္လံုးသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အမွန္တကယ္ျဖစ္ပ်က္ေနသည္႔ပကတိအေျခအေနႏွင္႔ကင္းကြာ ေနသည္႔အျပင္ သန္း၆၀လူဦးေရ၏အမ်ားစုၾကီး၏ လိုလားခ်က္၊ဆႏၵမ်ားႏွင္႔လည္း ဆန္႕က်င္ေနေပသည္။အထူး သျဖင္႔ ႏိုင္ငံတိုင္းသည္ မိမိႏိုင္ငံ၏ပကတိအေျခအေန၊သမိုင္းေၾကာင္း၊ပထ၀ီအေနအထားတို႕ႏွင္႔ကိုက္ညီမည္႔ မိမိႏိုင္ငံသားမ်ား၊တိုင္းရင္းသားမ်ားအက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ေပးရမည္႔ ႏိုင္ငံသားဥပေဒမ်ားေရးဆြဲျပဌာန္းရ စျမဲျဖစ္သည္ကို ကုလအထူးကိုယ္စားလွယ္ကင္တင္နား သိရွိၿပီးျဖစ္မည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႕ယံုၾကည္ပါသည္။

ယင္းအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈဥပေဒအေပၚ လူ႕အခြင္႔အေရးအေၾကာင္းျပကာ တရားမ၀င္၀င္ ေရာက္ေနသူမ်ားအား တရား၀င္ျဖစ္ေရး တိုက္တြန္းေျပာၾကားသံုးသပ္ခိုင္းမႈကို ကၽြႏ္ုပ္တို႕လက္မခံႏိုင္ဟု အတိအလင္းေျပာ ၾကားလိုေပသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတၾကီးအပါအ၀င္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးမ်ားကလည္း ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈႏွင္႔ပတ္သက္၍လည္း ေကာင္း၊တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္လာသူမ်ားအား လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေသာအားျဖင္႔ ဒုကၡသည္စခန္း ဖြင္႔လွစ္ေပးၿပီး ကုလအပါအ၀င္ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀န္းက ၀ိုင္း၀န္းကူညီေရးႏွုင္႔ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း ရွင္းလင္းစြာေျပာၾကားၿပီးျဖစ္သည္။ ထိုေျပာၾကားခ်က္မ်ားသည္ ွအလြန္မွ်တမႈရွိၿပီး ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္တံ႕ခိုင္ျမဲေရးအတြက္ အထူးအေရးၾကီးသည္႔ ရပ္တည္ခ်က္မွန္လည္း ျဖစ္ေပသည္။မၾကာေသးမီက ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတစ္ခုအတြင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ ဦးက ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈကိစၥေျပာသည္႔အခါ လူ႕အခြင္႔အေရးဆိုၿပီး ကဗ်ာမဆန္ၾကရန္ ပြင္႔ပြင္႔လင္းလင္းေဆြးေႏြးသြားခဲ႔သည္ကို ျပန္လည္ ညႊန္းဆိုျပသလိုေပသည္။

ထို႔အတြက္ေၾကာင္႔ လူ႔အခြင္႔အေရးကၽြမ္းက်င္သူဟုဆိုသည္႔ ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလွယ္ ကင္တင္နား၏ ရခိုင္အေရးကိစၥေျပာဆိုသံုးသပ္မႈမ်ားသည္ သန္း၆၀မွ်ေသာ ျမန္မာျပည္သူအမ်ားစုၾကီး၏ ဆႏၵကိုဆန္႔က်င္ၿပီး ထိုျပည္သူအမ်ားစုၾကီး၏ အခြင္႔အေရး တစ္နည္းဆိုရေသာ္ ျမန္မာျပည္သူအမ်ားစုၾကီး၏ လူ႔အခြင္႔အေရးကို ခ်ိဳးေဖာက္ေျပာဆိုေနျခင္းျဖစ္သည္႔အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕က လံုး၀လက္မခံႏိုင္ေၾကာင္းႏွင္႔ ကုလသမဂၢအေနျဖင္႔ လည္း မွ်တစြာသံုးသပ္ေျပာဆိုႏိုင္သည္႔ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးအား အသစ္လဲလွယ္ခန္႕ထားေပးပါရန္ ကၽြႏ္ု္ပ္တို႔ကေတာင္းဆိုပါသည္။

အယ္ဒီတာ

၅၊ၾသဂုတ္ ၂၀၁၂

(စာေပစိစစ္က ခြင္႔ျပဳပါက ၇ ၾသဂုတ္ထုတ္ ရန္ကုန္တိုင္းမ္ဂ်ာနယ္တြင္ေဖာ္ျပမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းေလးစားစြာအသိ ေပးအပ္ပါသည္။)