Sunday, August 14, 2011

အစိုးအသစ္၏ မဟုတ္မမွန္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ (၁/၂၀၁၁)

ေၾကာင္ဆန္းအာေနစဥ္
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီးေနာက္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားကို အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ေျပာင္းလဲရပ္တည္ႏုိင္ေစေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေျပာေရးဆိုခြင့္ႏွင့္ သတင္းထုတ္ျပန္ေရးအဖြဲ႔က က်င္းပသည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ (၁/၂၀၁၁)ကို ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး႐ံုး စုေ၀းခန္းမ၌  က်င္းပသည္။ အဆိုပါ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲသို႔ ေျပာေရးဆိုခြင့္ႏွင့္ သတင္းထုတ္ျပန္ေရးအဖြဲ႔ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဆန္း၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ား၊ ေျပာေရးဆိုခြင့္ႏွင့္ သတင္းထုတ္ျပန္ေရးအဖြဲ႔ အဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ ဌာနဆုိင္ရာအႀကီးအကဲမ်ား၊ ျပည္ပသတင္းဌာနမ်ားမွ သတင္းေထာက္မ်ား၊ ျပည္တြင္းစာနယ္ဇင္းမ်ားမွ စာတည္းမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ တာ၀န္ခံမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။ ေရွးဦးစြာ ေျပာေရးဆိုခြင့္ႏွင့္ သတင္းထုတ္ျပန္ေရးအဖြဲ႔ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဆန္းက ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီးေနာက္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ားကို အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ေျပာင္းလဲရပ္တည္ႏုိင္ေစေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။ ထုိ႔ေနာက္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားက ေမးျမန္းၾကရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ျပန္လည္ရွင္းလင္းေျဖၾကားၾကၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို မြန္းလြဲ ၁ နာရီတြင္ ႐ုပ္သိမ္းလိုက္သည္။ ယင္းေနာက္ သတင္းစာဆရာမ်ားႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ားသည္ စုေ၀းခန္းမအတြင္း ခင္းက်င္းျပသထားသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူခဲ့ၾကေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ႀကီး ၁၇ ဖြဲ႔ႏွင့္ အဖြဲ႔ငယ္ ၂၃ ဖြဲ႔စာရင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူခဲ့ၾကသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔မ်ားအားလံုးက သေဘာတူလက္ခံၿပီးျဖစ္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔မ်ားလုိက္နာရမည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူစည္းကမ္း (၈)ခ်က္၊ ႏုိင္ငံေတာ္အပုိင္းက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဖြဲ႔မ်ားအားလံုးအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြ၊ ရိကၡာ၊ ယာဥ္၊ ပစၥည္းစာရင္းခ်ဳပ္၊ ႏုိင္ငံေတာ္အပိုင္းက တစ္ႏုိင္ငံလုံး အတိုင္းအတာႏွင့္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးမႈစာရင္းခ်ဳပ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အသြင္ကူးေျပာင္းႏုိင္ေရးအတြက္ KIO/KIA အဖြဲ႔ႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးမတုိင္မီ၊ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလအတြင္း ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးစဥ္ တင္ျပခ်က္မ်ား၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားမႈကို အေၾကာင္းျပ၍ KIO/KIA အဖြဲ႔မွ ပစ္ခတ္၊ တုိက္ခုိက္၊ မုိင္းခြဲ၊ ဖမ္းဆီး၊ သတ္ျဖတ္၊ ဖ်က္ဆီးမႈမ်ား စာရင္းခ်ဳပ္၊ ေျမာက္ပိုင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္၏ ၁၇-၆-၂၀၁၁ ရက္စြဲပါ စာအမွတ္ (၁/၃၀၀၄/၁၀၀/စရန) ျဖင့္ KIO အဖြဲ႔၏ ကမ္းလွမ္းခ်က္ ကိစၥအေၾကာင္းအရာပါ ေပးစာမွစ၍ ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ညႇိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႔၊ ဦးသိန္းေဇာ္တုိ႔ႏွင့္ KIO/KIA တုိ႔ ႏွစ္ဖက္အျပန္အလွန္ေပးစာ၊ အေၾကာင္းၾကားစာမ်ား၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ညႇိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ KIO/KIA တုိ႔အၾကား တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈအတြက္ ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္မႈမွတ္တမ္းမ်ား၊ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း တုိက္ခုိက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ရပ္ရြာေဒသကို စြန္႔ခြာၿပီး ၿမိဳ႕မ်ားသို႔ တိမ္းေရွာင္ထြက္ေျပးလာခဲ့ၾကသည့္ မိသားစုမ်ားအတြက္ ျပည္နယ္အစုိးရက စခန္းေပါင္း ၁၃ ခု ဖြင့္လွစ္ၿပီး လက္ခံကူညီေစာင့္ေရွာက္ေပးမႈ အေျခအေန၊ အစိုးရအဖြဲ႔သစ္လက္ထက္ ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးအေျခအေန၊ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈ၊ ေငြေၾကးေဖာင္ပြမႈႏႈန္း စသည့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈဆိုင္ရာ စာရင္းဇယားမ်ား၊ UPR အစည္းအေ၀းဆိုင္ရာ မွတ္တမ္းႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ KNU/KIA ႏွင့္ SSA (ရြက္ဆစ္) အဖြဲ႔တုိ႔၏ အၾကမ္းဖက္အဖ်က္လုပ္ရပ္ မွတ္တမ္းတင္ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူမ်ား၏ လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား ထိခိုက္၊ ေသေက်၊ ဒဏ္ရာရရွိမႈ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံုမ်ားကို ၾကည့္႐ႈေလ့လာခဲ့ၾကေၾကာင္း ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၁၂ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမ၀တီ သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ .

0 comments: