Wednesday, January 08, 2014

ေနရာနဲ႕ စိတ္အဆင့္အတန္း


ေနရာလို႔ဆိုိုလိုက္တာနဲ႔ ေနထိုင္သည့္ေနရာ၊ အလုပ္ေနရာ၊ နားသည့္ေနရာ၊ စသည္ျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးရိွၾကပါတယ္။ ဒီလိုပဲ ေနရာေတြကြာျခားမွဳေပၚမူတည္ျပီး လူေတြရဲ့ စိတ္ဓာတ္ေတြ ခံယူခ်က္ေတြကလည္း ကြာျခားသြားတတ္ပါတယ္။ ေရာက္သည့္ေနရာနဲ႔ ရိွသင့္ရိွထိုက္သည့္စိတ္ေန စိတ္ထား၊ ခံယူခ်က္ေတြမရိွေတာ့သည့္အခါ ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔အဆင္မေျပျဖစ္ခါ ရည္မွန္းခ်က္ေပ်ာက္ၾကရပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေရာက္သည့္ေနရာနဲ႔ ရိွရမည့္စိတ္ေနစိတ္ထား၊ ခံယူခ်က္တို႔ ကိုက္ညီဖို႔အင္မတန္အေရးၾကီးပါတယ္။

 

ဒီေန႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့အေျခအေနေတြဟာ ေနရာေပၚမူတည္ျပီးေတာ့ ျဖစ္ေနတာေတြမ်ားပါတယ္။ နိုင္ငံေရးနယ္ပယ္မွာဆိုလွ်င္လည္း ေနရာလိုခ်င္ၾကတယ္၊ စသည္ျဖင့္ စြပ္စြဲမွဳေတြကို ေတြ႔ရၾကားရသလို၊ ေနရာရေအာင္လည္း လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္လာၾကတာလည္းေတြ႔ရပါသည္။ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ အမတ္ေနရာဘယ္ေလာက္ရတယ္၊ ေနရာဘယ္ေလာက္ရရင္ ဘယ္လိုေတြေဆာင္ရြက္လို႔ရတယ္ စတဲ့အခ်က္ေတြဟာ ေနရာေတြရဲ့ အေရးပါမွဳကိုျပတယ္လို႔ဆိုနိုင္ပါတယ္။

 

ဒီလိုဘဲ စည္းပြားေရးေလာကမွာလည္း ေနရာက အေရးပါလွပါတယ္။ ေနရာအားျဖင့္ အခ်က္အခ်ာၾကတယ္၊ လုပ္ကြက္ေကာင္းတယ္  စသည္ျဖင့္ ေနရာရဲ့အေရးပါမွဳကိုျပတဲ့စကားရပ္ေတြကို ေတြ႔နိုင္ပါသည္တယ္။ ယေန႔ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမွုေလာကကို ကိုင္အလုွပ္နိုင္ဆံုးျဖစ္ေနတဲ့ အိမ္ျခံေျမေတြဆိုလည္း ေနရာေပၚလိုက္ျပီး ေဈးနွုန္းေတြေျပာင္းလဲေနၾကတာကို ေတြ႔နိုင္ပါတယ္။

အဲဒီလိုအေရးပါတဲ့ ေနရာကို ထပ္မံခြဲျခားၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အၾကမ္းအားျဖင့္ သက္ရိွေနရာနဲ႔ သက္မဲ့ေနရာဆိုျပီး ခြဲရမည္ထင္ပါတယ္။ သက္ရိွမွာဆိုရင္ လူေနရာကို အဓိကေျပာခ်င္ပါတယ္။ လူေနရာမွာမွ ေနထိုင္သည့္ေနရာ၊ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းအတြက္ လုပ္ကိုင္သည့္ေနရာ စသည္ျဖင့္ထပ္မံခြဲျခားရမည္ထင္ပါတယ္။ ဒီႏွစ္ခုထဲကမွ လုပ္ကိုင္သည့္ေနရာ  အေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေျပာခ်င္ပါတယ္။

 

ေနရာနဲ႔ လူ၊ လူနဲ႔ေနရာ အံ၀င္ခြင္ၾကျဖစ္မွဳသည္ ေအာင္ျမင္မွဳ၏ အဓိက အခ်က္လို႔ျမင္မိပါတယ္။ ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ျပီးလည္း ျမန္မာစကားပံုမ်ားစြာပါတယ္။ ယေန႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံရဲ့ နယ္ပယ္ေတြမွာ ေနရာမက်တာေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေတြ႔ေနရပါတယ္။ လူမွန္ေနရာမွန္ျဖစ္ေရးအတြက္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာေအာင္ ျပည္သူေတြက ၾကိဳးစားခဲ့ၾကေပမယ့္ ယေန႔အခ်ိန္ထိတိုင္ လူမွန္ေနရာမွန္အျဖစ္ကို ရာခိုင္ႏွုန္းျပည့္မရေသးတာ စိတ္မေကာင္းစြာေတြ႔ေနရပါေသးတယ္။

လူမွန္ေနရာမွန္ ျဖစ္ပါမွ လုပ္ကိုင္ရသည့္အလုပ္ေပၚ အျပည့္အ၀ အာရံုစိုက္နိုင္မည္ျဖစ္သလို လွ်င္ျမန္ လြယ္ကူစြာျပီးစီးေအာင္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္နိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြမ္းက်င္မွုမရိွဘဲ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရသည့္အခါ မလိုလားအပ္တဲ့အေျခအေနေတြ ျဖစ္ေပၚလာတတတ္တာေၾကာင့္ နယ္ပယ္အလိုက္ကၽြမ္းက်င္သူေတြကို သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္မွာ ခန္႔ထားလုပ္ကိုင္ေစေရးဟာလည္း အေရးပါလာပါတယ္။

 

ယေန႔ ကၽြန္ေတာ္တိို႔နိုင္ငံမွာ ေဒါက္တာဘြဲ႔ေတြ မ်ားလာတာကို သတိထားမိပါတယ္။ နယ္ပယ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ေဒါက္တာေတြေတြ႔လာရတာ အားရိွစရာပင္။ သူတို႔ရဲ့ အေတြ႔အၾကံဳေတြ၊ အေတြးအေခၚေတြ နဲ႔ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာေလ့လာေတြ႔ရိွထားခ်က္ေတြကို မွန္မွန္ကန္ကန္အသံုးျပဳနိုင္မယ္ဆိုရင္ အင္မတန္အက်ိဳးရိွမယ္္ဆိုတာ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ယခင္ႏွစ္ေတြက ပညာရွင္ေတြဟာ ေနရာမရခဲ့ပါဘူး။ ဒီလိုဘဲ ေနရာမရခဲ့တဲ့အတြက္ လုပ္ကိုင္ေပးခြင့္ေတြလည္း မရရိွခဲ့ၾကပါဘူး။ ဒီအခါမွာ သူတို႔ သိထားတဲ့အသိေတြကို ျပန္လည္အသံုးခ်ခြင့္၊ မွ်ေ၀ခြင့္ေတြ ဆံုးရွံဳးခဲ့ၾကရပါတယ္။ ယခုေခတ္မွာေတာ့ ပညာရွင္ေတြလည္း ေနရာရလာသလို သူတို႔ရဲ့ အၾကံဥာဏ္ေတြကိုလည္း သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္ေတြမွာ အသံုးျပဳလာၾကျပီျဖစ္ပါတယ္။

 

ဒီလိုအခ်ိန္မွာ အေရးၾကီးလာတာက ေနရာနဲ႔လိုက္တဲ့ စိတ္အဆင့္အတန္းျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္အဆင့္အတန္းျမင့္ပါမွ သူတို႔၏ ျပဳမူေျပာဆိုပံု၊ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ပံုေတြဟာ သမာသမတ္ၾကမည္ထင္ပါတယ္။ အသက္ငယ္ငယ္နဲ႔ လူၾကီးတစ္ေယာက္ရဲ့တာ၀န္ေတြ ယူထားရတဲ့သူကို လူငယ္ၾကီးလို႔ေခၚနိုင္ျပီး၊ အသက္ၾကီးေပမယ့္ လူငယ္တစ္ေယာက္ရဲ့ အျပဳအမူေတြ ျပဳမူေနရင္ေတာ့ လူၾကီးေလးဟုေခၚဆိုရမည္ထင္ပါတယ္။ အေရးၾကီးဆံုးက လူတိုင္းဟာ မိမိေရာက္ရိွေနတဲ့ ေနရာ၊  ရာထူးနဲ႔ လိုက္ဖက္တဲ့ စိတ္အဆင့္အတန္းရိွဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။

 

အဲလိုမွမဟုတ္ရင္ အတၱေတြပါလိမ့္မယ္။  အဲဒီလိုပါလာခဲ့ရင္ လုပ္ငန္းခြင္မွာ ကိုယ္လုပ္ကိုင္ေနရတဲ့ လုပ္ငန္းျပီးစီးေအာင္ျမင္ဖို႔ထက္ ငါ့အတြက္၊ ငါ့ေနရာအတြက္၊ ငါ့မိသားစုအတြက္ ဆိုတဲ့စိတ္ေတြဖံုးလႊမ္းလာျပီး ဆက္ဆံေရးမွာလည္း အဆင္မေျပျဖစ္ရပါလိမ့္မယ္။ လူတိုင္းမွာ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ ေကာင္းေတြရိွတတ္ၾကပါတယ္။ ငါ့ေအာက္ကမို႔ ငါ့ေလာက္မေတာ္ဘူး၊ ငါ့ေလာက္မသိဘူး၊ ငါေလာက္မေကာင္းဘူးဟုသည့္ ေနရာကိုအစြဲျပဳျပီးျဖစ္လာတဲ့ အယူမွားစိတ္ေတြၾကီးမားလာတဲ့အခါ မူရင္းပန္းတိုင္ေပ်ာက္ရပါလိမ့္မယ္။ ငါလုပ္မွျပီးမယ္၊ ငါပဲသိတယ္ စတဲ့အစြဲေတြကိုေက်ာ္လြန္ဖို႔ ဆိုရင္ စိတ္အဆင့္အတန္းျမင့္ဖို႔လိုတယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။

 

အလုပ္တစ္ခုလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္တဲ့အခါ ကိုယ့္ေအာက္ကလူရဲ့ အေတြးအေခၚအယူအဆက ကိုယ့္ထက္ေကာင္းခ်င္ေကာင္းေနတတ္ပါတယ္။ ဒီအခါမ်ိဳးမွာ အမွန္တရားကို အလြယ္တကူလက္မခံခ်င္တဲ့စိတ္ဟာ ေနရာေပၚမွာ ယစ္မူးေနတဲ့ ဘ၀င္စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္ဟာ အလုပ္တစ္ခု ေကာင္းမြန္စြာနဲ႔ ျပီးစီးေအာင္ေဆာင္ရြက္နိုင္ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ငါ့လုပ္ပိုင္ခြင့္အရ ငါ့ကိုေက်ာ္လို႔မရဘူးဆိုတာသိေအာင္ ဒါေလးေတာ့ ကလန္႔ထားလိုက္အံုးမယ္ဆိုတဲ့ အေတြးမ်ိဳးနဲ႔ေတာ့ ပတ္၀န္းက်င္ေကာင္းတစ္ခုကို မဖန္တီးနိုင္ဘူးလို႔ထင္ပါတယ္။

ယေန႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွုေပါင္းမ်ားစြာ ျပဳလုပ္ေနတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံမွာ နိုင္ငံ့၀န္ထမ္းအခ်ိဳ႕ဟာ ေနရာေပၚမွာသာယာတဲ့စိတ္ေၾကာင့္ မထားသင့္၊ မာထားအပ္တဲ့ ဘ၀င္ေလးေတြ ထားေနေသးတာေတြ႔ရပါတယ္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမွာ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ပါခ်င္တယ္ဆိုရင္ ကိုယ့္မွာရိွေနတဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေနရာေပၚမွာ အေျခခံျပီးျဖစ္လာတဲ့ အတၱစိတ္ေတြကို ဖယ္ထုတ္ဖို႔ၾကိဳးစားၾကရမယ္လို႔ထင္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းတစ္ခုေအာင္ျမင္ျပီးေျမာက္ဖုိ႔အတြက္ အတူတကြပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္မွသာလွ်င္ ေအာင္ျမင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

 

ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် ေျပာင္းလဲတိုးတက္ေနတဲ့ နည္းပညာေခတ္ၾကီးမွာ တစ္ဦးေကာင္းတစ္ေယာက္ေကာင္းနဲ႔ အရာရာကိုျပီးစီးေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ဖို႔ မျဖစ္နိုင္ေတာ့တာကိုကို သေဘာေပါက္ဖို႔လိုပါတယ္။ အရင္က ေမာ္ေတာ္ကားဆိုလွ်င္ စက္မွဳအင္ဂ်င္နီယာေတြနဲ႔သာဆိုင္တယ္လို႔ ဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ယခုေခတ္ေမာ္ေတာ္ကားေတြမွာ စက္ပိုင္းဆိုင္ရာေတြအျပင္၊ ထိန္းခ်ဳပ္မွဳစနစ္၊ အိုင္တီနည္းပညာ စတာေတြပါ ပါ၀င္လာပါတယ္။ ဒီအခါ ကားတစ္စီးပ်က္ခဲ့လ်ွင္ စက္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္တစ္ဦးတစ္ ျပင္ရံုျဖင့္မရနိုင္ေတာ့တာ အားလံုးသိျပီးျဖစ္မွာပါ။ အဲဒီလိုပဲ ယေန႔ေခတ္ရဲ့ နယ္ပယ္အသီးသီးမွာ integration နဲ႔သြားေနၾကပါျပီ။

 

ယေန႔ ျမန္မာ့နိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲမွာလည္း အစိုးရတစ္ခုတည္းေကာင္းရံု၊ လုပ္ရံုနဲ႔ မျဖစ္ေတာ့ပါဘူး။ ျပည္သူေတြပါ ေကာင္းမွ၊လုပ္မွ် မိမိတို႔လိုခ်င္တဲ့ ပန္းတိုင္ကိုလြယ္လင့္တကူေရာက္ရိွမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳဟာအင္မတန္ အေရးပါလာပါတယ္။ ဒီလို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ဆိုရင္သူ႔ဆႏၵ၊ ကိုယ့္ဆႏၵ ေတြရိွလာပါေတာ့မယ္။ ဒီအခါ ေနရာနဲ႔လိုက္ဖက္တဲ့ စိတ္အဆင့္အတန္းေတြမရိွခဲ့ဘူးဆိုလွ်င္ ခင္ဗ်ားတို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံနဲ႔ ေ၀းေနဦးမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ခံယူခ်က္ေတြ၊ သေဘာထားေတြဟာလည္း မိမိရဲ့ေနရာနဲ႔ စိတ္အဆင့္အတန္းေပၚမူတည္ျပီး ျဖစ္ေပၚလာၾကတာမို႔ မွန္ကန္သင့္ေလ်ာ္တဲ့ စိတ္အဆင့္အတန္းေတြရိွဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

 

ယေန႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံ နယ္ပယ္အသီးသီးမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြကို ျပဳလုပ္ေနၾကပါတယ္။ အရင္က မေမ်ွာ္လင့္ရဲခဲ့ၾကတဲ့ အပစ္အခက္ရပ္စဲေရး၊ ပညာေရးစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳစနစ္ေျပာင္းလဲေရး စတဲ့အေရးၾကီးတဲ့ အခ်က္ေတြကို အားၾကိဳးမာန္တက္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုအခ်ိန္မွာ လူတိုင္းေတာ့ ဒီလုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာေက်နပ္ေနၾကတာ မဟုတ္ေၾကာင္းကိုတေလာေလးက ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ဗံုးေပါက္ကြဲမွဳေတြက သက္ေသခံေနပါတယ္။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ တရားျခင္းနဲ႔ မတရာျခင္းျပိဳင္ဆိုင္တဲ့အခါ တရားျခင္းကသာ အနိုင္ရစျမဲပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ယေန႔ နိုင္ငံရဲ့ ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရးမွာ အမွန္တကယ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေနသူေတြရိွသလို ေနရာေပၚမွာ ယစ္မူးျပီး ေနရာနဲ႔လိုက္ဖက္တဲ့ စိတ္အဆင့္အတန္း မထားနိုင္ေသးတဲ့လူတခ်ိဳ႕လည္း ရိွေနပါေသးတယ္။ ျပည္သူအားလံုး ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္ႏူးဖို႔အတြက္ လိုအပ္ေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံေတာ္သစ္ေဖာ္ေဆာင္ေရးၾကိဳးပမ္းရာမွာ ေနရာနဲ႔လိုက္ဖက္တဲ့ စိတ္အဆင့္အတန္း ထားရိွနိုင္တဲ့သူေတြ ေပၚပါေစလို႔ ဆႏၵျပဳရင္း……..။

 

ျဖိဳးေ၀ျမင့္(စက္မွဳအင္ဂ်င္နီယာ)