Tuesday, May 21, 2013

အေမရိကန္ သမိုင္းသုေတသီတစ္ဦးေရးသားေသာ အိုအိုင္စီ (OIC) ႏွင့္အထူးအဖဲြ႕ဝင္ (၁၀) ႏိုင္ငံအေၾကာင္း

အစၥလာမ္ႏိုင္ငံမ်ားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖဲြ႕(OIC) ၏ လုပ္ၾကံဖန္တီးမႈ၊ ေသြးထိုးလႈံေဆာ္မႈႏွင့္ မီးေလာင္ရာေလပင့္လုပ္ေဆာင္မႈ

.....................................................

By ရဲရင့္ သူရဲေကာင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ (၂၀၁၂) ခုႏွစ္၊ ဇြန္လအတြင္းကဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈေနာက္တြင္အစၥလာမ္ႏိုင္ငံမ်ားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖဲြ႕(Organization of Islamic Cooperation (OIC)) က ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း၌ မိမိတုိ႔ ရံုးတစ္ရံုးေသာ္လည္းေကာင္း၊ရံုးအမ်ားေသာ္လည္းေကာင္း ဖြင့္ခြင့္ျပဳပါရန္ ျမန္မာအစိုးရ ကို ဖိအားေပးခဲ့သည္။ အစပိုင္းတြင္ျမန္မာအစိုးရက ဆုတ္ဆိုင္းဆုိင္း သေဘာတူလိုက္သည္။ ထို႔ေနာက္ ျပည္သူလူထုက အစိုးရ၏ ထိုသို႔ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ျပီးေနာက္တြင္ အစိုးရက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုေျပာင္းျပန္ျပဳလ်က္ ‘ခြင့္မျပဳေတာ့ပါ’ ဟု ေျပာခဲ့သည္။ ထိုသို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္ျခင္းသည္လံုးဝမွန္ကန္ပါေပ၏။ အိုအိုင္စီ (OIC) သည္ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုသူမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ခါးသီးရက္စက္စြာအမနာပေျပာဆိုမႈမ်ားကို မ်က္ကြယ္ျပဳေနေပမည္။ ရခုိင္ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားဒ တရားဝင္ေသာသမိုင္းေၾကာင္းအရအမွန္တရားမ်ားကိုလည္း အိုအိုင္စီ (OIC) က အသိအမွတ္ျပဳမည္မဟုတ္ေပ။


အစၥလာမ္ႏို္င္ငံမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖဲြ႕ (OIC)ကို အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ႏိုင္ငံေပါင္း (၅၇) ႏိုင္ငံ (အမွန္မွာ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ (၅၆) ႏိုင္ငံႏွင့္ပါလက္စတိုင္းတို႔ျဖစ္သည္။) ျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းထားသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ၎အဖဲြ႕ဝင္ႏို္င္ငံအေရအတြက္မ်ားျပားမႈေၾကာင့္အိုအိုင္စီသည္ လူ႔အခြင့္အေရးမွစ၍ စီးပြားေရးအဆံုး၊ ပညာေရးမွစ၍ အၾကမ္းဖက္ဝါဒအဆံုး ကိစၥရပ္တိုင္းနီးပါးတြင္မူဆလင္မဟုတ္ေသာ ကမာၻ႔အုပ္စုကို ဆန္႔က်င္ေသာ စုစည္းညီညြတ္သည့္ အစၥလာမ္တပ္ဦးကို ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေအာင္အဆင့္ျမွင့္တင္ရင္း (အထူးသျဖင့္ ကုလသမဂၢအဖဲြ႕ၾကီးအတြင္းတြင္) ျပင္းထန္ျပီး အမ်ားအားျဖင့္မလိုလားအပ္ေသာ လႊမ္းမိုးမႈ ရွိေနသည္။ သို႔ေသာ္ အိုအိုင္စီ (OIC) အေနျဖင့္ ပါဝင္လႈပ္ရွားဖို႔ခြင့္ျပဳရန္မွာ အက်ဳိးသင့္အေၾကာင္းသင့္မျဖစ္၊ ရယ္စရာပင္ျဖစ္ေပမည္။ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းမွာအိုအိုင္စီ (OIC) အေနျဖင့္ ဘဂၤါလီမူဆလင္မ်ား (The Bengali Muslims) သည္ ရခုိင္ေျမကိုပိုင္ဆိုင္သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ဆဲြၾကမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ (၎အဖဲြ႕အစည္းအေနျဖင့္ ထိုသို႔ ေကာက္ခ်က္ဆဲြခဲ့၊ ေကာက္ခ်က္ဆဲြဆဲပင္ျဖစ္သည္။) ထုိ႔ျပင္ အိုအိုင္စီ(OIC) သည္ ရခုိင္လူမ်ဳိးတို႔၏ စကားသံမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳမည္မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။အိုအိုင္စီအဖဲြ႕၏ သမိုင္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားႏွင့္ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံတို႔မွခရစ္ယာန္မ်ားကို အစုလုိက္အျပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား၊ ထိုင္းေတာင္ပိုင္းမွ ဗုဒၶဘာသာဝင္(၅၀၀၀) ကို သတ္ျဖတ္ခဲ့မႈ၊ ဆူဒန္ႏိုင္ငံက က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ မ်ဳိးတံုးသတ္ျဖတ္မႈ စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ အိုအိုင္စီက ဘယ္တုန္းကမွ မရႈတ္ခ်ခဲ့ဖူးေပ။ အမွန္မွာ အိုအိုင္စီ (OIC) သည္ လူမ်ဳိးတံုးသတ္ျဖတ္မႈ (Genocide) ကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ အစၥလာမ္ႏိုင္ငံ (ဆူဒန္ႏိုင္ငံ)၊ မူဆလင္မဟုတ္သူမ်ား(Non-muslims) ကို ဖိႏွိပ္အၾကမ္းဖက္ခဲ့ၾကေသာ အစၥလာမ္ႏိုင္ငံမ်ား (ႏိုက္ဂ်ီးရီးယား၊အီဂ်စ္၊ အီရန္၊ ပါကစၥတန္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ စေသာႏိုင္ငံမ်ား)၊ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးမ်ားကို မ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္ရန္ျခိမ္းေျခာက္ေနေသာ အစၥလာမ္ႏိုင္ငံမ်ား (အီရန္၊ ဟက္ဇဘိုလာ၊ ဟားမားစ္ ႏိုင္ငံမ်ား) စေသာမည္သည့္အစၥလာမ္ႏိုင္ငံမဆို အကာအကြယ္ျပဳရန္ အဖဲြ႕၏အင္အားကို မၾကာခဏ အသံုးခ်ၾကသည္။


အမွန္မွာ အိုအိုင္စီ (The OIC) အေနျဖင့္ ရခုိင္ျပည္(Arakan) ကို မူဆလင္မ်ား ေအာင္ျမင္စြာ သိမ္းပိုက္ႏိုင္ေရးအတြက္ စီမံကိန္းခ်ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းသာျဖစ္သည္။ရခိုင္ျပည္ကို သိမ္းပုိက္ႏိုင္ေရးၾကိဳးပမ္းမႈကို အိုအိုင္စီက စစ္ေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ေငြေၾကးအရေသာ္လည္းေကာင္း ေထာက္ပံ့လ်က္ရွိသည္။ ထိုမွ်သာမက ‘မွန္ကန္ေသာအခ်က္မ်ားဟု ဆိုၾကေသာအေၾကာင္းအရာမ်ား’ ကို လုပ္ၾကံဖန္တီးၾကသည္။ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားကို ဆန္႔က်င္ေသာ အယူအဆမ်ားျဖင့္ေသြးထိုးလႈံ႕ေဆာ္ၾကသည္။ အမွန္တရားႏွင့္ပတ္သက္၍ ၾကိဳးကိုင္မႈ၊ ပံုသ႑ာန္ပ်က္ယြင္းေအာင္လုပ္ေဆာင္မႈတို႔အေပၚ အေျခခံ၍ အမုန္းတရားျပည့္ေနေသာ ေဒါသစိတ္ႏွင့္ ေပါက္ကဲြမႈတို႔ကိုမီးေလာင္ရာေလပင့္လည္း လုပ္ေဆာင္ၾကေသးသည္။


အိုအိုင္စီ (OIC) အဖဲြ႕ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ရယ္စရာပ်က္လံုးကလည္းမတရားရာက်ေန၍ အလြန္စိတ္ဆိုးဖြယ္ရာ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာအစိုးရက ရိုဟင္ဂ်ာဟုေခၚၾကေသာ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္အပါအဝင္ အေျခခံက်ေသာ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးကို ျငင္းဆိုေနစဥ္တြင္၎အိုအိုင္စီအဖဲြ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ (သူတို႔တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးဟူ၍ ရွိခဲ့သည္ ဆိုဦးေတာ့။)မူဆလင္မဟုတ္သူ ႏိုင္ငံသားမ်ားအေပၚ သည္းခံႏိုင္မႈလည္းမရွိ၊ ေလးစားမႈလည္း နတၳိ၊ ျပည္သူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးဆိုလွ်င္ေဝလာေဝးပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။ ေလွာင္ေျပာင္ခ်င္ဖြယ္ျဖစ္ေသာအခ်က္မွာ(ရခုိင္ျပည္နယ္ႏွင့္ နယ္နိမိတ္ထိစပ္ေနေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္) ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတြင္မူဆလင္လူမ်းစုက ဗုဒၶဘာသာဝင္လူနည္းစုအေပၚ ၾကီးမားစြာခဲြျခားဆက္ဆံမႈ၊ သည္းမခံႏုိင္မႈႏွင့္အၾကမ္းဖက္မႈဟူေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို အိုအိုင္စီအဖဲြ႕ (OIC) အေနျဖင့္ အရိပ္အျမြက္မွ်ပင္မေျပာဆို၊ မထိန္းကြပ္၊ မေျဖရွင္းေပးခဲ့ဖူးေပ။


အကယ္၍ ေဆာ္ဒီအာေရးဘီးယား၊ အီရန္၊ ဂါဇာႏွင့္ အျခားေသာ အလားတူေနရာမ်ားတြင္သာဗုဒၶဘာသာဘုရားေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း (သို႔) တရားစခန္းတစ္ခု၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ဟိႏၵဴဘုရားေက်ာင္း(သို႔) ေယာဂက်င့္စခန္းတစ္ခုကို ဖြင့္ရန္ၾကိဳးစားခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ အလ်င္အျမန္ ပစ္မွတ္ထားတိုက္ခိုက္ခံရလွ်င္ခံရမည္။သို႔တည္းမဟုတ္ မဖြင့္ျဖစ္ေအာင္ ပိတ္ပင္တားျမစ္ျခင္းခံရေပမည္။


(လက္ရွိ) ရခုိင့္အေျခအေနတြင္ အယူအဆမ်ား၊ ဆံုးျဖတ္မႈမ်ားကိုေပးခ်င္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ဤႏိုင္ငံမ်ား တကယ္ဟုတ္ပါသလား။ ရယ္စရာပင္ ေကာင္းေနေသးေတာ့၏။(အမွန္မွာ) ၎ ႏိုင္ငံမ်ားကို (ဤရခုိင္ကိစၥတြင္) မည္သည့္ေနရာကမွ ဝင္မပါေစသင့္ေပ။ ၎တို႔သည္အတိတ္၊ ပစၥဳပၸန္ႏွင့္အနာဂတ္ တည္းဟူေသာ ကာလသံုးပါးလံုးတြင္ ဒုကၡမ်ဳိးစံုကို ဖန္တီးျဖစ္ေပၚေစခဲ့ဖူးသူမ်ားပင္ျဖစ္ေနသည္။


ေအာက္တြင္ အိုအိုင္စီအဖဲြ႕ဝင္ႏိုင္ငံ (၁၀) ႏိုင္ငံအေၾကာင္းကိုသာ ျပဳစုတင္ျပေပးထားပါသည္။


-       ၎ႏိုင္ငံတစ္ခုစီကမူဆလင္မဟုတ္သူ ႏိုင္ငံသားအခ်င္ခ်င္းအေပၚ (ယခု ရခုိင္အေျခအေနထက္) ပိုမိုဆိုးဝါးစြာ ျပဳမူခဲ့ဖူးသည္ခ်ည္းပင္။ထို႔ေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထိုသို႔ဆိုးဝါးစြာ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု စြပ္စဲြၾကသည္။

-       ၎ႏိုင္ငံတစ္ခုစီသည္မူဆလင္မဟုတ္သည့္ျပည္သူမ်ား အေပၚ အကြက္က်က် စီမံ၍ စဲြျမဲစြာက်င့္သံုးျဖစ္ေသာ ဖိႏွိပ္သည့္မူဝါဒမ်ား၊ ခဲြျခားသည့္ မူဝါဒမ်ား၊ အလားတူ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အျပဳအမူမ်ား ရွိေနသည္ဟူေသာအခ်က္မွာလယ္ျပင္တြင္ ဆင္သြားသလို ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ထင္ရွားေပၚလြင္သိသာေနေပျပီ။

-       ၎ႏိုင္ငံတစ္ခုစီသည္ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ရွိမႈတြင္ အဆိုးဆံုးအဆင့္၌ ရွိေနသည္။

-       ၎ႏိုင္ငံတစ္ခုစီသည္မူဆလင္မဟုတ္သည့္ျပည္သူမ်ားအေပၚ သည္းမခံႏိုင္ဆံုး၊ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈအရွိဆံုး၊ ထိရွေပါက္ကဲြလြယ္ဆံုးေသာႏိုင္ငံအျဖစ္ ရွိေနသည္။ ၎ႏိုင္ငံတြင္ မိမိႏွင့္ ဂိုဏ္းဂဏမတူညီေသာ မူဆလင္ဘာသာဝင္မ်ားအေပၚပင္ထိုသို႔ေသာ သေဘာထားမ်ား ရွိၾကသည္။


(၎ႏိုင္ငံမ်ားမွက်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ) ဘာသာေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားတြင္ ေအာက္ပါလုပ္ရပ္မ်ားပါဝင္သည္။


-       အစၥလာမ္ဘာသာကိုစြန္႔ပစ္သြားမႈအတြက္ ေသဒဏ္အပါအဝင္ ျပင္းထန္ၾကမ္းတမ္းေသာ  ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းမ်ား။

-       မူဆလင္မဟုတ္သူမ်ားအေနျဖင့္မူဆလင္မ်ား မႏွစ္သက္သည့္ စကားတစ္ခုကို (ဟုတ္မဟုတ္ မေသခ်ာ၍ေသာလည္းေကာင္း၊ မရင့္က်က္ေသး၍ေသာ္လည္းေကာင္း)မည္မွ်ေသးငယ္ေပါ့ပါးသည္ ျဖစ္ေစထိုေရးသားေျပာဆိုသည့္ မူဆလင္မဟုတ္သူမ်ား(Non-muslims) က တစ္ခုခု ေျပာခဲ့ေၾကာင္း စြပ္စဲြ၊ လုပ္ၾကံဖန္တီး၊ ေကာလာဟလသတင္းလႊင့္ကာသတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ေျခလက္အဂၤါပ်က္စီးက်ဳိးပဲ့သြားေအာင္လုပ္ျခင္း၊ အႏၱရာယ္ျပဳျခင္း။

-       မူဆလင္မဟုတ္သူမ်ား၏ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းမ်ား (Churches)၊ ဟိႏၵဴဘုရားေက်ာင္းမ်ား (Temples)ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမ်ား(Monasteries) ကို ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ၎ဖ်က္ဆီးခံရေသာ အေဆာက္အအံုမ်ားကို အသစ္ျပန္ေဆာက္ခြင့္မေပးျခင္း။

-       မူဆလင္မဟုတ္သည့္ျပည္သူမ်ားကို ရာမာဒန္ဥပုဂ္ေစာင့္ျခင္း (Ramadan fasting) ကဲ့သို႔ေသာ မူဆလင္ဘာသာေရးအလုပ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ အတင္းအဓမၼ တြန္းအားေပးျခင္း။

အိုအိုင္စီအဖဲြ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား (The OIC countries) သည္(ဘာသာေရးအခြင့္အေရးႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားဟူေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္) စည္းမ်ဥ္းမူမ်ား(Principles) ဟူ၍လည္းမရွိ၊ ကၽြမ္းက်င္မႈ (Expertise) လည္းမရွိ၊ စာရိတၱေကာင္းမႈ(Morality) ဟူ၍လည္းမရွိေပ။  ထိုႏိုင္ငံမ်ားသည္သူတို႔ေလးစားမႈမရွိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဗုဒၶဘာသာဝင္ျပည္သူမ်ား၊ ဗုဒၶဘာသာယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ဗုဒၶဘာသာကို အႏၱရာယ္ျပဳ၊ ဖ်က္ဆီးမႈသာ ျပဳၾကေပမည္။


အာဖဂန္နစၥတန္ႏိုင္ငံ(Afghanistan)


ဘာမီယန္ေဒသရွိကမာၻ႕ ဥာဏ္ေတာ္ အျမင့္ဆံုး မတ္ရပ္ဗုဒၶဆင္းတုေတာ္ကို ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ တာလီဘန္မ်ား ဒိုင္းနမိုက္ျဖင့္ ျဖိဳခဲြဖ်က္ဆီးျပီးေနာက္ ေတြ႕ရပံု ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ရန္
 


အာဖဂန္နစၥတန္ႏိုင္ငံသည္ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ႏိုင္ငံ(Islamic Republic) ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံ၏ အဓိကမူတစ္ခုမွာ “မည္သည့္ဥပေဒကမွ အစၥလာမ္ဘာသာလာမူမ်ား၊ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ၾကားဝင္စြက္ဖက္ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း မရွိေစရ” ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္တစ္ပါးသူ၏ ခံစားခ်က္မ်ားကို စာနာနားလည္လက္ခံမႈမရိွသည့္၊ အလြန္႔အလြန္ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ကန္႔သတ္မႈရွိသည့္၎တို႔၏ အစၥလာမ္ဘာသာ (Islam) ဟူသည့္အမွတ္တံဆိပ္မွလဲြ၍ က်န္ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈအားလံုးကိုအစြန္းေရာက္ဝါဒီပီပီ သည္းညွဥ္းမခံႏိုင္ၾကေပ။ ရယ္စရာေကာင္းေနသည္မွာ အာဖဂန္နစၥနတန္ႏိုင္ငံသည္ဗုဒၶဘာသာ အေစာဆံုးစည္ပင္ထြန္းကားခဲ့ရာ ပင္မေနရာၾကီးတစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္ဟူေသာ အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ရာစုႏွစ္မ်ားစြာ ၾကာျပီးေနာက္မွာ မူဆလင္စစ္ေအာင္ႏိုင္သူမ်ား (Muslim conquerors) ကဗုဒၶယဥ္ေက်းမႈကို ဖ်က္ဆီးခဲ့ျပီး၊ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားကို အျပီးတိုင္ သုတ္သင္ေခ်မႈန္းခဲ့ၾကသည္။(ယခုအခါ) အာဖဂန္နစၥတန္ႏိုင္ငံတြင္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ မရွိေတာ့ပါ။ (၂၀၀၁) ခုႏွစ္တြင္ ဘာသာေရးအရသည္းညွဥ္းမခံႏိုင္သည့္ အစြန္းေရာက္တာလီဘန္မ်ားက လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း (၁၅၀၀) က ေက်ာက္ေတာင္ကမ္းပါးေစာင္းကိုထြင္း၍ တည္ေဆာက္ထားေသာ ကမာၻ႔ဥာဏ္ေတာ္အျမင့္ဆံုး ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္ၾကီးကို ဖ်က္ဆီးပစ္ခဲ့ၾကသည္။
အီဂ်စ္ႏိုင္ငံ(Egypt)ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္း မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးခံေနရပံု


 အီဂ်စ္ႏိုင္ငံသည္ အစၥလာမ္ဘာသာကို ႏိုင္ငံေတာ္ဘာသာအျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳေသာ အာရပ္ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ (An Arab Republic) ျဖစ္သည္။ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံတြင္လူဦးေရသန္း (၉၀) ရွိသည့္အနက္ (၁၀) ရခုိင္ႏႈန္းခန္႔ (ကိုးသန္း) မွာ ေကာ့ပတစ္ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ား(Coptic Christians) ျဖစ္သည္။ အစၥလာမ္ဘာသာ မေပၚမီ ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကပင္ ၎ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ားရွိလာခဲ့သည္။ (ယခုအခါ) ႏိုင္ငံေတာ္ဘာသာျဖစ္ေသာ အစၥလာမ္ဘာသာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဥပေဒမ်ားစြာကိုအထူးလႊမ္းမိုးေနသည္။ ၎ဥပေဒမ်ားသည္ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံမွ ဘာသာမတူသူ လူနည္းစုကို ဖိႏွိပ္ရန္ရည္ရြယ္ျပ႒ာန္းထားျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ခရစ္ယာန္မ်ားကို ဦးတည္လုပ္ေဆာင္ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမွာမ်ားစြာတုိးပြားမ်ားျပားလာေနသည္။ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ား၏ အိမ္မ်ား၊ ဆိုင္းမ်ားႏွင့္ သီးႏွံမ်ားမီးရႈိ႕ခံရျခင္း၊ ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းမ်ား မီးရႈိ႕ခံရျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးခံရျခင္း၊ အသံုးမျပဳရန္ပိတ္ပင္တားျမစ္ခံရျခင္းတို႕မွာ ရွိခဲ့၊ ရွိဆဲပင္ျဖစ္သည္။


ႏိုက္ဂ်ီးရီးယားႏိုင္ငံ(Nigeria)


ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ား ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းေနေသာ ဘုရားေက်ာင္းကို မီးရႈိ႕မႈေၾကာင့္ ေသဆံုးသြားေသာ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ႏိုင္ငံသားမ်ား


  ႏိုက္ဂ်ီးရီးယားႏိုင္ငံသည္လည္း အစၥလာမ္ဘာသာႏွင့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာအၾကားညီတူညီမွ် စည္းျခားကဲြျပားေနသည္။ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ားေနထိုင္ရာ ေတာင္ပိုင္းသည္ သာမန္ေလာကီအုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံအတုိင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ္လည္း ေျမာက္ပိုင္းတြင္မူ အစၥလာမ္ဥပေဒ (Islamic law) ကို တင္းၾကပ္စြာျပ႒ာန္းထားသည္။ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ အစၥလာမ္ဘာသာမွ တစ္ျခားဘာသာသို႔ ေျပာင္းလဲမႈသည္ တရားမဝင္ေၾကာင္းသတ္မွတ္ျပီး ဘာသာေျပာင္းသူမ်ားကို ေသဒဏ္ေပးခံရသည္။ ဘုိကိုဟာရမ္ (Boko Harem = ‘အေနာက္တုိင္းပညာေရးသည္အျပစ္ရွိသည္’ ဟူေသာ အဓိပၸာယ္ရသည္။) ဟုေခၚေသာ အစြမ္းေရာက္အထူးအၾကမ္းဖက္လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕တစ္ဖဲြ႕လည္းရွိေနသည္။ ၎လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕သည္ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္အမ်ားစုပါဝင္သည့္ လူေပါင္း တစ္ေသာင္းခန္႔ကိုသတ္ျဖတ္ခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ (တစ္ခါတစ္ရံ မိမိတို႔၏ အခြင့္အေရးဆံုးရံႈးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုေသာအျခားမူဆလင္မ်ားကိုလည္း ၎တို႔က သတ္ျဖတ္တတ္ၾကသည္။) ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ား အတြင္းတြင္ စုေပါင္းဝတ္ျပဳဆုေတာင္းေနၾကစဥ္ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းမ်ားကို အျပင္မွ ေသာ့ခတ္ပိတ္ဆို႔ကာ မီးရႈိ႕မႈမ်ားကို ၾကိမ္ဖန္မ်ားစြာျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ လူအေသအေပ်ာက္မွာ ေၾကာက္ခမန္းလိလိ မ်ားျပားခဲ့သည္။


အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံ(Indonesia)


 


 အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံသည္ မူဆလင္ဘာသာဝင္ႏိုင္ငံအားလံုးအနက္လူဦးေရအမ်ားဆံုးရွိေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ လူဦးေရ (၂၃၈) သန္းရွိသည့္အနက္ (၈၃) ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔မွာမူဆလင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ လူနည္းစုခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ား၊ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားအေပၚ ျပင္းထန္ေသာအၾကမ္းဖက္မႈ (ေခါင္းျဖတ္မႈ) အပါအဝင္ ၾကီးမားေသာ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကိုျပဳခဲ့၊ ျပဳဆဲပင္ျဖစ္သည္။ မူဆလင္ အာမာဒီးယားဂိုဏ္းခဲြဝင္မ်ားကိုလည္း ဂိုဏ္းၾကီးဝင္ပင္မမူဆလင္မ်ားကတိတၳိမ်ား (Heretics) အျဖစ္ယူဆျပီး မူဆလင္အျဖစ္ အသိအမွတ္မျပဳဘဲ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားကဲ့သို႔ပင္ ၾကီးမားေသာ ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္ျခင္းတုိ႔ကို ခံၾကရသည္။

(၁၉၆၀) ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံက ၾကီးၾကပ္လမ္းညႊန္မႈျပဳေသာကြန္ျမဴနစ္မ်ား ဆူပူအံုၾကြမႈ ျဖစ္လာမည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာက္လန္႔ျပီး အင္ဒိုနီးရွားမူဆလင္မ်ားကတရုတ္လူမ်ဳိးဗုဒၶဘာသာဝင္အမ်ားဆံုး ပါဝင္ေသာ (၅) သိန္းႏွင့္ (၁၀) သိန္းၾကား အေရအတြက္ရွိသည့္ လူမ်ားကို သတ္ျဖတ္ရန္ ထိုသို႔ ကြန္ျမဴနစ္အံုၾကြမႈ ျဖစ္လာႏိုင္သည္ဟူေသာ ယူဆခ်က္ကိုအသံုးခ်သြားခဲ့သည္။

(၁၉၈၀) ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံသည္ အေရွ႕တီေမာကိုသိမ္းပိုက္ႏိုင္ေစရန္ လြတ္လပ္ေသာ အေရွ႕တီေမာ ကၽြန္းရွိ ခရစ္ယာန္မ်ားအေပၚ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ျပီးလူရိုင္းေခတဆန္ေသာ စစ္ပဲြတစ္ပဲြကို ဆင္ႏဲႊခဲ့ၾကသည္။ အင္ဒိုနီးရွား မူဆလင္စစ္သားမ်ားသည္မိစာၦအယူရွိသည့္ တီေမာကၽြန္းသားမ်ားကို သတ္ျဖတ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိတ္စႏိုးစေနာင့္ မျဖစ္ခဲ့ၾကေပ။


အီရန္ႏိုင္ငံ(Iran)


အစၥလာမ္မစ္ အၾကမ္းဖက္တပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ား
 


 အီရန္ႏိုင္ငံတြင္ စတင္ခဲ့ျပီး၊ အီရန္ႏိုင္ငံ၏ ဘာသာကဲြ ကိုးကြယ္သူလူနည္းစုတြင္ လူဦးေရအမ်ားဆံုးျဖစ္သည့္ ဘာဟာအီဘာသာ (Baha’i Faith) ကို အသိအမွတ္ျပဳမခံရေပ။၎ဘာသာကိုးကြယ္ယံုၾကည္သူမ်ားမွာလည္း ျပင္းထန္စြာ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရသည္။ ဘာဟာအီဘာသာဝင္မ်ားသည္ဖမ္းမိန္႔မထုတ္ဘဲ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ မွားယြင္းေထာင္ခ်မႈ၊ ကြပ္မ်က္မႈ၊ ဘာဟာအီဘာသာဝင္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္း(သို႔) အဖဲြ႕အစည္းက ပိုင္ဆိုင္ေသာ စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ားကို သိမ္းပိုက္ဖ်က္ဆီးမႈ၊ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးတက္ေရာက္ေလ့လာသင္ယူခြင့္ကို ျငင္းဆိုမႈတို႔ကို ခံရခဲ့၊ ခံရဆဲ၊ ခံရလတၱံပင္ ျဖစ္သည္။(၁၉၇၉) ခုႏွစ္၊ အစၥလာမ္ေတာ္လွန္ေရးကတည္းက အီရန္ႏိုင္ငံသား ဘာဟာအီဘာသာဝင္မ်ား၏ အိမ္မ်ားကိုဖ်က္ဆီးျခင္း၊ တကၠသိုလ္တက္ခြင့္၊ အစိုးရ အလုပ္မ်ားလုပ္ခြင့္တို႔ကို ပိတ္ပင္တားျမစ္ျခင္းတို႔ပံုမွန္ျဖစ္ေနသည္။ ဘာသာေရးယံုၾကည္မႈေၾကာင့္ လူရာေပါင္းမ်ားစြာကို ေထာင္ခ်ျပစ္ဒဏ္ေပးဖူးသည္။ထို႔ျပင္ အီရန္ႏိုင္ငံသည္ မူဆလင္မဟုတ္ေသာ အျခားဘာသာတရားအားလံုးကို ေၾကာက္စရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ပင္သည္းခံႏိုင္မႈမရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ အီရန္ႏိုင္ငံ၏ အစၥလာမ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အစိုးရအၾကီးအကဲမ်ားအေနျဖင့္ အျခားဘာသာမ်ား၊ အျခားလူမ်ဳိးမ်ားကို လံုးဝေခ်မႈန္းသုတ္သင္ရွင္းလင္းရန္ေဆာ္ၾသသည့္ ႏိုင္ငံတကာသို႔ ေၾကညာခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ရန္လည္း စိတ္ကသိကေအာက္ မျဖစ္ၾကေပ။

အီရန္ႏိုင္ငံတြင္ အျခားဘာသာသုိ႔ သက္ဝင္ယံုၾကည္ ကူးေျပာင္းသြားသူမ်ားကိုသတ္ျဖတ္သည္။ မိန္းမလွ်ာမ်ားကို ရက္ရက္စက္စက္ ပစ္မွတ္ထား ဖမ္းဆီး၍ ေသဒဏ္ေပးတတ္သည္။


မေလးရွားႏိုင္ငံ(Malaysia)


ဗုဒၶဘာသာဝင္ျမန္မာလူမ်ဳိး ရာဘာျခံအလုပ္သမားတစ္ဦးကို မေလးမူဆလင္မ်ားက ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္ သတ္ျဖတ္ထားပံု
 


မေလးရွားႏိုင္ငံရွိ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္အေျခအေနမွာ အျငင္းပြားဖြယ္ကိစၥရပ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ အစၥလာမ္ဘာသာသည္ မေလးရွားႏိုင္ငံ၏ တရားဝင္ႏိုင္ငံေတာ္ဘာသာျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ႏိုင္ငံေတာ္လူဦးေရ၏ ထက္ဝက္နီးပါး (အမ်ားစုမွာ တရုတ္လူမ်ဳိး၊ အိႏၵိယလူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္ျပီးထိုင္းလူမ်ဳိး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံသားမ်ား ပါဝင္သည္။)မွာ မူဆလင္မ်ား မဟုတ္ၾကေပ။ မေလးရွားႏိုင္ငံရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ေရာက္ရွိေနထိုင္ခဲ့ဖူးသူျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ား၏ေျပာဆိုခ်က္မွာ မေလးမူဆလင္မ်ား၏ လက္ထဲတြင္ အလြန္တဇြတ္ထိုး တေဇာက္ကန္း ၾကမ္းၾကဳတ္ရက္စက္စြာသည္းညွဥ္းမခံဘဲ ျပဳမူဆက္ဆံခဲ့မႈမ်ားရွိသည္ဟူ၍ပင္ျဖစ္သည္။ မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ ဘူမိပုတၱရ(Bumiputra) ဟုေခၚေသာ မူဝါဒတစ္ခုရွိျပီး၊ ထိုမူဝါဒအရ လုပ္ငန္းတိုင္းတြင္ မေလးမူဆလင္ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္မည့္သူတစ္ဦး ထားရွိရန္ လုိသည္။ တရုတ္လူမ်ဳိးမဂၢဇင္းထုတ္ေဝသူ (သို႔)အေမႊးတိုင္ထုတ္လုပ္သူ၊ သို႔မဟုတ္ အိႏၵိယလူမ်ဳိးစားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္သူ (သို႔) စာအုပ္ဆိုင္ပိုင္ရွင္တစ္ေယာက္ပင္ ၎လုပ္ငန္းအေၾကာင္း နကန္းတစ္လံုးမွ နားမလည္သူ မူဆလင္လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္တစ္ဦးကို လက္ခံရသည္။ထုိဖက္စပ္လုပ္ကိုင္သူ မူဆလင္မွာ လိုလည္းမလိုအပ္ေပ။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ထိုမူဆလင္သည္ မထီမဲ့ျမင္ျပဳတတ္ျပီး၊ လက္ဝါးၾကီးအုပ္လိုသူတစ္ဦးပင္ ျဖစ္တတ္သည္။ မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ မူဆလင္မဟုတ္သူတစ္ဦးေသလွ်င္ထိုသူ၏ ေသမႈမွတ္တမ္းတြင္ မူဆလင္တစ္ဦးအျဖစ္ အသစ္ေခၚေဝၚမွတ္တမ္းျပဳျခင္းျဖင့္ ထိုေသသူ၏သားသမီးမ်ားသည္လည္း မူဆလင္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာႏိုင္ေပမည္။ အစၥလာမ္ဘာသာမွ တစ္ျခားဘာသာသို႔ကူးေျပာင္းရန္ ၾကိဳးစားျခင္း၏ အႏၱရာယ္မွာ တုိင္းသိျပည္သိ၊ ကမာၻသိျဖစ္ျပီး၊ ဘာသာေျပာင္းရန္လည္းရြံ႕ေၾကာက္ၾကသည္။


တူရကီႏိုင္ငံ(Turkey)  ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသည့္ စာရင္းအရ တူရကီႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ ၉၉.၀% သည္ မူဆလင္မ်ား ျဖစ္သည္။ ၎တို႔အနက္ လူမ်ားစုမွာ ဆြန္နီအစၥလာမ္ဘာသာကို ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ၾကသည္။ေအာ္တိုမင္အင္ပိုင္ယာ (The Ottoman Empire) တြင္ မူဆလင္မဟုတ္သူ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ယခုထက္အဆမ်ားစြာ ပိုမ်ားခဲ့သည္။ လူဦးေရ၏ အတန္အသင့္အင္အားၾကီးေသာ လူနည္းစု (၁၀ % မွ ၃၀ %အထိ) မွာ အလက္ဝီဂိုဏ္းခဲြ (the Alevi sect) ႏွင့္ နီးကပ္ဆက္စပ္မႈရွိသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။က်န္လူဦးေရမွာ အျခားဘာသာဝင္မ်ား ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာဂိုဏ္းခဲြမ်ား (ဂရိေအာ္သိုေဒါ့စ္၊အာေမးနီးယန္းအေပါ့စေတာ့လစ္၊ ဆီးရီးယားေအာ္သိုေဒါ့စ္၊ ေခ်ာလဒီးယန္းကက္သလစ္၊ အေရွ႕ပိုင္းဘုရားေက်ာင္း)၊ဂ်ဴးဘာသာ (Judaism)၊ ေယဇီဒိုင္ဘာသာတုိ႔ျဖစ္ၾကျပီး ဘာသာမဲ့မ်ားလည္း ရွိသည္။ လူနည္းစုဘာသာဝင္မ်ားကမိမိတို႔၏ ဘာသာေရးယံုၾကည္မႈေၾကာင့္ အစိုးရပိုင္းဆိုင္ရာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားတြင္ အလုပ္အကိုင္မရရွိေအာင္တမင္ရည္ရြယ္လွ်က္ ပိတ္ပင္တားျမစ္ခံေနရေၾကာင္း ညည္းညဴတတ္ၾကသည္။ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ား၊ဘာဟာအီဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ မူဆလင္အခ်ဳိ႕သည္ လူမႈအဖဲြ႕အစည္း၏ သံသယျဖစ္မႈ၊ မယံုၾကည္မႈတို႔ကိုၾကံဳေတြ႕ခံစားေနၾကရသည္။ အစြန္းေရာက္ အစၥလာမ္စစ္ေသြးၾကြမ်ားကလည္း ဟီဘရူးႏွင့္ အာရပ္ဘာသာစကားေျပာဆိုသူမ်ားကိုဆန္႔က်င္သည့္ ခံစားခ်က္မ်ား (anti-Semitic sentiments) ကို ပိုမိုတိုးပြားကာ ဆက္လက္ေဖာ္ျပလာၾကသည္။ထို႔ျပင္ အစၥလာမ္ဘာသာမွ အျခားဘာသာသို႔ ကူးေျပာင္းလိုသူမ်ားမွာလည္း တစ္ခါတစ္ရံ လူမႈေရးအရေႏွာင့္ယွက္ဟန္႔တားမႈ (Social harassment) ႏွင့္ ေဆြမ်ဳိးမ်ား၊ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားမွအၾကမ္းဖက္သတ္ျဖတ္မႈတို႔ကို တစ္ခါတစ္ရံ ၾကံဳေတြ႕ေနရသည္။


ေဆာ္ဒီအာေရးဘီးယားႏိုင္ငံ(Saudi Arabia)


လူပရိသတ္အလယ္တြင္ ဓားရွည္ျဖင့္ ေခါင္းျဖတ္ေသဒဏ္ ေပးေနပံု
 


  ေဆာ္ဒီအာေရးဘီးယားဘုရင့္ႏိုင္ငံသည္ အစ           ၥလာမ္ဘာသာကို အေျခခံေသာ ဘုရင္စနစ္ျဖင့္အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ႏိုင္ငံ (Islamic theocratic monarchy) ျဖစ္သည္။ အစၥလာမ္ဘာသာသည္ ႏို္င္ငံေတာ္ဘာသာျဖစ္သည္။ႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒအရ ေဆာ္ဒီႏိုင္ငံသားအားလံုး မူဆလင္ဘာသာဝင္ျဖစ္ရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။ သို႔ေသာ္မူဆလင္မဟုတ္သူ ႏိုင္ငံျခားသားအလုပ္သမားမ်ားကို မူဆလင္မ်ားအၾကား လာေရာက္ေနထိုင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳထားသည္။အခ်ဳိ႕ေသာေနရာမ်ားသို႔ သြားေရာက္ခြင့္ မျပဳထားေပ။ ‘ေဆာ္ဒီမူတာဝီး’ (သို႔) ‘ေကာင္းဂုဏ္ကိုျဖန္႔၊ မေကာင္းဂုဏ္ကို တန္႔သည့္ ေကာ္မတီ’ (The Saudi Mutaween or Committee forPropagation of Virtue and the Prevention of Vice) ဟုေခၚေသာ ဘာသာေရးရဲတပ္ဖဲြ႕ (Thereligious police) က မူဆလင္မဟုတ္ေသာ ဘာသာတရားမ်ားႏွင့္ဆိုင္သည့္ ပဲြလမ္းသဘင္မ်ားကိုတားျမစ္ျပီး၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အျပဳအမူမ်ား၊ အဝတ္အစားမ်ား၊ အေပါင္းအေဖာ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔သတ္ထားသည္။ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ေရာေႏွာမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒမ်ားကိုလည္း ျပ႒ာန္းထားသည္။ ေဆာ္ဒီမ်ားသည္ ေသဒဏ္ (အမ်ားအားျဖင့္ လူပရိသတ္ေရွ႕တြင္ဓားရွည္ျဖင့္ ေခါင္းျဖတ္သတ္ျခင္း) ကို မၾကာခဏ အသံုးျပဳၾကသည္။ ေဆာ္ဒီပိုင္ေငြမ်ားသည္အစၥလာမ္အၾကမ္းဖက္ဝါဒ (the Islamic terrorism) ႏွင့္ ေရွးရိုးစဲြအစၥလာမ္ဝါဒ (the Islamicfundamentalism) တုိ႔ကို မ်ားစြာ မီးေလာင္ရာေလပင့္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိသည္။


ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံ(Pakistan)


 


 ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံရွိ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္သည္ ရွာရီယာဥပေဒ(Sharia Law) ႏွင့္ ျပဒါးတစ္လမ္း သံတစ္လမ္း ျဖစ္လာသည္။ အလႅာအရွင္ (Allah) ကို အမနာပေျပာဆိုေရးသားမႈဆိုင္ရာဥပေဒမ်ား(Blasphemy Laws) က လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္ကို လည္မ်ဳိတက္နင္းလိုက္သလိုျဖစ္ေနသည္။အစၥလာမ္ဘာသာကို ဆန္႔က်င္ေျပာဆိုမႈ၊ အစၥလာမ္ဘာသာ (သို႔) အစၥလာမ္ဘာသာ၏ တမန္ေတာ္မ်ားကိုဆန္႔က်င္တုိက္ခုိက္ေရးသား ထုတ္ေဝမႈမ်ားကို တားျမစ္ထားသည္။ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံ၏ ျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒ(Penal Code) အရ တမန္ေတာ္မိုဟာမက္ (Prophet Muhammad) အမည္နာမကို ရႈတ္ခ်ေစာ္ကားသူ မည္သူကိုမဆိုေသဒဏ္ခ်မွတ္ရန္ ယခုအခါ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားျပီး ျဖစ္သည္။ ဤျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒအရ ကိုရန္က်မ္း(the Quran) ကို မေလးမစားျပဳမႈအတြက္ ေထာင္ဒဏ္တစ္သက္တစ္ကၽြန္း၊ ဘာသာေရးအရ ေသြးၾကြေပါက္ကဲြမႈကိုျဖစ္ေစရန္ တမင္တကာ ရည္ရြယ္လ်က္ တစ္ပါးသူ၏ ဘာသာေရးယံုၾကည္မႈမ်ားကို ေစာ္ကားမႈအတြက္ေထာင္ဒဏ္(၁၀) ႏွစ္အထိခ်မွတ္ရန္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားျပီးျဖစ္သည္။ ပါကစၥတန္အစိုးရက အာမက္ဒီမူဆလင္ဂိုဏ္း(The Ahmadi Muslim sect) ၏ ဘာသာေရးပဲြလမ္းသဘင္မ်ားကို တရားဝင္တားျမစ္ျခင္းမျပဳေသာ္လည္း၎မူဆလင္ဂိုဏ္း၏ ဘာသာေရးအေလ့အထမ်ားကို ဥပေဒအရ ျပင္းထန္စြာ ကန္႔သတ္ထားသည္။ (၁၉၇၄) ခုႏွစ္ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္တစ္ခုတြင္ အာမက္ဒီမ်ား (Ahmadis) သည္ မူဆလင္ဘာသာဝင္မဟုတ္ေသာလူနည္းစုျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ အေၾကာင္းမွာ အစိုးရ၏ သေဘာအရ ၎အာမက္ဒီမ်ားသည္ မိုဟာမက္ကိုအစၥလာမ္ဘာသာ၏ ေနာက္ဆံုးတမန္ေတာ္အျဖစ္ လက္မခံေသာေၾကာင့္ဟုဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ အာမက္ဒီမ်ားကမူမိမိတို႔ကိုယ္ကို မူဆလင္မ်ားဟု ထင္မွတ္ၾကဆဲ၊ အစၥလာမ္ဘာသာေရးအေလ့အထမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ၾကဆဲပင္ျဖစ္သည္။(၁၉၈၄) ခုႏွစ္တြင္ အမိန္႔စာအမွတ္ (၂၀) (Ordinance XX) အရ အစိုးရက အပိုဒ္ - ၂၉၈ (ဂ)ကို ျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒတြင္ ထပ္ေလာင္းေပါင္းထည့္ျပီး အာမက္ဒီမ်ားကို သူတို႔ကိုယ္သူတို႕မူဆလင္ဟု ေခၚျခင္း၊ မူဆလင္အျဖစ္ ျပဳမူေနထိုင္ျခင္း၊ ၎တို႔၏ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈအေၾကာင္းေဟာေျပာသာသနာျပဳျခင္း၊အျခားသူမ်ားကို အာမက္ဒီဘာသာေရးယံုၾကည္မႈကို လက္ခံလာေအာင္ ဖိတ္ေခၚမႈ၊ မူဆလင္မ်ား၏ ဘာသာေရးဆိုင္ရာခံစားခ်က္မ်ားကို ေစာ္ကားျခင္းတို႔ကို တားျမစ္ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။ (၁၉၄၇) ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံအေနျဖင့္သီးျခားခဲြထြက္လြတ္လပ္ေရးရလာကတည္းက ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံ၏ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္၊ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္ႏွင့္ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားမွာလည္း အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ဖ်က္ဆီးမႈ၊ မွားယြင္းဖမ္းဆီးမႈတို႔ တစ္ေန႕တျခားပိုမိုတိုးပြားလာျပီး၊ ပိုမိုဆိုးရြားေသာ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိေနျပီျဖစ္သည္။


ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ(Bangladesh)


ဘဂၤလားေဒ့ရွ္လူမ်ဳိး (သို႔) ရိုဟင္ဂ်ာဆိုသူမ်ား အၾကမ္းဖက္ ဖႏၵျပေနစဥ္


   ယခု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဟူေသာႏိုင္ငံသည္ ယခင္ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာၾကာဗုဒၶဘာသာထြန္းကားျပန္႔ပြားခဲ့ရာ ေနရာဌာနတစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။ ယခုအခါ လက္က်န္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားမွာႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ ၀.၇ % သာရွိျပီး လ်င္ျမန္စြာ က်ဆင္းလ်က္ရွိသည္။ (၁၃) ရာစု အေစာပိုင္းတြင္အိႏၵိယႏိုင္ငံကို မူဆလင္မ်ား က်ဴးေက်ာ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ မူဆလင္မ်ားအုပ္စိုးမႈက ဟိႏၵဴဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားကို ေႏွာင့္ယွက္သတ္ျဖတ္မႈမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ၎ဘာသာဝင္မ်ား၏ဘုရားေက်ာင္းမ်ား၊ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အျခားအေရးပါေသာ ေနရာမ်ားကို အၾကီးအက်ယ္ဖ်က္ဆီးမႈတို႔ျပဳခဲ့ၾကသည္။ဗုဒၶဘာသာဝင္ရဟန္းေတာ္မ်ားကို သတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္မ်ားကိုအစၥလာမ္ဘသာသာသို႔ အတင္းအဓမၼ ကူးေျပာင္းေစရန္ အၾကမ္းဖက္နည္းမ်ားကို အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။ဤသို႔ အၾကမ္းဖက္ သတ္ျဖတ္မႈ မခံရဘဲ အသက္ခ်မ္းသာရာရခဲ့သည့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္အမ်ားစုမွာလည္းေဘးကင္းလံုျခံဳရာ ရွာရင္း စစ္တေကာင္းေတာင္ကုန္းေဒသသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္အမိန္႔မထုတ္ဘဲ အၾကမ္းဖက္မႈဒဏ္ကို ခံေနခဲ့ရဆဲပင္ျဖစ္သည္။


(၁၉၄၈) ခုႏွစ္တြင္ ျဗိတိသွ်အိႏၵိယ (British India) ကိုလြတ္လပ္ေရးေပးေသာအခါ မူဆလင္လူထုက ကိုယ္ပိုင္ႏိုင္ငံေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ ကိုယ္ပိုင္ႏိုင္ငံကိုလည္း၎တို႔ကိုေပးခဲ့ျပီး၊ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံဟု အသစ္ဖဲြ႕စည္းခဲ့သည္။ ၎ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံသစ္တြင္မိုင္ (၁၀၀၀) ကြာေဝးေသာ ေဒသၾကီးႏွစ္ခုပါဝင္ခဲ့သည္။ ဤႏိုင္ငံသစ္ကို ဘာသာေရးသက္သက္ျဖင့္အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ျပီး မူဆလင္ႏိုင္ငံဟူ၍ပင္ သမုတ္ခဲ့ၾကသည္။ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္၊ ဗုဒၶဘာသာဝင္ႏွင့္အျခားမူဆလင္မဟုတ္သူ သန္ေပါင္းမ်ားစြာကို ႏွင္ထုတ္လွ်င္ႏွင္ထုတ္၊ ႏွင္မထုတ္ျဖစ္လွ်င္သတ္ပစ္လိုက္ၾကသည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံမွ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္မ်ားကလည္း မူဆလင္သန္းေပါင္းမ်ားစြာကိုႏွင္ထုတ္ျခင္းျဖင့္ တုန္႔ျပန္ခဲ့သည္။ (၁၉၇၁) ခုႏွစ္တြင္ အေရွ႕ပါကစၥတန္ (EastPakistan) က ပါကစၥတန္လက္ေအာက္မွ လြတ္လပ္ေရးကို တုိက္ခိုက္ယူခဲ့သည္။ (၄) လတာ ေသြးေခ်ာင္းစီးစစ္ပဲြျဖစ္ပြားခဲ့ျပီးေနာက္အေရွ႕ပါကစၥတန္သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ (Bangladesh) ဟူ၍ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ မူဆလင္ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံသားမ်ားကမူဆလင္ဘဂၤါလီမ်ားအေပၚ လူမ်ဳိးေရးခဲြျခားမႈ၊ လူတြင္က်ယ္လုပ္မႈတို႔ေၾကာင့္ စစ္ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ႏွစ္ဖက္စလံုးက စစ္ပဲြကို အသံုးခ်၍ ၎ပဋိပကၡႏွင့္ လားလားမွ မသက္ဆိုင္ေသာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံရွိဟိႏၵဴဘာသာဝင္ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာကို သတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ ယခု လတ္တေလာအေျခအေနတြင္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္လူမ်ဳိးမ်ားသည္ ကမာၻတြင္ ဘာသာေရးအရသည္းမခံႏိုင္ဆံုး၊ ေပါက္ကဲြအၾကမ္းဖက္လြယ္ဆံုးေသာမူဆလင္မ်ားျဖစ္လာေနၾကသည္။ ဗုဒၶဘာသာဝင္၊ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္ႏွင့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္လူနည္းစုမ်ားမွာအၾကမ္းဖက္မႈ၊ မီးရႈိ႕မႈ၊ ေျမလုမႈ၊ အဓမၼဘာသာေျပာင္းခိုင္းမႈတို႔ကို ဒီလိႈိင္းပမာ တစ္လံုးျပီးတစ္လံုးလာအရိုက္ခံေနၾကရရွာသည္။ မူဆလင္မဟုတ္သူမ်ား (မူဆလင္မဟုတ္ေသာ ကေလးမ်ား အပါအဝင္) ကို အစၥလာမ္ဘာသာ(သို႔) မိုဟာမက္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဝဖန္သည္၊ အမနာပေျပာဆိုသည္ဟုဆိုကာ လဲြမွားစြာ စြပ္စြဲလ်က္ေသဒဏ္ေပးခံၾကရသည္။


အိႏၵိယႏိုင္ငံသည္ မိမိကိုယ္ကို ကာကြယ္ရန္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံႏွင့္စပ္ေနေသာ ရွည္လ်ားသည့္ နယ္နိမိတ္တေလွ်ာက္တြင္ မိုင္ေပါင္း (၁၇၉၀) ရွည္လ်ားေသာ သံမဏိဆူးၾကိဳးမ်ားျဖင့္ခံတပ္သဖြယ္ ကာရံထားသည့္ ျခံစည္းရိုးကို တည္ေဆာက္ထားျပီး ျဖစ္သည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အစၥလာမ္အစြမ္းေရာက္မ်ားအိႏၵိယလူမ်ဳိးမ်ား၏ အလုပ္အကိုင္ကို လုယူၾကမည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၊ ‘ရိုဟင္ဂ်ာဆိုသူမ်ား’ (သို႔) အျခားေသာ မူဆလင္မ်ားတည္းဟူေသာ ထိန္မႏိုင္သိန္းမရ ျဖစ္သည့္ လိႈင္းတံပိုးမ်ားအိႏၵိယျပည္တြင္းသို႕ မဝင္ေရာက္ႏိုင္ေစေရး ကာကြယ္ရန္ျဖစ္သည္။ ၎ျခံစည္းရိုးသည္ ကမာၻ႔အရွည္ဆံုးေသာနယ္နိမိတ္ျခား စည္းရိုးၾကီးပင္ ျဖစ္ေပသည္။ဤမည္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ (သို႔) အျခားႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္မည္သည္က အမွန္တရားျဖစ္မည္၊ မည္သည္က အမွန္တရားျဖစ္သည္ဟု မည္သို႔ အဆံုးအျဖတ္ေပးႏိုင္ပါမည္နည္း။(မူရင္းေဆာင္းပါးရွင္အေမရိကန္ စာေရးဆရာ၊ သမိုင္းသုေတသီ Rick Heizman ၏ Organization of IslamicCooperation – OIC ကို ဘာသာျပန္ဆိုပါသည္။)


ဘာသာျပန္ဆိုသူ------ ရဲရင့္သူရဲေကာင္း

ေန႔စဲြ……၂၀၊ ၅၊ ၂၀၁၃ (တနလၤာေန႔)ပါကစၥတန္ရွိမူဆလင္မ်ားက ခရစ္ယာန္အိမ္မ်ားႏွင့္ ဘုရားေက်ာင္းမ်ားကို မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးျပီးရင္း ျမဴးထူးေပ်ာ္ပါး ကခုန္ေနၾကပံု။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္မ်ားသည္လည္း လြန္ခဲ့ေသာသီတင္းပတ္က တစ္ျပဳိင္နက္တည္းခန္႔ပင္ တူညီေသာ ကံၾကမၼာကို ၾကံဳေတြ႕ခံစားခဲ့ၾကရသည္။


ဂ်ီဟတ္စစ္ပဲြဆင္ႏဲႊရန္ ေဆာ္ၾသေနၾကပံု


၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတြင္ ဘုရားေက်ာင္းကန္မ်ား မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးခံရပံု


ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းကို မီးရႈိ႕ေနပံု


အစၥလာမ္ဘာသာမွ တစ္ျခားဘာသာသို႔ ကူးေျပာင္းသြားသည့္ အမ်ဳိးသားတစ္ေယာက္ကို ေပးေသာ ေသဒဏ္အမိန္႔စာ။ ဤသို႔ ေသဒဏ္အမိန္႔ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာပုဂိၢဳလ္မွာ အစၥလာမ္ဗလီဆရာတစ္ဦး ျဖစ္သည္။


ေဂ်ရုဆလင္ျမိဳ႕သား အစၥလာမ္ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ ဂရန္႔မုဖတီ (The Grand Mufti) ကို ဟစ္တလာႏွင့္ေတြ႕ရစဥ္။ ၎တို႔ႏွစ္ေယာက္သည္ မၾကာခဏ ေတြ႕ဆံုျပီး၊ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး ကူညီေဖးမကာ လူသတ္မႈႏွင့္ ဖ်က္ဆီးမႈမ်ားကို စီစဥ္ခဲ့ၾကသည္။